30 ޖޫން

June 30, 2018 13
އާޖެންޓީނާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ފްރާންސް ކުއާޓާ އަށް

ކަޒާން (ޖޫން 30) - އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-3 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

June 30, 2018 13
ޓީމު ނެގުމުގައި މެސީގެ ނުފޫޒެއް ނެތް: ސަމްޕައޯލީ

ކަޒާން (ޖޫން 30) – އާޖެންޓީނާގެ ރޭވުންތަކާއި ޓީމު ސިލެކްޝަނަށް ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޯލީ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 22
ރޯހޯގެ ލަނޑާ އެކު މަރަޑޯނާ ވަޖިދުވެއްޖެ

ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގް (ޖޫން 27) – މަރުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ނައިޖީރިއާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ ސަލާމަތްވެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިޔައިރު، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ...

June 27, 2018 23
ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުން އާޖެންޓީނާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ސެއިން ޕީޓާސްބާގް، ރަޝިއާ (ޖޫން 27) - މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނިޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް މާކޯސް ރޯހޯ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ...

26 ޖޫން

June 26, 2018 15
"މެސީގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހާސްކަން"

މޮސްކޯ (ޖޫން 26) – އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ފެންނަނީ ހާސްވެފައި ހުންނަތަން ކަމަށާއި އެއީ ހަގީގީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ޕަބްލޯ ޒަލަބެޓާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2018 7
"އާޖެންޓީނާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުޅޭ"

ނިޒްނީ ނޮވޮގޮރޮޑް (ޖޫން 22) – ލިއޮނަލް މެސީ މޮޅު ކަމަށާއި އެކަމަކު އާޖެންޓީނާ އަށް ކަމެއް ހާސިލްކުރެވޭނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ދަސްކޮށްގެން ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ރޭ އެ ޓީމު އަތުން...

June 22, 2018 12
އާޖެންޓީނާ ހާސްކޮށްލުމަށް ފަހު ކްރޮއޭޝިއާ އަނެއް ބުރަށް

ނޮވޮގްރޮޑް (ޖޫން 22) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި، މިރޭ އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް އާޖެންޓީނާ 3-0 އިން ބަލިކޮށް 20 އަހަރަށް ފަހު ދެ ވަނަ ބުރުން ކްރޮއޭޝިއާ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރިއިރު،...

21 ޖޫން

June 21, 2018 6
މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި: ސަމްޕައޮލީ

މޮސްކޯ (ޖޫން 21) - ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިމާވި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލައި ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 11
އާޖެންޓީނާ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް؟

މޮސްކޯ (ޖޫން 19) – ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ ކުޅޭ މެޗަށް ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް ޕައޮލީ ޑިބާލާ އާއި ގޮންޒާލޯ ހިގައިން އަށް ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 10
އައިސްލެންޑާ އެއްވަރުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް: މަރަޑޯނާ

މޮސްކޯ (ޖޫން 18) – ވޯލްޑް ކަޕުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން އާޖެންޓީނާ އެއްވަރުވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކުޅެގެން ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ އަށް އެނބުރި ގައުމަށް ނާދެވޭ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ކޯޗު ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 5
މެސީ އަށް ކުރާ އިތުބާރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: ކޯޗު

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، މެޗުން މޮޅުވާން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އާޖެންޓީނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އަތުން ބޭކާރުވީ ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ކުރާ އިތުބާރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

June 16, 2018 16
އައިސްލެންޑުން މެސީގެ އާޖެންޓީނާ ހިފަހައްޓައިފި

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރާ ކުޑަކުޑަ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އައިސްލެންޑުން މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ...

June 16, 2018 2
މެސީ ވަށައިގެން ޓީމު އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން!

މޮސްކޯ (ޖޫން 16) – އާޖެންޓީނާ ޓީމުގައި ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް މާބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް އޮތް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެވަރުގެ ހުނަރުވެރި...

