12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ޔޫރަޕްގެ ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 2
އާސެނަލްގެ ވަޒީފާ ފަސޭހަނުވާނެކަން އެނގޭ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 7) - އާސެނަލާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް މިއީ ފަސޭހަ ވަޒީފާއެއް ނޫންކަން އެނގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 2
އާޓެޓާގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ޔުނައިޓެޑް އަތުން

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އާ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާގެ ކޯޗުކަމުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 3
އިންޓަ އާއި ބާސެލޯނާ އިން އޮބާމަޔަން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 1) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 8
ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، ވީއޭއާރްގެ ޝަކުވާތަކެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑުދެމެހެއްޓިއިރު، ރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ވެސް ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރާ ގޮތާމެދު އަނެއްކާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ޓީމުގެ ގުޅުން ކުޑަ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ޓީމު އަލުން އޮތް ހިސާބަށް ގެންގޮސްދޭން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ މިހާރު ކުޑަވެފައި އޮތް ޓީމާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 3
އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 27) - ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 6
އާޓެޓާ އަށް ދިން ޓާގެޓަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 24) - އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ އަށް އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން މި ސީޒަނަށް ދިން ޓާގެޓަކީ އެ ޓީމު އަންނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކޯޗަކަށް އާޓެޓާ ހަމަޖައްސައިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 20) – އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމް ފުރަމުން އައި ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ...

December 20, 2019 2
އާސެނަލްގެ ހާލަތާ މެދު ވެންގާ ހިތާމަކުރަނީ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 20) - ކުރީގެ ކްލަބް އާސެނަލް މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ވެއްޓޭނެކަމަށް އޭނާ ހީނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ޓީމު އެ ހިސާބަށް ދިއުމުގެ ޒިންމާ އޭނާގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
އާޓެޓާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އާސެނަލުން ވަރުގަދަކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 17) - ހުސްވެފައިވާ އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ ގެންނަން އާސެނަލުން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 5
އާސެނަލް ބަލިކުރެވުނަސް ގާޑިއޯލާގެ ހިތެއް ނުފުރުނު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދުނު ނަމަވެސް މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ގްރޫޕް އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
އާސެނަލްގެ މަޝްވަރާތަކަށް މާސެލީނޯ ލަންޑަނުގައި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) – އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އައުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ ކޯޗު މާސެލީނޯ މި ވަގުތު ހުރީ ލަންޑަނުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 10, 2019 4
އާސެނަލް އެންމެ ފަހުން މޮޅެއް ހޯދައިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 3-1 ބަލިކޮށް އާސެނަލުން 42 އަހަރު ތެރޭ އައި އެ ޓީމުގެ މޮޅުނުވުމުގެ އެންމެ ދިގު ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
"އާސެނަލަށް ދިމާވެފައިވަނީ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ"

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) – އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ދަށްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ކޯޗު ފްރެޑީ ލިއުންބާގް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗުތައް އެއްވަރު

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 2) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަޑިގަނޑުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
އާޓެޓާ އާސެނަލަށް؟ ގާޑިއޯލާ އެކަން ނުހުއްޓުވާނެ!

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 30) – އެހެން ކްލަބްތަކުން ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ބަލައިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން އޭނާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަށް އޮންނާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އެމެރީ ވަކިކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) – އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އުނާއީ އެމެރީ ވަކިކޮށް ވަގުތީ ކޯޗަކަށް 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ފޯވާޑް ފްރެޑީ ލިއުންބާގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 29, 2019 1
މޮޅެއް ނުލިބި ހަތް ވަނަ މެޗު، އެމެރީގެ ވަގުތު ޖެހެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) – ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން 2-1 އިން އާސެނަލް ބަލިވުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީގެ މަގާމް ގެއްލޭނެކަން ވަރަށް...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 4
އާސެނަލުން ޕޮޗެޓީނޯއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 25) - މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި އާޖެންޓީނާގެ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯއާ އާސެނަލުން ބައްދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019
އާސެނަލާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ރޮޖާސް ދޮގުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 9) - ލެސްޓާ ސިޓީގައި އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި އާސެނަލް ވިޔަސް އަދި އެ ނޫން ވެސް ބޮޑު ކްލަބަކާ ގުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލެސްޓާގެ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޮޖާސް ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޝަކާ އަތުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގްރަނިޓް ޝަކާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަތުން ބޭންޑް ނަގަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.