18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
ފައިސާގެ މައްސަލައަކުން ބޯނީ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސެލެބްރިޓީ ކްރިކެޓް ލީގެއް އިންތިޒާމުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ނަގައި އެ ލީގް ބާއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާއަކުން ބޯނީ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ރާޒް" އާއި "ހޯންޓެޑް" ފަދަ ކާމިޔާބު ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެއް އުފެއްދި ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓް އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ބިރުވެރި ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން 2013 ގައި ލޯންޗް ކުރި މިޝަން އަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެމެރިކާގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރާ، އަރުޖުން ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
އާތިޔާގެ ބައިވެރިޔަކީ ކްރިކެޓް ތަރި ރާހުލް؟

މިހާރު ވެސް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިންނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިން މަދެއް ނޫނެވެ. މި ލިސްޓަށް ފަހަރުގައި ޒުވާން ބަތަލާ އާތިޔާ ޝެޓީ ވެސް އިތުރުވެގެން ހިނގައި ދާނެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 6
އަރުޖުން ރާމްޕާލް ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާލް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ގެބްރިއެލް ޑިމެޓްރިއެޑްސްއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރާއި ކާޖޮލްގެ ފޭނުންނަށް މި ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހާއްސަވާނެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019
އަރުޖުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑައިރެކްޝަނަށް އެބަހުރި

ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާލް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާންގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
އަރުޖުން ރާމްޕާލްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރްޖުން ރާމްޕާލް ކުންފުންޏަކުން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ނުދައްކައިގެން، ލޯން ދިން ކުންފުނިން އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއްކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ އާއި ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު ތިން ވަނަ ފިލްމެއްގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާ ވާހަކަ އިވިގެން ދިޔައީ އިހަކަށް ދުވަހު އެވެ. މިހާރު އޮތީ އެ ފިލްމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
"ޕަލްޓާން" ޓްރެއިލާ: ބެލުންތެރިން ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނަކަށް

"ބޯޑަރު" ފަދަ ކާމިޔާބު ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ ފިލްމްތައް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ޖޭޕީ ދައްތާގެ "ޕަންޓާން" އިއުލާން ކުރި ހިސާބުން ވެސް މި ފިލްމަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އަރްޖުން ރާމްޕާލްގެ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރްޖުން ރާމްޕާލާއި އަންހެނުން މެހެރް ޖެސިއާގެ 20 އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދެ ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ދެ މީހުން ވަކިވިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018
ސެޕްޓެމްބަރު 7: ބޮޑު ދެ ފިލްމެއްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އެއް ތާރީހެއްގައި ފިލްމްތައް ސިނަމާތަކަށް ގެނައުމަކީ ބޮލީވުޑްގައި ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޝްހޫރު ތަރިން ހިމެނޭ، ބޮޑެތި ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ފިލްމްތަކެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
"ކަހާނީ 2" އާ މެދު ވިދްޔާ އާއި އަރްޖުން ކަންބޮޑުވޭ

ވިދްޔާ ބާލަން އާއި އަރްޖުން ރާމްޕާލްގެ "ކަހާނީ 2 – ދުރްގާ ރާނީ ސިންގް" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިއީ 2012 ގައި ނުކުތް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި އެހާމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ރީތިވި ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ކަހާނީ"ގެ ސީކުއަލް އެކެވެ.