06 ޖޫން

June 06, 2018 22
ގުދުސްގައި މެޗު ނުކުޅެން އާޖެންޓީނާ އިން ނިންމައިފި

ގުދުސް، ފަލަސްތީން (ޖޫން 6) - މި މަހު ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ގުދުސްގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗު ކުޅެން އާޖެންޓީނާ ކުޅުންތެރިން ދެކޮޅު ހެދުމުން އާޖެންޓީނާ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މެޗު ނުކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ. އިން ނިންމުމާ އެކު ފަލަސްތީން އެފްއޭ އިން އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018
ޓީމް ޕްރޮފައިލް: އާޖެންޓީނާ

އާޖެންޓީނާ އަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ގައުމެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި އާދަޔާ ހިލާފަށް ގަދަ ގައުމެކެވެ. އާޖެންޓީނާ ވަނީ 1978 އަދި 1986 ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލައިފަ އެވެ. އަދި 1990 ވަނަ އަހަރާއި 2014ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 24
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު އާޖެންޓީނާ އަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 30) - ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ހައިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-0 އިން އާޖެންޓީނާ ފުރިހަމަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 14
އާޖެންޓީނާ އަކީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް ނޫން: މެސީ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 28) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު އޮތީ އާޖެންޓީނާގައި ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 8
އާޖެންޓީނާގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މެއި 23) - އާޖެންޓީނާގެ އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު ސާޖިއޯ ރޮމޭރޯގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭނެކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 7
"އެހެން ކުޅުންތެރިން މެސީ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ބީނޯސް އޭރީޒް (އޭޕްރިލް 13) – ލިއޮނަލް މެސީ އަށް އެކަނިމާއެކަނި އާޖެންޓީނާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޖެންޓީނާ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ކްލައުޑިއޯ ޓާޕިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 20
މެސީގެ "ބޮލުގައި ހުރީ ބަޑިޖައްސާފައި": ސަމްޕައޮލީ

މެޑްރިޑް (މާޗް 26) - އާޖެންޓީނާއާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ލިއޮނަލް މެސީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ގިނަބަޔަކު ތިބީ އޭނާގެ "ބޮލުގައި ބަޑިޖައްސައިގެން" ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 17
މެސީ ނެތި އާޖެންޓީނާ އިން އިޓަލީ ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 24) – ލިއޮނަލް މެސީ ނެތި އާޖެންޓީނާ އިން އިޓަލީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދިއިރު ނޭމާ ނެތި ބްރެޒިލުން ރަޝިއާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 10
މެސީގެ މޮޅުކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ނުޖެހޭ: މަރަޑޯނާ

ބީނޯސް އޭރީޒް (މާޗް 22) – ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ލިއޮނަލް މެސީ ހިމެނޭކަން ވޯލްޑް ކަޕެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސާބިތުކޮށްދޭން އޭނާ ޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ...

March 22, 2018
ރިޓަޔާނުކުރީ މަންމައަށްޓަކައި: ހިގައިން

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (މާޗް 22) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާނުލީ އޭރު މަންމަ ބަލި އެނދުގައި އޮތުމުން ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 8
މެސީގެ ފޯމް ރަނގަޅުވުމުން އާޖެންޓީނާ ހިތްހަމަޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 16) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ މި ސީޒަން ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ނިންމާލުމަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018
ޓެވޭޒް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގައެއް

ބީނޯސް އޭރީޒް (ޖެނުއަރީ 10) – ބޮކާ ޖޫނިއާސް އަށް އެނބުރި އައިސް މިހާރު ބޭނުންވަނީ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރާ އާޖެންޓީނާ ޓީމުން ޖާގައެއް ހޯދަން ކަމަށް ފޯވާޑް ކާލޯސް ޓެވޭޒް ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 1
އާޖެންޓީނާ ކޯޗު އެދުމުން ރޮމޭރޯ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަނީ؟

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ޑިސެމްބަރު 11) - އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީގެ އެދުމަށް އެ ޓީމުގެ ކީޕަރު ސާޖިއޯ ރޮމޭރޯ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.