17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 9
އަންހެނުންނަށް ފާރަލާ އެޕެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އަންހެނުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އަންހެނުން އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ޓްރެކް ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މޮބައިލް އެޕެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
އެޕަލް އަށް އަމިއްލަ މޯޑެމްއެއް

އެޕަލް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ "އޭ ސީރީޒް ޗިޕްސެޓް" ޑިޒައިންކުރަނީ އަމިއްލައަށެވެ. އެޕަލް އަށް މި ޗިޕްތައް އުފައްދައިދެނީ ސެމްސަންގް އަދި "ޓައިވާން ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނުފެކްޗަރިން ކޮމްޕެނީ" އިންނެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ފޭސްޓައިމްގެ ބަގް ހޯދި ކުއްޖާ އަށް އެޕަލްގެ އިނާމެއް

އެޕަލްގެ ފޭސްޓައިމް ސޮފްޓްވެއާގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެނީސް މައިކް އޮންކުރެވި، ވީޑިއޯ ވެސް ފޮނުވޭ މައްސަލަ ދެނެގަނެ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައި އެމެރިކާގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަށް އެޕަލް އިން ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 3
މި އެއާޕޮޑެއް ނުގެއްލޭނެ

އެޕަލްގެ ވަޔަލެސް ހެޑްސެޓް، އެއާޕޮޑް 2016 ވަނަ އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރުނީއްސުރެ އެއަށް ޖޯކު ޖަހަ އެވެ. މި ކުޑަކުޑަ އެކަމަކު އަގުބޮޑު އާލާތަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގެއްލޭ އެއްޗަކަށް އޮންނަނީ...

January 31, 2019
އެޕަލް އިން އެމެރިކާގައި އައިފޯނެއް ނުހަދާނެ

އެމެރިކާގައި އައިފޯނު އުފައްދަން ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން އެދެ އެވެ. އެއީ އެކަމަކު އެޕަލް އިން ދުވަހަކު ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. ސަބަބުތައް ގިނަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 1
ފޭސްޓައިމް އިން "ސިއްރުން އަޑުއެހޭ" ކަން ހާމަވެއްޖެ

އެޕަލްގެ ފޭސްޓައިމް ސޮފްޓްވެއާގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެނީސް މައިކް އޮންކުރެވި، ވީޑިއޯ ވެސް ފޮނުވޭ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 5
ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ޑިސްޕްލޭ ދަށުގައި

ޝޯމީ އަކީ މާކެޓް ގުޑުވާލަން ދަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. ޝޯމީގެ ފޯނުތައް މާކެޓްކުރުމަށް އެ މީހުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ސްމާޓްފޯން މާކެޓުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްގެން ތިބި ކުންފުނިތައް ވެސް ޖެހިލުން ވާ ކަމަށް ވެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
އެޕަލް ވަޔަލެސް ޗާޖަރުތައް ގަނޑުކޮށް އުފައްދަނީ

އައިފޯނުގެ އެކި މޮޑެލްތަކުގައި "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" ގާއިމުކުރިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް އިން އެކަމަކު ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް އަދިވެސް ނުއުފައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް، ވަޔަލެސް...

January 16, 2019 3
އައިފޯނު ވިޔަފާރި އިންޑިއާގައި ދަށަށް؛ ޗައިނާއާ ހެދި؟

އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެގެން އުޅެނީ ވާދަވެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެޕަލް އިން އަދިވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ވާ ގޮތެއް ބަލާބަލާށެވެ. އިންޑިއާގައި އައިފޯނަށް ވުރެ،...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
އެޕަލްއިން ޗައިނާ ދަތުރުތަކަށް ދުވާލަކު 50 ޓިކެޓް

ޗައިނާ އަކީ އެޕަލް އަށް ވަރަށް މުހިންމު މާކެޓެކެވެ. އެ ގައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ގިނަވަނީ އެހެންވެ އެވެ. އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ ބައިތައް އުފައްދައިދޭ ކުންފުނިތައް ޗައިނާގައި ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ވެރިން، އެޕަލްގެ މަތިފަޑީގައި ވަރަށް...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 2
އައިފޯންގެ އާ ތިން މޮޑެލެއް މި އަހަރު ނެރެނީ؟

އެޕަލްގެ އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި މިދިޔަ އަހަރު ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށްވެފައިވާތީ، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އައިފޯން އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައިފޯނުގެ އާ ތިން މޮޑެލްއެއް ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
އައިފޯނު އުފައްދާ އަދަދު މަދުކުރަނީ

