15 މާޗް

March 15, 2019 2
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް، އިންޓަ ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 15) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދިއިރު، އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
ކެންޔާ ކުއްޖާ އަށް އޮޒިލްގެ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް!

ލަންޑަން (މާޗް 12) - އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުތު އޮޒިލްގެ ނަން އަތުން ލިޔެފައިވާ ޖާޒީއެއް ލައިގެން ކެންޔާގެ މަގުމަތީގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅުނު ކުއްޖަކަށް އޮޒިިލް ޖާޒީ އާއި ބޫޓު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 8
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ލަންޑަން (މާޗް 11) – ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ރޭ ޕްރެޝަރު ބޮޑުކުރިއިރު، ތަފާތު ފޯމެއްގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
އާސެނަލަށް ނާކާމިޔާބު، ޗެލްސީ ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފްރާންސްގެ ރެެނެސް އަތުން އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިނަމޯ ކިއޭވް އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޗެލްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 2
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ފައިދާ ނަގައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ހަަތަރަަކަށް އަރައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
އާސެނަލުން މޮންޗީ ގެންދަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) – އޭއެސް ރޯމާގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު މޮންޗީ އަށް އާސެނަލުން އޮފާކޮށްފި ކަމަށާއި އޭނާ އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 4
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ބޭޓް ބޮރިސޯފް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އާސެނަލުން އަދި ސްވިޑެންގެ މަލްމޯ އެފްސީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިން ޗެލްސީން މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 1
ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން އޮޒިލަށް ޗެލެންޖްކޮށްފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 21) - އަނިޔާ އާއި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފޯމު ގެއްލިފައިހުރި އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް ފެންވަރު ސާބިތުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ޗެލެންޖުކޮށްފި އެެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 5
ބެލަރޫސްގެ ޓީމެއް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 15) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން ފުޓްބޯޅައިގައި ޔޫރަޕުގެ އާދައިގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބެލަރޫސްގެ ބޭޓް ބޮރިސޯފް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވިއިރު، ސްވިޑަންގެ މަލްމޯ އަތުން 2-1 އިން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ރަމްސޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 12) – އާސެނަލްގެ ވޭލްސް މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ އަންނަ ސީޒަނުގައި ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
އޮޒިލް ވިއްކާލަން އާސެނަލްގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މެސުތު އޮޒިލް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 4
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ލިވަޕޫލް ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 2
ތިން ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވި، އެކަމަކު ޝަކުވާއެއް ނެތް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 2) – ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ގެންނަން ބޭނުންވި ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އޮތް ސްކޮޑާ މެދު ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއީ އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 13
ސިޓީ ބަލިވިއިރު، ޔުނައިޓެޑްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވެ ލީގުގެ ރޭހުގައި އެ ޓީމަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާންލީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދަަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 8
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 26) - އާސެނަލް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައި، އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 4
ހަމޭސް އާސެނަލަށް ދާން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފި

މިއުނިކް (ޖެނުއަރީ 22) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަަލަށް ބަދަލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތު ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޮލަމްބިއާގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 12
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދުގައި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 20) – ޗެލްސީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
ކަރަސްކޯ އެނބުރި ޔޫރަޕަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 8) – ޗައިނާގެ ދާލިއާން ޔިފޭންގަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ ހުނަރުވެރި ވިންގާ ޔަނިޗް ކަރަސްކޯ އެނބުރި ޔޫރަޕާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އާސެނަލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 3
ރަމްސޭ ދިނަސް ބެނާޝިއާ ދޫކުރެވެން ނެތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – އާރޮން ރަމްސޭ ޔުވެންޓަސް އަށް ޖެނުއަރީ މަހު ދޫކޮށްލަން އާސެނަލުން އެއްބަސްވީ ބަދަލުގައި މެހްދީ ބެނާޝިއާ ލިބޭ ނަމަ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޔުވެންޓަސް އިން އެކަމާ...

January 06, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.