25 ޖުލައި

July 25, 2019
ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި، އުއްމީދެއްގެ ފެށުމެއް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމު ޓީމު މިއަދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

July 25, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދު 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން މިއަދު ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދަށް 100 މީޓަރު ދުވުމުން ހަތަރު ވަނަ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން، އެންމެ ފަހުގެ ރަން މެޑަލް ހޯލްޑަރު ހަސަން ސާއިދު މި ފަހަރު ހަތަރު ވަނައިގައި ރޭސް ނިންމާލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 4
ސާއިދާ އެކު އައިއޯއައިޖީ އަށް 16 ދުވުންތެރިން

އެންމެ ފަހުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހިމަނައިގެން، މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން އެތުލެޓިކްސް އިން 16 އެތުލީޓުންގެ ސްކޮޑެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 4
ސާއިދާއި ހިމްނާ އަށް ކާމިޔާބު ދުވަހެއް

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބާއްވާ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އޯޕަން ބައިގެ 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭސް ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 13
ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ނުލިބުނު

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 3
ސާއިދު ސެމީ އަށް، ފަޒީލް ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި މިއަދު ފެށި އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު 10،000 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 8
ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ސާއިދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައިއޭއޭއެފް) އިން އަލަށް އެކުލަވާލި ރޭންކިންގައި ހިމެނުނު ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު މެލޭޝިއަން އޯޕަންގައި ހޯދި ނަތީޖާއާ އެކު 43 ޕޮއިންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ސާއިދާ އެކު އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ސްކޮޑް ފައިނަލްކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ހަތަރު ވަނަ ހޯދި ހަސަން ސާއިދު ހިމަނައިގެން މި އަހަރުގެ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ސެޕްޓެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫގައި މާޗު މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
އައިއޯއައިޖީގައި އެތުލެޓިކްސްގެ އަމާޒު ފަސް މެޑެއްޔަށް

މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އެތުލެޓިކްސްގެ އަމާޒަކީ މަދުވެގެން ފަސް މެޑަލް ހޯދުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ތިން ރަން މެޑެއްޔާ އެކު އެއް ވަނަ އެތުލީޓަކީ ފަޒީލް!

ތިން ރަން މެޑެއްޔާއި ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހޯދައި، އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި އެހެން ހަރުފަތަކަށް އަރަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 9
ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ސާއިދު ތަފާތު ދައްކާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކެއްގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ކަމަށްވާ މި އަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި މިއަދު، ދިވެއްސަކު ރާއްޖޭގައި ދުވި އެންމެ ބާރު ޓައިމިންގައި ދުވެ ހަސަން ސާއިދު 100 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 1
އޭޝިއަން ގޭމްސް: 100 މީޓަރުން ސާއިދު ސެމީ އަށް

އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018
ސާއިދުގެ ވިސްނުން އަންނަ އަހަރުގެ ދެ މުބާރާތަށް

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މަސައްކަތްކުރާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ހަތަރު ދުވުންތެރިން

މި މަހު 18 ގައި އިންޑޮނީޝިއާގައި ފަށާ އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ފޮނުވަން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދާ އެކު އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހަތަރު ދުވުންތެރިންގެ ޓީމެއް ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 5
އިންޑިއަން އޯޝަން ގޭމްސް: ޓާގެޓަކީ 15 މެޑަލް!

އަންނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ 15 މެޑަލް ކަމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 2
މުނާޒް ވިދާލިއިރު ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދާއި އުއްމީދީ ދުވުންތެރިއާ މުހައްމަދު މުނާޒް އަލީގެ ވާދަވެރިކަން ފެނިގެން ދިޔަ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކޮށް، ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ސާއިދު ހޯދައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 1
ފުރަތަމަ ދުވަހު ވިދާލީ ސާއިދާއި ނޭޕާލް ދުވުންތެރިން

އިއްޔެ ފެށި ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ހަސަން ސާއިދު އެއް ވަނަ ހޯދިއިރު، 5000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން އިވެންޓުން ނޭޕާލުގެ ދުވުންތެރިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 1
ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށް ސާއިދު ހޮވިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރު ކަޑައްތުކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދު ހީޓް ބުރުން (ދެ ވަނަ ބުރު) ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ވާދަކުރި ނަމަވެސް ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 11
ތިން އަހަރު: ސާއިދު ތިން ވަނަ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި!

މެލޭޝިއަން އޯޕަން އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު އިވެންޓަކުން މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ހަސަން ސާއިދު ހޯދައިދީފި އެވެ.