08 މާޗް

March 08, 2020 10
ކުރިއަށް އޮތީ މާ ހަނދުގެ ފޯވަހިތަކެއް

މި ދުވަސްވަރު ފެންނަމުން މި ދަނީ މާ ހަނދެކެވެ. ސުޕާ މޫންއެކެވެ. އާދައިގައި ފެންނަ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ހަނދެކެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
އޭލިއަނުން އިންސާނުންނަށް ފާރަލަނީ؟

އޭލިއަނުން އުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ. މިފަހަރު ވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 2
ހަނދު ބެލުމަށް ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިސްލާމީ ކަލަންޑަރުގެ ހާއްސަ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ހަނދު ބަލަން ހާއްސަ ވެބް ސައިޓެއް ލޯންޗްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެކަމަށް ހާއްސަ މޮބައިލް އެޕެއް ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
ޕްލެނެޓަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޮވަން ވޯޓު ނަގަނީ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ހޯދި ކުޑަ ޕްލެނެޓަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޮވަން އާންމުންގެ އެހީ ހޯދަން ސައިންސްވެރިން ނިންމައި ވޯޓަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 3
ޖައްވުގައި އިޝްތިހާރު ބޯޑުތައް ބަހައްޓަނީ

ކަންކަން ތަރައްގީވަމުން ގޮސް، ވިޔަފާރި އިޝްތިހާރު ކުރެވޭ އުކުޅުތަކަށް ވެސް އަންނަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. ރަޝިއާ އިން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ބިލްބޯޑްތައް ހަމަ ބިން ދޫކޮށް، ޖައްވަށް ފޮނުވައިލާށެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 10
ޒުލްގައިދާގެ ފަހު ދުވަހުގެ ކޭތަ، މިއީ ކޮން ހެއްްކެއް؟

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ދުށީ ހުސްވި ޖުލައި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހިފި ހަނދު ކޭތަ އެވެ. އޭގެ ދެ ހަފުތާ ފަހުން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކޭތައެއް ހިފާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހިފާ އިރު ކޭތަ އިސްލާމީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ. އެހެން ވިޔަސް، މިއަދުގެ އިރުކޭތަ އަކީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް އެތައް ގޮތަކުން މުހިންމު...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 4
އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދުވެލި ބާރު ތަރިއެއް ހޯދިއްޖެ

ޖައްވުގެ ތެރޭގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާ އެތައް މިލިއަން ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ދުވެލި ބާރު ސައެންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 8
އަށް ޕްލެނެޓް ހިމެނޭ އިރުގެ ނިޒާމެއް ހޯދައިފި

އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްގެ އަދަދާ އެއް ވަރުގެ ޕްލެނެޓްތަކެއް ހިމެނޭ އެހެން ތަރިއެއް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ހޯދައި، އެކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 47
ތަލްއަތުގެ ކެމެރާއިން ރާއްޖޭގެ އުޑުމަތީގެ ރީތިކަން

ތަރިތަކާއި ޕްލެނެޓްތަކާއި ޖައްވީ ދުނިޔެއާ މެދު މުހައްމަދު ތަލްއަތުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ 1998ގައި ނިކުތް ފިލްމު، "އާމަގަޑަން" އިންނެވެ. ދުނިޔެއަށް ވެއްޓެން އަންނަ ގިނިހިލައަކުން ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ދައްކާ މި ފިލްމަށް ފަހު، ގިނިހިލަ އާއި ތަރިތަކާ މެދު އުފެދުނު ސުވާލުތައް ހޯދަން ދެން އޭނާ ކިޔަން ފެށީ އެކަމާ ގުޅޭ...

03 މެއި

May 03, 2017 6
ގިނިހިލައަކުން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެ؟

ބާރު ދުވެލީގައި އަންނަ ގިނިހިލައަކުން ޖެހި މުޅި ދުނިޔެ ހިމުންވެދާނެ އެވެ. އެއާ އެއްފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާއެއް ދުނިޔެ ތަޖުރިބާނުކުރެ އެވެ. ކުރާނެ ކަމަކަށް ވެސް ނުބެލެވެ އެވެ. އެ ފަދައިން އަޅާކިޔެން އޮތީ ވެސް، ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި، މީގެ 65 މިލިއަން އަހަރަށް ވުރެ ކުރިން ހިނގި ހާދިސާ އެވެ؛ ޑައިނަސޯތައް ފަނާވެ ދިޔައީ ދުނިޔެއަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 9
ކެސިނީން ނެގި ދުނިޔޭގެ ފޮޓޯ: ކުޑަކުޑަ ތިއްކެއް

ޕްލެންޓް ސެޓާންގެ ދިރާސާތައް ކުރުމުގައި 12 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފުނޑުވުމުގެ ކުރިން ނާސާގެ ކެސިނީ ޖައްވީ އުޅަނދު ނެގި ދުނިޔޭގެ ފޮޓޯ އިން ބައެއް މީހުންގެ ހިތަށް އަސަރުކުރި އެވެ. ފިނި، ބިޔަ، އަނދިރި ޖައްވުގެ އެހާ ދުރުން އަހަރެމެންގެ ދުނިޔެ ފެންނަ ގޮތް، ރޭގަނޑު މި ބިމުގައި ތިބެ އުޑުމައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލާ އިރު،...

04 މާޗް

March 04, 2017 4
40 އަލި އަހަރަކީ ކިހާ ދުރެއް؟

ދުނިޔެއާ 40 އަލި އަހަރު ދުރުގައި، ތަރިއެއް ވަށައި އެނބުރޭ 7 ޕްލެނެޓެއް ފަލަކީ އިލްމުވެރިންނަށް ފެނި އެކަން މި ވަނީ ހާއްސަ ކަމަކަށް ވެފަ އެވެ. ނާސާ ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ ދުނިޔެ ކަހަލަ އަދި ސައިޒު ވެސް ދުނިޔެއާ ދާދި އެއްވަރު 7 ޕްލެނެޓެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 16
ނާސާ އިން މިރޭ އިއުލާން ކުރަން އުޅެނީ ކޮން ކަމެއްބާ؟

އާންމުކޮށް ނޭނގޭ ނުވަތަ މިހާތަނަށް ހޯދުނު ކޮންމެވެސް މުހިންމު ކަމެއްގެ ވާހަކަ އިއުލާންކުރަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޖައްވީ އިދާރާ، އެމެރިކާގެ ނާސާ އިން، ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން 11 ޖަހާއިރު، ނާސާގެ މައި މަރުކަޒުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެކަން މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 8
ހަނދުގައި "އަތްލާން" ބޭނުންތަ؟

ހަނދަކީ ރީތި އަންހެން ކުދިންގެ ޗާލުކަން ބަޔާން ކުރުމަށް މިސާލު ޖަހައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މެދުފޮއި ރޭތަކުގައި ދެ ލޯބިވެރިން ބައްދަލުވެ އުޅުމަކީ އިހުގައި އޮތް އާދައެކެވެ. އެންމެ ރީތި އަލިކަމަކީ ހަނދުވަރެވެ. އެ ހަނދުގެ ފުރިހަމަކަމާއި ބާރުގެ ސަބަބުން، ޖިންނި އަވަލާފައި ތިބޭ މީހުން، ހަނދު ބޮޑުވާ މޫސުމަށް މޮޔަވެޔޭ ވެސް ބުނެ...