24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 9
މަގާމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ގެންނާނަން: ކާއްޓޭ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަމާޒުގައި އައިސް މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހުނުއިރު ޓީމުން މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 4
ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު ވަނަ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖެ މުބާރާތުގެ ހަތަރު...

August 23, 2019
ކާމިޔާބަކުން ނިންމާލުން: އާ ފެށުމަކަށް މުހިއްމު

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގެ ކުރިން، ރާއްޖެ އަށް މި ޒޯނުގެ މުބާރާތަކުގެ މެޗަކުން މޮޅެއް ހޯދުނީ 2016 ވަަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮތް މުބާރާތުގެ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 6
ސެމީން ކަޓައި ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ވަރުގަދަ އުޒްބެކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ތިން ވަނަ...

August 22, 2019 4
މި ޖޯޝުގައި ކުޅެގެން ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ: ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު އުޒްބެކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ބޭނުންވަނީ އިއްޔެ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހިތްވަރާއި އެ ޖޯޝުގައި ކުޅުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ގޮސްފިނަމަ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 3
ބަދަލުހިފުމަކުން ޓީމަށް ލިބުނީ ހިތްވަރު

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި މިއަދު ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ މޮޅުވެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުން...

August 21, 2019 7
ނޭޕާލް އަތުން ބަދަލުހިފަން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި އޮތް އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭން މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗެއްގައި ނޭޕާލް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ފުރުސަތު ގެއްލުނެވެ. އަމިއްލަ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 22
ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކިރްގިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ މެޗުން މާދަމާ، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެގެން ރާއްޖެ އަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދެވޭނެ އެވެ.

August 20, 2019 3
ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ ބަލިކުރަން: ކިރްގިސްތާން ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެފައި އޮތަސް ރާއްޖެއާ މިއަދު ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުކުރާނެ ކަމަށް ކިރްގިސްތާނުގެ ކޯޗު އަންދްރޭ އެންކުޑިނޯފް ބުނެފި...

August 20, 2019 8
"އިތުބާރު އެބައޮތް، މި ޓީމަށް މަދުވަނީ މެޑެއްޔެއް"

އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ކިރްގިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ރާއްޖެ ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިރްގިސްތާނަށް

އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގެ އަނެއް ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލުގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ސެޓުން...

August 19, 2019 11
ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ތަފާތު ދައްކާނެ: ލޯންގޭ

ނޭޕާލުގައި މިއަދު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގައި ހުރި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 3
ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް އަދި ކިރްގިސްތާން އެއް ގްރޫޕެއްގައި

ނޭޕާލުގައި ހޯމަ ދުވަހު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ ނޭޕާލާއި ކިރްގިސްތާނާ އެއް ގްރޫޕެއްގަ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 9
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ވޮލީ ޓީމު ފުރައިފި

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ރޭ ނޭޕާލަށް ފުރައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
ޓީމު ތައްޔާރު، މުބާރާތަށް ކުރެވޭ އުއްމީދު ބޮޑު: ކޯޗު

މާދަމާ ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު އޮތީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމަށާއި ޓީމުގެ ޓާގެޓް ކަމަށްވާ ރަން މެޑެއްޔަށް ކުރެވޭ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ކޯޗު ސްރީ ލަންކާގެ ކުމާރް ވެންޑަކޫން (ސިސިރާ ކުމާރު) ބުނެފި އެވެ.