28 މެއި

May 28, 2020 3
ސަޕޯޓަރުން ނެތި ކުޅެން އުނދަގޫވާނެ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މެއި 28) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގު (ލަލީގާ) އަންނަ މަހު ފެށުމަކީ ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ސަޕޯޓަރުން ނުލައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުމަކީ އުނދަގޫވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ވޯލްޑް ކަޕް ތެރޭގައި ކަބަލޭރޯ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު

ލަންޑަން (މެއި 26) - ރަޝިއާގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތެރެއިން އޭނާ އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީފައިވާ މެސެޖުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު ވިލީ ކަބަލޭރޯ ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 4
މެސީގެ ޕެނަލްޓީން އާޖެންޓީނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު 19) - އިޒްރޭލުގައި ރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 2-2 އިން އުރުގުއާއާ އެއްވަރުކޮށް އާޖެންޓީނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 12
ރެފްރީން އުޅެނީ މެސީގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮތަށް: ސިލްވާ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 17) – ބައެއް ރެފްރީން އުޅެނީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ސަޕޯޓަރުން ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ތިއާގޯ ސިލްވާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 6
މެސީގެ ގޯލުން އާޖެންޓީނާ އިން ބްރެޒިލް ބަލިކޮށްފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 16) – ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އެނބުރި އައިސް ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖެހި ލަނޑާ އެކު ރޭ ސައުދީ އަރަބިއާގައި ވާދަވެރި ބްރެޒިލް އަތުން 1-0 އިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 1
ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން މެސީ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް

ސެން ހުއާން، އާޖެންޓީނާ (ނޮވެމްބަރު 1) – ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ކަމަށް ބުނެ އެ އިދާރާއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ދިން ތިން މަހުގެ ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އޭނާ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 7
އާޖެންޓީނާ އިން ފަހަތުން އަރައި ޖަރުމަނާ އެއްވަަރުކޮށްފި

ބާލިން (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އާޖެންޓީނާ އިން ފަހަތުން އަރައި ޖަރުމަނާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މެސީ އަށް މަރަޑޯނާ ތައުރީފުކޮށްފި

މެކްސިކޯ ސިޓީ (އޮގަސްޓް 5) – ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިއޮނަލް މެސީ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 16
މެސީ އަށް ތިން މަހުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް!

އަސުންސިއޮން، ޕެރަގުއޭ (އޮގަސްޓް 3) - ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ކަމަށާއި އެ އިދާރާ އިން މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ބާއްވާ ބްރެޒިލަށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން މުބާރާތުގެ ކުރިން ވެސް ބޭނުންވި ކަމަށް ބުނެ، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ތިން މަހަށް...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 6
މެސީގެ އަނެއް މައްސަލައިގައި ކޮންމެބޯލް ހިމޭނުން

އަސުންސިއޮން، ޕެރަގުއޭ (ޖުލައި 26) - ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ކަމަށާއި އެ އިދާރާ އިން މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ބާއްވާ ބްރެޒިލަށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން މުބާރާތުގެ ކުރިން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ބަލަމުން އަންނަ...

24 ޖުލައި

July 24, 2019 3
އާޖެންޓީނާ އެފްއޭގެ ރައީސް ފީފާ ކައުންސިލުން ވަކިކޮށްފި

އަސުންސިއޮން، ޕެރަގުއޭ (ޖުލައި 24) - ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ބްރެޒިލް އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ މެޗުގެ ރެފްރީ ރޮޑީ ޒަމްބޮރާނޯ އަށް އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ޓަޕިއާ ފާޑުކިޔައި، އެ މައްސަލައިގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން ފީފާ ކައުންސިލުން އޭނާ ވަކިކުރަން ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ...

08 ޖުލައި

July 08, 2019 30
ކޮންމެބޯލް އިން މެސީ އަށް ބޮޑު އަދަބެއް ދެނީ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 8) - ދެކުނު އެމެރިކާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ކޮންމެބޯލްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ކަމަށާއި އެ އިދާރާ އިން މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ބާއްވާ ބްރެޒިލަށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްދޭން މުބާރާތުގެ ކުރިން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ، އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ބޮޑު...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 47
ކޮޕަ އެމެރިކާގައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން: މެސީ

ސައޮ ޕައޮލޯ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 7) - ފާއިތުވި ދެ ފަހަރު ފައިނަލުގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ކޮޕަ އެމެރިކާ ތަށި ގެންދިޔަ ޗިލީ އަތުން ރޭ އާޖެންޓީނާ މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ މުބާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ. މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ އާޖެންޓީނާ ހޯދީ 2-1 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 8
ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: މެސީ

ބެލޯ ހޮރިޒޯންޓޭ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 3) - ބްރެޒިލް އަތުން ރޭގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި 2-0 އިން ބަލިވެ، މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތި ވިޔަސް ގައުމީ ޓީމުން...

July 03, 2019 54
އާޖެންޓީނާ ކަޓުވާލައި ބްރެޒިލް ފައިނަލަށް

ބެލޯ ހޮރިޒޯންޓޭ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 3) - ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި އެންމެ ފަހު ދެ ފަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާޖެންޓީނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 15
އާޖެންޓީނާ މެޗަށް ބްރެޒިލް ކޯޗު ކެތްމަދުވެފައި

ބެލޯ ހޮރިޒޯންޓޭ (ޖުލައި 2) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރާ އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އޭނާ އަށް ހަމަނިދި ނުލިބޭކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 8
އާޖެންޓީނާގެ މާޓިނޭޒަށް ބާސެލޯނާގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓިނޭޒް ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން ބޮޑު ބިޑެއް ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 11
ފަސޭހަނުވާނެ، ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވޭނެ: މެސީ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 29) - ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ...

June 29, 2019 15
އާޖެންޓީނާ ސެމީ އަށް، ވާދަކުރާނީ ބްރެޒިލާ

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 29) - ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި 2-0 އިން ވެނެޒުއޭލާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ....

24 ޖޫން

June 24, 2019 22
އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ އަށް، މެސީ އަށް ހަމަނޭވައެއް

ޕޯޓް އަލެގްރޭ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 24) - ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ރޭ އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އާޖެންޓީނާ އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ނަޒަރުގައި މިއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހަމަޖެހުމެކެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 14
މަރުގެ މެޗަކަށް މެސީ ނުކުންނަނީ ބޮޑު އިތުބާރަކާ އެކު

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ، ބްރެޒިލް (ޖޫން 23) - ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ބޭނުން ނަމަ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް، އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރާ ދެކޮޅަށް މިރޭ އާޖެންޓީނާ ނުކުންނައިރު އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 34
އާޖެންޓީނާގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

ބެލޯ ހޮރިޒެންޓޯ (ޖޫން 20) – ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ލިއޮނަލް މެސީގެ ލަނޑާ އެކު ޕެރެގުއޭއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.