11 މެއި

May 11, 2020 13
އާރޮން ކާޓާ އަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ވަކީލުން

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމެއް އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަނެއް ކަމަށްވާ އާރޮން ކާޓާ ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ...

May 11, 2020 14
އާރޮން ގޮވައިގެން ދިވެހި ކުރެހުންތެރިޔާ އެމެރިކާ ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގް ކުރެހުމެއް ވަގަށް ނަގައި، ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަން އާރޮން ކާޓާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ހުށަޅައިފި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 11
އާޓިސްޓުންގެ ކުރެހުންތައް މަޖިލީހުގައި!

ރާއްޖޭގެ އާޓިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުރެހުންތެރިންގެ ހުނަރުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކައިލުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
"އެންމެން" ކުރަހަން އުޅުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ "އެންމެން" ގެ ސޫރަ ކުރަހަން އަމާޒު ހިފި މީހާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ "އެއްތަންވުން" ފުރިހަމަ

އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު (އައިސީސީ) އިން "އެއްތަންވުން" ނަމުގައި ފެށި އާޓް އެގްޒިބިޝަނުން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ހުނަރު ކުލަ ގަދަކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ދެ ގައުމުގެ ފަންނާނުން އެއްތަންވެ ތައާރަފްވާން އަދި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެތައް ފަންނާނުންނެއް ވަނީ އެއްތަންކުރުވައިފަ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
އެމްއެމްއޭސީ:މިޔުޒިކާއި އާޓުގެ ކާމިޔާބު ސެންޓަރެއް

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ އަދަދު މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް އެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި، އެ ހުނަރެއްގެ ރަނގަޅު ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދެވެ. މިފަދަ ކުދިންނަށް ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ މޯލްޑިވްސް މިއުޒިކް އެންޑް އާޓްސް ސެންޓާ (އެމްއެމްއޭސީ) އިންނެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 5
"ހަނދުގައި ހިނގައިގެން" މަގު ހަދައިފި

އިންޑިއާގައި ހަލާކުވެފައިވާ މަގުތަކުގެ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މޮޅު ކަމެއް ކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 3
އަޒްމީގެ ހަނދާނުގައި އޭނާގެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްތައް އެހާމެ ފުރިހަމަ އެވެ. ބޭނުންވީ އެ ހުނަރު ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދައްކާލުމަށް އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ބާއްވާށެވެ. ނަމަވެސް މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ވެއްޓި ޒަހަމްވެ، މިދިޔަ އޭޕްރިލް 26 ވަނަ ދުވަހު އަވަހާރަވުމުން އަޒްމީ މުސްތަފާ އަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައެއް ނުގަތެވެ. އެކަމަކު...

20 ޖުލައި

July 20, 2019 1
ނިދީގައި ކުރަހާ މީހެއް

ވޭލްސް މީހެއް ކަމަށްވާ، އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ލީ ހެޑްވިންގެ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގައި އޭނަ ފުރަތަމަ ކުރެހީ ފާރުގަ އެވެ. އެ އުމުރުގެ ކުއްޖަކާ ބަލާފައި އެއީ މާ ހާއްސަކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ލީގެ ކޭސް ތަފާތެވެ. އޭނަ މިކަމެއް ކުރިއިރު އޭނާ ހުރީ ނިދާފަ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 36
އާޓިސްޓުންގެ ޝަކުވާތައް މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް

"ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތް" ބައެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ރާއްޖޭގެ އާޓިސްޓުންގެ ޝަކުވާތައް އާންމުންނާ ހަމައަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް އިއްޔެ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 13
ޝައްފާންގެ "އަހުރެން": ހަގީގަތަކަށް ވި ކުރެހުން

ހިނގަމުންދާ މުޖުތަމައުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާއި ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި އެ ކަންކަމުގެ އިހުސާސްތައް ގަލަމުން ތިލަކުރެވެ އެވެ. ޓްވީޓްކުރެވެ އެވެ. ޖޯކް ޖެހެ އެވެ. ދެން ނުކުރެހެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ގާނޫނުން މަނާކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ގާނޫނުން ވެސް ހުއްދަ ލިބެ އެވެ. ދެން މައްސަލަ އަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018
"އަންވެއިލިން ވިޝަންސް" އާޓް އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީ (އެމްއޭސީ) އިން ބާއްވާ "އަންވެއިލިން ވިޝަންސް: މޯލްޑިވްސް ކޮންޓެންޕޮރަރީ އާޓް އެގްޒިބިޝަން 2018" ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 6
އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގަ ދިވެއްސަކު ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ދިވެހި ކުރެހުންތެރިއަކު އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 2
ދިރާގު ކަލަންޑަރުގައި ޒުވާން ހުނަރުވެރިން

