11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
"ބަތުލާ ހައުސް" އަށް ޖޯން އަރަބި ދަސްކުރި

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" އަށް ޖޯން އަބްރަހަމް އަރަބި ބަސް ދަސްކުރި ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ނިކިލް އަދުވާނީ ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 13
ބެއިޖިންގައި ހުރި އަރަބި ނަންބޯޑްތައް ނަގަން އަންގައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 3) - ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި ހުރި ހަލާލް ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކާއެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އަރަބި ބަހުން ހުރި ނަންބޯޑްތަކާއި މުސްލިމުންގެ ނިޝާންތައް ނެގުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 2
ޔޫއޭއީގެ ކޯޓްތަކަށް ރަސްމީކޮށް ހިންދީ ބަސް

ގާނޫނީ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކަށް، ހިންދީ ބަސް ހަމަޖައްސަން ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 13
ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ޝަހާދާ ސާނަވީގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް

އަރަބި މީޑިއަމުން އޭ ލެވެލް ނުވަތަ ޝަހާދާ ސާނަވީ ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ވަނަ އަށް އަންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕް ދޭ ގޮތަށް، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 8
"ޒާލިމާ"ގެ އަރަބި ލަވަ، ފައްކާ ކޮޕީއެއް

ދިވެހިން ބޭރުގެ ލަވަތަކާއި ފިލްމުތައް ކޮޕީ ކުރާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެ އެވެ. ކޮޕީކުރާ މީހުންނަށް ފާޑު ކިޔައި، މަލާމާތްކޮށް، ގިނަ މީހުން ވަރަށް ޖޯކު ވެސް ޖަހަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
17،500 އަރަބި ފޮތް ސައުދީން ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން 17،500 ފޮތް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 7
އަރަބި ބަސް ފުޅާކުރަން އައިޔޫއެމްގެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ފުޅާކުރުމުގެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 13
އަރަބި ބަހަށް މޮޅު ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ސަފީރު ހަދިޔާއެއް

އަރަބި ބަހުން ފުރިހަމަ އަށް ވާހަކަދެއްކި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ބަދުރުލް ކުޙައިލް 1،000 ޑޮލަރު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 12
އަރަބިބަސް ފުޅާކުރަން ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ފުޅާކޮށް ޔުނިވާސިޓީތަކާއިި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

January 15, 2017 13
އަރަބިބަސް ކިޔަވައިދޭ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަނީ

އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަން ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 13
ދިވެހިންގެ ދެވަނަ ބަހަކަށް އަރަބި ބަސް ހަދަން ތައްޔާރު

އަރަބި ބަހަކީ ދިވެހިންގެ ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ތައްޔާރު ކަމަށް މިސްރުގެ ވޯލްޑް ފެޑަރޭޝަން އޮފް އަރަބް އިސްލާމިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޕްރޮފެސަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ސުލައިމާން އަހްމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.