13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ގްރޫޕް އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
އާސެނަލްގެ މަޝްވަރާތަކަށް މާސެލީނޯ ލަންޑަނުގައި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) – އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އައުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ ކޯޗު މާސެލީނޯ މި ވަގުތު ހުރީ ލަންޑަނުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 10, 2019 4
އާސެނަލް އެންމެ ފަހުން މޮޅެއް ހޯދައިފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 3-1 ބަލިކޮށް އާސެނަލުން 42 އަހަރު ތެރޭ އައި އެ ޓީމުގެ މޮޅުނުވުމުގެ އެންމެ ދިގު ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
"އާސެނަލަށް ދިމާވެފައިވަނީ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ"

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) – އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ދަށްވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ވަގުތީ ކޯޗު ފްރެޑީ ލިއުންބާގް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑުގެ މެޗުތައް އެއްވަރު

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 2) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަޑިގަނޑުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
އާޓެޓާ އާސެނަލަށް؟ ގާޑިއޯލާ އެކަން ނުހުއްޓުވާނެ!

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 30) – އެހެން ކްލަބްތަކުން ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ބަލައިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން އޭނާގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އަށް އޮންނާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 6
އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އެމެރީ ވަކިކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) – އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އުނާއީ އެމެރީ ވަކިކޮށް ވަގުތީ ކޯޗަކަށް 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ފޯވާޑް ފްރެޑީ ލިއުންބާގް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 29, 2019 1
މޮޅެއް ނުލިބި ހަތް ވަނަ މެޗު، އެމެރީގެ ވަގުތު ޖެހެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) – ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރެކްޓް ފްރެންކްފަޓް އަތުން 2-1 އިން އާސެނަލް ބަލިވުމާ އެކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީގެ މަގާމް ގެއްލޭނެކަން ވަރަށް...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 4
އާސެނަލުން ޕޮޗެޓީނޯއާ ބައްދަލުކުރަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 25) - މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި އާޖެންޓީނާގެ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯއާ އާސެނަލުން ބައްދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019
އާސެނަލާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ރޮޖާސް ދޮގުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 9) - ލެސްޓާ ސިޓީގައި އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި އާސެނަލް ވިޔަސް އަދި އެ ނޫން ވެސް ބޮޑު ކްލަބަކާ ގުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލެސްޓާގެ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޮޖާސް ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޝަކާ އަތުން އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނަގައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގްރަނިޓް ޝަކާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކޮށް ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަތުން ބޭންޑް ނަގަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
މާނޭ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އިތުރު ވަގުތުގައި ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ޝަކާގެ ޖަވާބު: "އަހަރެން ރުޅިއަރުވާލީ ސަޕޯޓަރުން"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އެއްވަރުވި މެޗުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނުނު އިހުތިރާމްކުޑަ އަމަލުތަކަކީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާއާ މެދު ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ގްރޭނިޓް ޝަކާ މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކަޓުވާލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 31) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ މެޗަަކަށް ފަހު އާސެނަލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ އަށް ދިޔައިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެސް އެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 4
މޮރީނިއޯ އާސެނަލްގެ ބެންޗަށް؟

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ވަޒީފާއެއް ނެތި މި ވަގުތު ހުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ، އާސެނަލްގެ ކޯޗަކަށް އަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 3
ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޝަކާ ދެކޮޅު ހަދަނީ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 29) - ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގްރަނިޓް ޝަކާގެ ފަރާތުން ފެނުނު އިހުތިރާމްކުޑަ އަމަލުތަކަށް މާފަށް އެދެން ކްލަބުން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެ ގޮތަށް އަމަލުކުރަން އެނާ ދެކޮޅު ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ޝަކާގެ އަމަލު ގޯސް، ބޭންޑް ނަގާނެ ކަމެއް ނޭނގޭ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 28) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ އާސެނަލް 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ގްރަނިޓް ޝަކާ ސަޕޯޓަރުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކުރި ކުރުން...

October 28, 2019 1
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޕެޕޭ ފަހު ވަގުތު އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދީފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 25) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ނިކޮލަސް ޕެޕޭ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ޕޯޗުގަލްގެ ވިޓޯރިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 4
ޝެފީލްޑުން އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

ޝެފީލްޑް (އޮކްޓޫބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލްގެ މައްޗަށް މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ، ފަރަގު ބޮޑު

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު އޮތް ޕޮޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ނުކުތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ވުލްވްސް އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
އާސެނަލް އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި: ރަމްސޭ

ކާޑިފް (އޮކްޓޫބަރު 5) - އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި ވޭލްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އާރޮން ރަމްސޭ ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 2
ޑޯޓްމަންޑުގެ ވެރިއަކަށް އޮބާމަޔަންގެ ރައްދެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޑޯޓްމަންޑްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް ހަންސް ޔަކީމް ވަޓްޒްކޭ، އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާޔަމަންއާ ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް...

October 04, 2019
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އޭޒެޑް އަލްކްމާރާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޓެންޑާޑް...