14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 5
އޮޒިލްގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 14) - މީޑިއާއިންނާއި ފުޓްބޯޅައިގެ އެކި މީހުން އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ގިނަ ވާހަކަތައް ފަތުރާތީ އާސެނަލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި މެސެތު އޮޒިލް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
މުސާރަ ދީފައި އާސެނަލުން އޮޒިލް ދޫކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 10) - މެސުތު އޮޒިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ގޮތަށް ބާކީ ހުރި މުސާރަ ދިނުމަށް ފަހު އޭނާ ދޫކޮށްލަން އާސެނަލުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
ޗެލްސީއާ މެދު ވިލިއަން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 8) - އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމާ މެދު ވިސްނަން ފެށި ހިސާބުން ޗެލްސީން އޭނާއާ މެދު ކަންތައްތައް ކުރި ގޮތާ މެދު ވިލިއަން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
އޮބާމަޔަން ބޭނުންވާ މުސާރަ ދޭން އާސެނަލުން ތައްޔާރު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 6) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން ބޭނުންވާ މުސާރަ ދީގެން އޭނާ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުވަން އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 17
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 2) - ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 14 ވަަނަ ފަހަރަށް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 3
ލަމްޕާޑާއި އާޓެޓާ: ޓީމާ އެކު މުހިއްމު ފައިނަލަކަށް!

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންނަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ ޒުވާން ދެ ކޯޗުންނެވެ. ޗެލްސީގެ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް، 42 އާއި އާސެނަލްގެ މިކޭލް އާޓެޓާ، 38، ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި...

26 ޖުލައި

July 26, 2020
އާސެނަލްގައި މަޑުކުރުމާ މެދު އޮބާމަޔަންގެ ހިޔާލު ތަފާތު

ލަންޑަން (ޖުލައި 26) - އެއްބަސްވުން އާ ކުރުމަށް ފަހު އާސެނަލްގައި މަޑުކުރުމާ މެދު އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަންގެ ހިޔާލު ތަފާތު ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އާޓެޓާއާ ބައިވެރިވާން ބާކެމްޕް ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

އަމްސްޓަޑަމް (ޖުލައި 24) - އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އެ ކްލަބްގައި ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކަމަށާއި އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންކަމަށް އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ނެދަލެންޑްސްގެ ޑެނިސް ބާކެމްޕް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 7
ސިޓީ އަށް މޮޅެއް، އާސެނަލް ބަލިކޮށް ވިލާ އުއްމީދުގައި

ބާމިންހަމް (ޖުލައި 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-0 އިން ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އާސެނަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓަން ވިލާ އިން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ އުއްމީދު އާ ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 5
ދަނޑު ބޭރުން އާސެނަލަށް ގާޑިއޯލާގެ އިހުތިރާމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 21) - ޔުއެފާ އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދިން އަދަބު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރި ކްލަބްތަކުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލް ހިމެނޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް، އެ ޓީމަށް ދަނޑު ބޭރުން މާ ބޮޑު އިހުތިރާމެއް ނުކުރާ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 3
ސިޓީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 3
"އާސެނަލަށް ސިޓީ ބަލިކުރެވޭނެކަން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން ވިސްނަންވީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ބަލިކުރެވޭނެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 16) - އާސެނަލް އަތުން ރޭ 2-1 އިން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް ގާއިމްކުރަން އޮތް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 2
އާސެނަލް ބަލިިވިއިރު، ލެސްޓާ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 13) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން އާސެނަލް 2-1 އިން ބަލިވިއިރު، ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ބޯންމައުތު އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ، ލެސްޓާ ސިޓީ ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020
20 އަހަރު ކުރިއާ މިހާރުގެ މޮރީނިއޯގެ ތަފާތެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފުޓްބޯޅައިގައި ވިސްނަމުން އައި ގޮތާ މިހާރު ވެސް ތަފާތެއް ހުރިހެން ހީނުވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ޗެލްސީ ތިން ވަަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 4
އާސެނަލްގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 6) - ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވުމުން އެކަމާ ގުޅުވައިގެން އާސެނަލުން ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ޗެލްސީން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ވިއްދާފައި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޯންމައުތުގެ މައްޗަށް 5-2 އިން ކުރިހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
ލެސްޓާ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ޗެލްސީ އަށް ނުނެގުނު

ލަންޑަން (ޖުލައި 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވިއިރުމ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 7
އޮޒިލްގެ މުސާރައިގެ ވާހަކަ އާޓެޓާ އަށް މުހިއްމެއް ނޫން

ލަންޑަން (ޖުލައި 1) - ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ، އާސެނަލްގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ މެސުޓް އޮޒިލް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ވަކި ކުޅުންތެރިއަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އޭނާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.