08 މާޗް

March 08, 2020
އެޕްގެލަރީން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޑިވެލޮޕަރަށް

ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް ސާވިސްތަކާ ނުލައި، ވާވޭ ސްމާޓްފޯނުތައް ވިއްކުމަށް އޮތް އެންމެ މޮޅު ގޮތެއް ކަމަށް ވާވޭ އަށް ވިސްނިފައި ވަނީ، އަމިއްލަ އެޕްލިކޭޝަން ސްޓޯރެއް އުފެއްދުމެވެ. އެއީ ވާވޭ "އެޕްގެލަރީ" އެވެ. އަމިއްލަ އެޕް ސްޓޯރެއް އުފެއްދުމަށް ވާވޭ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ޑިވެލޮޕަރުންގެ ރުހުމެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 24
ނައްޓުގެ އެޕެއް މެލޭޝިއާގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފި

ދުން ބޯވެ ނުރައްކާ ވެފައިވާ މެލޭޝިއާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޑިވެލޮޕަރު ނަސްރުﷲ އަދުނާން (ނައްޓު) އާއި އަހުމަދު މާޒިން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 4
ދަތުރުފަތުރުގެ ޝެޑިއުލް ބަލާ އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރެވެން ހުރި ގޮތާއި ދަތުރުތަކުގެ ޝެޑިއުލް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 12
ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެޕްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އާންމުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެޕެއް ވިއްކަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އާ އައިކަންތަކެއް

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް އަށް ވުރެ ވެސް، މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ވިންޑޯޒް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގައި އަދި އެޕަލް މެކްތަކުގައި ވެސް، އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރެ އެވެ. އައިފޯން، އައިޕެޑް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުގައި ވެސް އޮމާންކަމާ އެކު އޮފީސް ހިނގަ އެވެ. އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތައް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 1
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތަކުން އަހަރީ ފީއެއް ނަގަނީ

ގޫގުލް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ސްޓޯރުން ފައިދާއެއް ނުލިބެ އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަށް ބޮޑު ނުތަވަސް ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ، ވާދަވެރި އެޕަލް އަށް، އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ލިބޭ ފައިދާ ބިލިއަން ފަހަނައަޅައި ދާން އުޅޭތީ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 27
"ޕޭޔާ" ނަމުގައި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ހިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް "ޕޭޔާ" ނަމުގައި ދިވެހި ފުރަތަމަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 1
ފޯނުގައި ވެސް ބުޅަލެއް ގެންގުޅެދިވާނެ

އަސްލު ބުޅަލެއް ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅެވެން ނެތް ނަމަ މި ހޯދައިދޭނީ ހައްލެވެ. ޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި ލޯބިލޯބި ބުޅަލެއް، ވާޗްއަލްކޮށް މޮބައިލް ފޯނުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ އެވެ. ހާސްވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ މިނީ ޕެޓެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 1
"ސެންޑް އެނީވެއާ": ފައިލްތައް ޝޭއާކުރުމަށް

އެއް ކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންހިފިދާނެ އެތައް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ތަފާތު ވަކިކޮށް، އިޚުތިޔާރުކުރަން އުނދަގޫހާ ގިނަ އެވެ. އެ މީހަކަށް ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ މީހެއްގެ ފޯނަށް އަޅާނީ އެވެ. މި އުޅެނީ އެއް ފޯނުން އަނެއް ފޯނަށް އަދި ފޯނުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް ފައިލްތައް ފޮނުވާނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހޯދާށެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 5
ޕޯކެމޮން ފަހަތުން އެންމެން ދުވަނީ

ވުޖޫދުގައި ވެސް ނެތް ޖަނަވާރުތަކެއް ހޯދަން މީހުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ، އާންމުކޮށް މީހުން ނުވެސް ވަންނަ ތަންތަނަށް ވެސް ވަންނަނީ އެވެ. ޕާކުތަކާއި ހުސް ބިންތަކާއި އެކި ބިނާތަކުގެ ވަށައިގެން މީހުން އެއްވެސް ބިންމައްޗަށް ބަލަނީ އެވެ. އެ މަންޒަރު ބަލަން ދުރުގައި ހުންނަ މީހަކަށް އެތަނުން އެއްޗެއް ނުފެނުނަސް ޕޯކެމޮން ކުޅޭ މީހުން އެ...