އެޕަލް އުޅެނީ އައިފޯނު ވިއްކަން އުނދަގޫވެގެންނެވެ. ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ހެދި އެވެ. އެވްރެޖް މީހުންނަށް ގަނެވޭ ވަރަށް ވުރެ އައިފޯނުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުން ވެސް އެއީ މައްސަލައެކެވެ. އައިފޯނުތަކަށް، މި ހައިޓެކް ޒަމާނުގައި، އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފީޗާތައް ނައުން ވެސް ސަބަބެކަށް ވެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވިޔަފާރި މަސްރަހު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
އައިފޯނުން ޓްވީޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ބަޔަކަށް އަދަބު ދީފި

އެޕަލްގެ އައިފޯނުން ވާވޭ ޓެކްކޮލޮޖީޒްގެ ނަމުގައި އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޓްވިޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ އެ ކުންފުނިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
އާމްދަނީ ދަށްވީ ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ދަށްވުމުން: އެޕަލް

ލަފާކުރި އާމްދަނީ ދަށްވީ ޗައިނާގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން މަޑުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
2018ގެ އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުންޏަކީ މައިކްރޮސޮފްޓް

އެމެރިކާގައި، އާންމުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުޏަކަށް، އެންމެ ފުރަތަމާ ވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ އެމެޒޯން އެވެ. މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ މީހުން އެމެޒޯންއާ މެދު ހީކުރި ގޮތެވެ. ނަމަވެސް، އެމެޒޯން އަށް ވުރެ ކުރިން އެ މަގާމު އެޕަލް ހޯދަފާނެ ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ބެލެވުނެވެ. މަސްރަހު...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 2
އައިފޯން 4 އަށް ކިޑްނީ ވިއްކި މީހާ މަރު އެނދުގައި

އާ އައިފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އައިފޯނު ހުމުގައި އެތައް ޒުވާނުންނެއް ޖެހެ އެވެ. މިއީ ވެސް އެކަހަލަ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 1
އައިފޯނުގެ އަގުބޮޑު މޮޑެލްތައް އިންޑިއާގައި އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގައި އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކުރަން އެޕަލް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އައިފޯނުގެ އަގު ބޮޑު މޮޑެލްތައް، އެ ގައުމުގައި އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އަހަރު ފަށައިގަންނާނެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
2020ގެ ކުރިން އައިފޯނުގެ ސިފަ ބަދަލެއް ނުވާނެ؟

އެޕަލް އިން މި އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނުތަކުުގެ ފީޗާތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އާ ނަމެއްގައި އަންނަ އަހަރުވެސް ބާޒާރަށް ނެރޭނެ ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފޯނުގެ...

December 27, 2018 1
އެޕަލް އަށް އަނެއްކާވެސް ރިހުމެއް

ޗައިނާގައި އައިފޯނުގެ ބައެއް މޮޑެލްތައް ވިއްކުން ކޯޓުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިކޭ އަދަދު މި ކަމާ ގުޅިގެން މަދުވެ، އެޕަލްގެ އާމްދަނީ ދަށްވާނެކަން ވަނީ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
ވާވޭ 2018 ގައި 200 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިފި

ދުނިޔޭގެ ގަދަބާރުތަކުން ވާވޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެކުޅެ ތިއްބައި، 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކައި، ފާއިތުވި އަހަރު ހެދި އަމިއްލަ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ. ވާވޭ ވަނީ 153 މިލިއަން ފޯނު 2017 ގައި ވިއްކާފަ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް ދެވަނާގައި އޮއްވައި، ވާވޭ ކުރި އަރައި ވަނީ އެޕަލް ވައްޓާލާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެންމެ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018
ޗައިނާއިން ބޭރުގައި އައިފޯނު އުފައްދަންޖެހިދާނެ: އެޕަލް

އެމެރިކާއިން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ސިޔާސަތަކީ، ޗައިނާގައި އުފައްދާ ނަމަ އެ މުދަލަކުން ޓެކްސް ނެގުމެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
އެޕަލްގެ އާ ކެމްޕަސްއެއް އޯސްޓިން ސިޓީގައި!

އެޕަލްގެ އާ ކެމްޕަސްއެއް ޓެކްސަސްގެ އޯސްޓިން ސިޓީގައި ގާއިމް ކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 3
ޗައިނާގައި އައިފޯން ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗައިނާގައި އައިފޯނު ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2018 1
އައިފޯނުތަކަށް އެޕަލްގެ މޯޑެމްތައް 2021 އަށް ފަހު

އެޕަލް އަށް މިއީ ނުތަނަވަސް ދުވަސްވަރެކެވެ. އައިފޯނުތަކުގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ އުނދަގޫ ހީކުރުންތަކެއްގަ އެވެ. ވަށައިގެން ވަނީ ދެމިއޮތުމަށް އޮތް ފިކުރުތަކެވެ. އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ...