19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 20
އަޒްހަރުން އަރަބިއްޔާ އަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ރާއްޖޭގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަރަބި ފޮތްތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 2
އަރަބިއްޔާ އަށް އަޒްހަރުން ޓީޗަރުން އަންނަން ފަށައިފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ފޮނުވަން ހަމަޖެއްސި ޓީޗަރުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 4
އަޒްހަރުގެ ޓީޗަރުން ރާއްޖެ އަންނާނީ ބުދަ ދުވަހު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ފޮނުވާ އިތުރު 18 ޓީޗަރުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެ ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 19
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަޒުހަރުގެ ޓީޗަރުން އަދިވެސް ނުލިބޭ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަދިވެސް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޓީޗަރުން ނުލިބޭ ކަމަށް ޓީޗަރުންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން މިސްރަށް ދިޔަ ވަފުދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 75
ޝެއިހުލް އަޒްހަރު ހުންނެވީ ކޯފާވެވަޑައިގެންފައި

އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޝެއިހުލް އަޒްހަރު، އަހުމަދު މުހައްމަދު އައްތޮއްޔިބް ހުންނެވީ މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޓީޗަރުންނާމެދު ކަންތައް ކުރިގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާވެފައި ކަމަށް މިސްރަށް ދިޔަ ވަފުދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 2
އަރަބިއްޔާގެ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިސްރަށް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ ވަފުދެއް މިސްރަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 20
އަޒްހަރުން ޓީޗަރުން ނުލިބި އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތިވެފައި

އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް މިއަހަރު ފޮނުވަން ހަމަޖެއްސި ގިނަ ޓީޗަރުން އަދި ވެސް ނުލިބޭތީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 28
ޔަމަންގެ މީހާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ސީރިއަސް: އިމްރާން

ދިވެހި އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަނިކޮށް، ދައުވާއެއް ވެސް އަދި ޝަރީއަތެއް ވެސް ކުރުމަކާ ނުލައި މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުންނަ ޔަމަނު މީހާއާ ގުޅޭ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބުދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 4
އަޒުހަރުން ފޮނުވި ޓީޗަރުންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި

އަލް އަޒުހަރު ޔުނިވަސިޓީން މި އަހަރު ރާއްޖެ ފޮނުވި 14 ޓީޗަރުންނާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 7
މަހެއްވިއިރު ވެސް ފްލެޓް ވިއްކާނެ އިންތިޒާމް ހަމަނުޖެހޭ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވިއިރު ވެސް އެ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވައެއް ނުލި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 2
އަޒުހަރުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ޓީޗަރުން ފޮނުވަނީ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ފޮނުވުމަށް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވަސިޓީން ނިންމައި، ރާއްޖެ އަންނަ ޓީޗަރުންނަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 10
އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް މުހައްމަދު ޝުޖާއު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައު ޕްރިންސިޕަލަކަށް މުހައްމަދު ޝުޖާއު އަބްދުއްރަހީމް، އިއްޔެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 14
އަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުން ނަސްރުﷲ ވަކިވެއްޖެ

އޮޅުވާލައިގެން ހަތަރު މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރިން ހައްޔަރުކުރި، ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 6
މަންދު ކޮލެޖަށް ހަތަރު ލައްކަ ދޭން ދައުލަތަށް ޖެހިއްޖެ

މަންދު ކޮލެޖު ކުރިން ހިންގި ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުނު، އެ ކޮލެޖްގެ ތަކެއްޗަށް ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 19
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުން އެއްވަނަ މަފާޒަށް

މިދިޔަ އަހަރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެއް ވަނަ މުހައްމަދު މަފާޒު ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 33
ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ ލޯން ސްކީމެއް

ޓާޓާ އިން މާލޭގައި އެޅި ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 29
ޝަލަބީ: އިމާމެއް، ޓީޗަރެއް، ސޭލްސް ބޯއީއެއް!

ޝަލަބީ އިބްރާހިމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އިން ދެވަނަ ހާސިލްކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިއުންތެރިޔާ އާންމުންނަށް ފެނުމުގެ ކުރިން އުޅުނު ގޮތް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 13
ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ޝަހާދާ ސާނަވީގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް

އަރަބި މީޑިއަމުން އޭ ލެވެލް ނުވަތަ ޝަހާދާ ސާނަވީ ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ވަނަ އަށް އަންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕް ދޭ ގޮތަށް، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 13
އަރަބި ބަހަށް މޮޅު ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ސަފީރު ހަދިޔާއެއް

އަރަބި ބަހުން ފުރިހަމަ އަށް ވާހަކަދެއްކި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ބަދުރުލް ކުޙައިލް 1،000 ޑޮލަރު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 5
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މާއިޝާ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މާއިޝާ އަބްދުލް ރަހީމް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.