06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ، ފަރަގު ބޮޑު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ޕޮޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ނުކުތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
އާސެނަލް އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި: ރަމްސޭ

ކާޑިފް (އޮކްޓޫބަރު 5) - އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި ވޭލްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 2
ޑޯޓްމަންޑުގެ ވެރިއަކަށް އޮބާމަޔަންގެ ރައްދެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޑޯޓްމަންޑްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ހަންސް ޔަކީމް ވަޓްޒްކޭ، އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާޔަމަންއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް...

October 04, 2019
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އޭޒެޑް އަލްކްމާރާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޓެންޑާޑް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ވީއޭއާރްގެ އެހީއާ އެކު އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީއާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އާސެނަލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ގަދަބާރުތަކުގެ ދެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު، އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް މޮޅަކުން ޔޫރޮޕާ ލީގު ފަށައިފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާސެނަލް މޮޅަކުން މި ފަަހަރުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަނެއް ހޮވަން ފަސޭހައެއް ނޫން: އެމެރީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަނެއް ހޮވުމަކީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ކުރަން ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 9
އާސެނަލުގެ މައްސަލަތައް ހައްލެއް ނުވޭ: އެމެރީ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދެކެވި އެކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ބުނެދީގެން ވެސް އަދި އެކަން ކާމިޔާބުނުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ދެން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 11
އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 25) – އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 4
އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓް މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 24) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލުން ނުކުންނައިރު މިއީ އެ ޓީމުގެ ހަގީގީ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްލަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވި އިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 7
އޮޒިލާއި ކޮލަސިނަޗްގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 13) - އާސެނަލްގެ މެސުޓު އޮޒިލް އާއި ސީޑް ކޮލަސިނަޗަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކުރި ދެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައް ދެމުން އަންނާތީ ލަންޑަނުގެ ފުލުހުން ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 3
ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަރަދު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކަށް ރޭ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވެފައިވާއިރު މި ފަހަރު ލީގުގައި ވާދަކުރާ 20 ކްލަބުން ކުރި ހަރަދު 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 1
އާސެނަލުން އެ ކްލަބް ރެކޯޑް އަގަކަށް ޕެޕޭ ގަނެފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 2) - ފްރާންސްގެ ލިލް އަށް ކުޅެމުން އައި އައިވަރީ ކޯސްޓްގެ ވިންގް ނިކޮލަސް ޕެޕޭ، 72 މިލިއަން ޕައުންޑް (88 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އަކަށް އާސެނަލަށް ސޮއިކުރިއިރު، މިއީ އެ ކްލަބުން ކުޅުންތެރިއަކަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު ހޭދަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 4
ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭ އާސެނަލުން ދެ ޑީލް ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 26) - އާސެނަލުން ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު ވިލިއަމް ސަލީބާ އާއި ސްޕެއިނުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސަބާޔޯސްގެ ސޮއި ހޯދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
އާސެނަލް ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އެޑޫ ކެތްމަދުވެފައި

ލަންޑަން (ޖުލައި 24) - އާސެނަލްގެ ޓެކްނިކަލް/ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވި އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރެޒިލްގެ އެޑޫ ބޭނުންވަނީ އެ ކްލަބް ތެރޭގައި އޮތް މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި އަލުން އެ ޓީމުގެ ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 2
އެވަޓަން އާއި ސަބާޔޯސް އާސެނަލަށް: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - ބްރެޒިލުން ކޮޕަ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު ރަން ބޫޓު ހާސިލްކުރި ވިންގް އެވަޓަން ސޮއާރޭސް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެނީ ސަބާޔޯސް އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމަށް މަޝްވަރާތައް ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
އާސެނަލްގެ ވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ސަޕޯޓަރުން ތެދުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 16) - އާސެނަލްގެ ވެރިޔާ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ސްޓޭން ކްރޮއެންކާގެ ލީޑަޝިޕްގައި އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތް ކަމަށާއި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ނުހޯދައިފިނަމަ ސަޕޯޓަރުން ކްލަބްގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ 14 ގްރޫޕަކުން ނޫސްބަޔާން ނެރެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 5
އާސެނަލަށް ކުޅެން ބޭނުންވި: ޑި ޔޮން

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ޖުލައި 11) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފަށައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ އަޔަކްސް އަށް ފަހު އާސެނަލަށް ކުޅުމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާ އަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި ނެދަލެންޑްސްގެ އުއްމީދީ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮން ބުނެފި އެވެ.