29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019
ފެނުގެ ދިރުންތައް އާލާކުރަން ފެސިލިޓީއެއް

ފެނުގެ ދިރުންތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކޮށް ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއްގައި އެ އެއްޗެހި އާލާ ކުރުމަށް "އެކުއޭޓިކް އެނިމަލް ހެލްތު ފެސިލިޓީ" އެއް ހުޅުލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 1
ފާނަ އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ

ލޮނު އަދި ފެނުގައި ގެންގުޅޭ އެކުއޭރިއަމް މަހާއި ދިރޭ ފާނަ ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓު ކުރަން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ޑިއުނީ ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 4
އެކުއާކަލްޗާ ކުރިއަރުވާ ޖަމިއްޔާގެ ރިއާސަތަށް ރާއްޖެ

އެކުއާކަލްޗާގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާ، އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮ ދަ ނެޓްވަކް އޮފް އެކްއާކަލްޗާ ސެންޓާސް އިން އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް (ނާކާ)ގެ ގަވާނިން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށާނެ އެވެ.