31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 1
އޮޒިލްއާ މެދު ބޭއިންސާފެއް ނުވަން: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 31) - އާސެނަލްގެ މި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްކޮޑުން މެސުޓް އޮޒިލް ބާކީކުރީ އޭނާ އަށް ވެސް އެހެން ކުޅުންތެރިންނެކޭ އެއްގޮތަށް ފުރުސަތުތަކެއް ދީފައި ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 3
ލެސްޓާ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އިނގިރޭސި ކްލަބްތައް ކަމަށްވާ ލެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 9
47 އަަހަރު: އާސެނަލް ދަނޑުގައި ލެސްޓާ އަށް މޮޅެއްް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 26) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި 47 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަަހަރަށް ލީގުގައި ލެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ޔޫރޮޕާ ލީގު: އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 12
އާސެނަލަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ބަދަލެއް ނުލިބުނު: އޮޒިލް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އާސެނަލްގެ މި ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކުރުމުން، އެނގިގެން ދިޔައީ ކްލަބަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ފައިދާއެއް ނުލިބުނުކަން...

October 21, 2020 3
އާސެނަލުން އޮޒިލް ބާކީކޮށްފި، ޗެކް ޗެލްސީ ޓީމަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި 25 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން މެސުޓް އޮޒިލް ބާކީކުރިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ފުޓްބޯޅައިން ރިޓަޔާކުރި އުމުރުން...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 2
އާސެނަލްގެ މެސްކޮޓްގެ ހަރަދާ އޮޒިލް ހަވާލުވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 7) - ސަޕޯޓަރުން މެޗު ބަލަން ދަނޑަށް ވެއްދޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭތީ ހަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އާސެނަލުން ކްލަބްގެ މެސްކޮޓް "ގަނާސޯރަސް" ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލް އެ މެސްކޮޓްގެ ހަރަދާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
އާސެނަލަށް ޕާޓޭ، ޔުނައިޓެޑަށް ކަވާނީ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) – ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގެ ފަހު ދުވަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ގެނައިރު އާސެނަލުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ގާނާ މިޑްފީލްޑަރު ތޯމަސް ޕާޓޭގެ ސޮއި ހޯދައިފަ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020
ކުއާޓާގައި އާސެނަލުން ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 2) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ލިވަޕޫލް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު އާސެނަލުން ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 9
ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 2
ލިވަޕޫލް އޮތީ އެހެން ލެވެލެއްގައި: އާޓެޓާ

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އެހެން ލެވެލެއްގައިކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020
ކައިގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޗެލްސީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކައި ހާވާޓްޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 6-0 އިން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ބާންސްލީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 14
ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – އާ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވިއިރު އާސެނަލުން ދެ ވަނަ މެޗުން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 3
އޮބާމަޔަން އާސެނަލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު ތިން އަހަރަށް އާ ކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ލީޑްސް އަތުން ލިވަޕޫލަށް އުދަނގޫ މޮޅެއް، އާސެނަލް ފޯމުގައި

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) – އާ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން އުނދަގުލުން 4-3 އިން މޮޅުވިިއިރު އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ފުލަމް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 8
އާސެނަލްގެ އުއްމީދުތައް މަތިވެއްޖެ: އާޓެޓާ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ފާއިތުވި 10 މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ އާސެނަލްގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވުމާ އެކު ކްލަބްގެ ވެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
ސެބާޔޯސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ފެންނާނީ އާސެނަލުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ސީޒަން އާސެނަލަށް ކުޅުނު ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސެބާޔޯސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ގެނައުމާ ގާތަށް އާސެނަލުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 12
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) – ކެޕްޓަން ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަންގެ ހިއްސާއާ އެކު، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ލިވަޕޫލް 5-4 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން، ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗު...

August 29, 2020
ކްލޮޕާއި އާޓެޓާގެ ވިސްނުން: މޮޅަކުން ފެށުން މުހިއްމު!

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާ މެޗުގައި މިރޭ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި އެފްއޭ ކަޕް ޗެމްޕިއަން އާސެނަލް ވާދަކުރާއިރު ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ޔާގެން ކްލޮޕާއި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 2
ޕެޕޭގެ ޑީލުގެ ކަންތައްތަކެއް އާސެނަލުން ތަހުގީގުކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 17) - މިދިޔަ އަހަރު ފްރާންސްގެ ލިލް ދޫކޮށް އާސެނަލްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވި ނިކޮލަސް ޕެޕޭގެ ޓްރާންސްފާގެ ކަންތައްތައް ދިޔަ ގޮތް އާސެނަލުން ތަހުގީގުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 5
އޮޒިލްގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 14) - މީޑިއާއިންނާއި ފުޓްބޯޅައިގެ އެކި މީހުން އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ގިނަ ވާހަކަތައް ފަތުރާތީ އާސެނަލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި މެސެތު އޮޒިލް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
މުސާރަ ދީފައި އާސެނަލުން އޮޒިލް ދޫކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 10) - މެސުތު އޮޒިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ގޮތަށް ބާކީ ހުރި މުސާރަ ދިނުމަށް ފަހު އޭނާ ދޫކޮށްލަން އާސެނަލުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.