އަހަރު ފެށުމާ އެކު ފެންނަނީ އެކި ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ ކަލަންޑަރުތަކެވެ. އެކި ތަންތަނުން އެކި ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްފަ އެވެ. ދިރާގުން ދައްކާލީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން މޫނުތަކެވެ. ކޮންމެ މަހަކަށް ޒުވާނެއް ހާއްސަކޮށް، 12 ޒުވާނެއް އެ ކަލަންޑަރުން ދައްކަ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 15
ކުރެހުމުން ނަފާ ހޯދަން ފެށި ދަތުރު ނިމުނީ މާފުއްޓަށް

ލިބިފައިވާ ހުނަރު އެހެން މީހުންނަށް ދައްކާލުމަކީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ހަސަން ރިފާޒުގެ އަބަދުވެސް އަމާޒެވެ. އެހެންވެ، އަމިއްލަ ގޭގައި އިނދެގެން ކުރެހުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ މީހުންގެ ގޭގޭގެ ފާރުތަކުގައި ކުރަހައިދޭށެވެ. ހިތާނުކޮށްގެން އުޅޭ ގޭގެ ޑެކަރޭޓްކުރުމާއި ރަށުގައި ބާއްވާ އެކި ހަފުލާތަކަށް ތަން...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 2
ހުޅުމާލޭގައި އާޓިސްޓުންގެ ބޮޑު ފެސްޓިވަލެއް

އާޓިސްޓުުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދީ ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އާޓިސްޓުންގެ ބޮޑު ފެސްޓިވަލެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 47
ތަލްއަތުގެ ކެމެރާއިން ރާއްޖޭގެ އުޑުމަތީގެ ރީތިކަން

ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތަކާއި ޖައްވީ ދުނިޔެއާ މެދު މުހައްމަދު ތަލްއަތުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ 1998ގައި ނިކުތް ފިލްމު، "އާމަގަޑަން" އިންނެވެ. ދުނިޔެއަށް ވެއްޓެން އަންނަ ގިނިހިލައަކުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ދައްކާ މި ފިލްމަށް ފަހު، ގިނިހިލަ އާއި ތަރިތަކާ މެދު އުފެދުނު ސުވާލުތައް ހޯދަން ދެން އޭނާ ކިޔަން ފެށީ އެކަމާ ގުޅޭ...

29 މެއި

May 29, 2017 58
ގެމަނަފުށީ ފާރުތަކުންދޭ ހިތްގައިމު މެސެޖްތައް

ފާރުތަކުގައި ކުރަހާފައި ނުވަތަ ލިޔެފައި ހުއްޓާ އާއްމުކޮށް ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ފޮޓޯ އެކެވެ. އެކަމަކު ގއ. ގެމަނަފުށިން މިހާރު ފެންނަމުން އަންނަނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ނިމިގެން ދިޔަ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފޯރި ގަދަވި ދުވަސްވަރު، ތާއީދު ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ކެމްޕޭން ކުރަމުން...

28 މެއި

May 28, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: އީމާންގެ މޮހޮރު

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި "ދެތިކި ޕީ" ގެ އިމޯޖީ މިއުޒިކާ ގުޅުވައިގެން އެއަށް ވުރެ މަޖާ "އިހްސާސަކަށް" ބަދަލުކޮށްލަދިން އާޓިސްޓަކީ ޔަގީނަށް ވެސް މިއީ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުވެފައިވާ އީމާން ތައުފީގުގެ މިއުޒިކީ ކުޅަދާނަކަމާ އެއްވަރުގެ މަގުބޫލުކަމެއް އާންމުންގެ މެދުގައި އޭނާ އަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ބޭންޑް ވަން ނައިޓް ސްޓޭންޑާ...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017
މި ފަންނާނު މޭކަޕުން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ދައްކަފާނެ

ކެނެޑާގެ ވެންކޫވާގެ މި މޭކަޕް އާޓިސްޓުގެ ހުނަރުވެރިކަން އަޖައިބުވާހާ ފުރިހަމަ އެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތައް މޭކަޕުން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މި ފަންނާނު ދައްކާލަފާނެ އެވެ. މި މޭކަޕްތައް ފޮޓޯތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުއްޓަސް މިއީ ފޮޓޯޝޮޕުން ބަދަލު ގެނެސްފައި ހުރި މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ތަފާތު "ތަކެތި" ދިވެހިންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް

"ތަކެތި" އަކީ ފަހުގެ ދިވެހި ބްރޭންޑެކެވެ. ތަފާތު ގޮތަކަށް ތަކެތި އުފައްދާ ބްރޭންޑެކެވެ. ތާނަ އަކުރު އަދި ނަންބަރު ފޮތް، ޕްރިންޓު ޖަހާފައިވާ ދަބަސް އަދި އެކި ސައިޒުގެ ނޯޓު ފޮތަކީ "ތަކެތި"ގެ މަގުބޫލު ބައެއް އުފެއްދުންތަކެވެ.