13 ޖޫން

June 13, 2020 41
ރޭޕްގެ މައްސަލަ: ގެސްޓު ހައުސްތައް ނުބެލެހެއްޓޭ

މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްއެއްގައި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމާ ގުޅިގެން، ޓޫރިޒަމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ އިން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އާކުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 1
އާއިލާތަކަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި "ކެއާސް"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އާއިލާތަކަށް، ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް އަދި އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) ޖަމިއްޔާ ގުޅިގެން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
ގޯނާ ހުއްޓުވަން ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު: ރައީސް

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ބީއެމްއެލުން އާކަށް 60،000ރ. ދީފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ، އެޑްވަކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 60،000ރ. އިއްޔެ ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 2
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްޕީޗް އެންޑް ހިއަރިން ކޭމްޕެއް ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ވާއު ކިޑްސްގެ ފަންޑް ރައިޒްކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެލްއެމް) އިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ވާއު ކިޑްސް ރަންގެ ފަންޑް ރައިޒް ކުރާ ޕްލެޓްފޯމް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 1
އާކުގެ ވީޑިއޯއެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިމެނިއްޖެ

ކުޑަކުދިން ހޭލުންތެރިކުރަން އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އިން ތައްޔާރުކުރި ވީޑިއޯއެއް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ބުލީއާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އާކުން ހިންގަނީ

ބުލީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވަން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ، އާކުން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 12
އުސްގެކޮޅު ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އާކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުންނަ އުސްގެކޮޅު ޗިލްރަން ހެރިޓޭޖް ޕްލާޒާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ހިންގުމަށް އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.