17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 32
އަދީބުގެ މެސެޖެއް ޔާމީނަށް: "މިޝަން އެކޮމްޕްލިޝްޑް"

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި ދުވަހު، "މިޝަން" ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މެސެޖް ކުރެއްވި ކަމަށް، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 33
ރީކޯ މޫސަގެ ހޮޓަލުގެ ވޭން ގައި ރޯކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ) ލ. ގަމުގައި ހިންގާ ހޮޓަލުގެ ވޭން ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސް އޭގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 2
ފޭދޫގައި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ފޭދޫގައި ރޭ ފަތިހު ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށް، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަންދާލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 1
ސައިކަލުތައްރޯކޮށްލި މައްސަލައިގާ މީހަކު ހައްޔަރެއްނުކުރޭ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހު މާލޭގައި ސައިކަލުތަކެއްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 40
ސައިކަލުތައް ރޯކޮށްލީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު

ރޭ ފަތިހު މާލޭގައި ސައިކަލުތަކެއްގައި ރޯކޮށްލީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބި ދެ މީހަކު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 21, 2019 42
ހަ ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ރޭ ފަތިހު ހަ ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 21
މީދޫ އެމްޑީޕީގެ ޖަހައެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސ. މީދޫގައި ހުޅުވާފައިވާ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއްގައި ބަޔަކު ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 12
މަރިޔާދުގޭގައި ރޯކުރި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު ގދ. ގައްދު އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުކުރި މަރިޔާދުގޭގައި ރޭ ހުޅުޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 86
ސައީދު، އިބޫއަށް: ރޯކުރި ތަންތަނުގެ ވާހަކަ ދައްކާ!

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން މި ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލާގައި، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 5
ހިތަދޫގައި މާރާމާރީއަށް ފަހު ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި، މިރޭ ގުރޫޕް މާރާމާރީއެއް ހިންގުމަށް ފަހު، އެ ރަށުގައި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައި އަންދާލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 9
ޖަގަހަތަކާއި މުދާ ހިމާޔަތްކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަގަހަތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ ތަންތަނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 9
ކާރެއްގައި ރޯކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި މިރޭ ކާރެއްގައި ރޯކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 7
ހިންނަވަރުގައި ގުދަނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތައް ބަހައްޓާ ގުދަނެއްގައި މިއަދު ރޯކޮށްލައި ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 5
ބަދަލު ހޯދަން ރާއްޖެ ޓީވީން ކުރި ދައުވާ ބަލައެއްނުގަތް

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 11.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ ސްޓޭޝަނުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހްމަދު ރަޝީދުގެ ސައިކަލްގައި ރޭ ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 10
ޕީޖީގެ ކާރުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ބަލަން ޚާއްސަ ޓީމެއް

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމްގެ ކާރުކޮޅުގައި ރޭ ބަޔަކު ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 09, 2017 7
ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލުމުން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ރާއްޖެ ޓީވީ ރޯކޮށްލީ ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ހިމާޔަތް ދީފައިނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ސިވިލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިމުގައި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ރޯކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކުޅީގައި އަނެއްކާ މިއަދު ވެސް ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 3
ރަސްދޫގެ ތިން ތަނެއްގަ ރޯވެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރަސްދޫގައި ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރަކާއި ސުވެނިއާ ފިހާރަ އަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ރޯވެ، އަނދައި އިއްޔެ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 19
70 އަހަރުވީ ލިޔުންތައް ހުޅުޖެހުމުން ވަނީ ގެއްލިފައި

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ފެބްރުއަރީ، 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ބައެއް ކޯޓުތައް އަންދާލުމުން، 70 އަހަރުވެފައިވާ މުހިންމު ލިޔުންތައް ނެތި...

February 08, 2017 9
އިސް ގާޒީ ބާރީގެ ބޭބެގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ބ. ކެންދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ރޯކޮށް، އަންދައިލި ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފްގެ ބޭބެ އަބްދުއްސަލާމް ޔޫސުފަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
އަންދާލި މިސްކިތް ހަދަން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ

ޓެކްސަސް (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި އަންދާލި މިސްކިތް އަލުން ހެދުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 3
މިސްކިތުގައި އަލިފާން ޖެހި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ މިސްކިތެއްގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަލިފާން ޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި 32 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.