14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 8
ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ޓްރެކަށް: އެންމެ ކުރީގައި ދަގަނޑޭ

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް މެދުކެނޑިފައިވާތީވެ ފިޓްނަސް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމީ ސްޕްރިންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ފާއިލް ގާތުން ތަމްރީންތައް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
އިންޑޯ މުބާރާތަށް ސާއިދާ އެކު ހަތަރު ދުވުންތެރިން

އަންނަ މަހު ޗައިނާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން އިންޑޯ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރަން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ 60 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރި ހަސަން ސާއިދާ އެކު ރާއްޖޭން ހަތަރު ދުވުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 3
ކާމިޔާބު 10 އަހަރަށް، ސާއިދަށް 10 ފަހަރަށް ސާބަސް

އާ ގަރުނުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ އަހަރު ނިމި، ދެ ވަނަ ދިހައަކަށް ދުނިޔެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއިރު ދިވެހި ކުޅިވަރު އާއިލާގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގަ އެވެ. ޑާކާ އަށް ވެރިވެފައިވަނީ، ބޭރުގެ މުބާރާތެއްގައި އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރަކުން ވާދަކުރަނީއޭ ބުނެފި ނަމަ ދިވެހިންގެ ލޮލުން ވެސް ފާޅުވާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 14
ސާއިދަށް ދިރާގުން ދިނީ ފޯނަކާއި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ

ދިރާގުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަސަން ސާއިދު، މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އޭނާ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 7
ރައީސް ހޫނު މަރުހަބާއަކާ އެކު ދެއްވީ ޔަގީންކަން

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ހަސަން ސާއިދާއި ލޯ މެޑަލް ހޯދި ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވިދާޅުވެ ކުޅިވަރުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް ދިވެހި...

December 10, 2019 8
ފަސް މެޑެއްޔާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބު ގޭމްސް އެއް!

ރާއްޖޭން ރަން މެޑެއްޔަކާ އެކު ޖުމްލަ ފަސް މެޑަލް ހޯދައިގެން މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ނިންމާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ސާއިދުގެ ބޮޑު އުފަލަކީ ގައުމަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދެވުން

މި ފަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައި ދިވެހި ކުޅިވަރު ތާރީހުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެތުލީޓަކަށްވުމަށް ވުރެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ގައުމަށް ކާމިޔާބީ އާއި ރީތި ނަން ހޯދައިދެވުން ކަމަށް ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 6
ސާއިދަށް 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން އިއްޔެ ރަން މެޑަލް ހާސިލްކުރި ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު 200 މީޓަރު ދުވުމުން މިއަދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 22
ބިލިއަން މީހުންގެ ތެރޭ ހުރި އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ!

ދިވެއްސަކު، އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރަކުން އަމުދުން އެތުލެޓިކްސް އިން ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދަފާނެ ކަމަށް މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ދިވެހިން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އެވެ....

December 03, 2019 40
ސާއިދު ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި، ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު މުބާރާތުގެ 35 އަހަރު ވީ ތާރީހުގައި ރާއްޖެ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ދުވުންތެރިން އެންމެ ފަހުން ތަމްރީނަށް ފުރައިފި

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރީން ބަޖެޓް ދިނުމާ އެކު، ކުރިއަށް އޮތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވާން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދުވުންތެރިންގެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތަމްރީނަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 2
ފުރަތަމަ ދުވަހު ސާއިދާއި ހިމްނާ އަށް ދެ ރަން މެޑަލް

ނެޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމާއި 400 މީޓަރު ދުވުމުން ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން މިއަދު ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު 1500 މީޓަރު ދުވުމުގައި ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) އަތުން ބަދަލު ހިފައި ހުސެއިން ރިޒާ (ކުޑަރިޒާ) އެ ރޭހުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 4
ސާއިދު ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ނުދޭ، ބަދަލުގައި ހިމްނާ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަނުކުރަން ހަސަން ސާއިދު ނިންމުމުން، އެ މުބާރާތަށް އައިޝަތު ހިމްނާ ހުސެއިން ފޮނުވަން އެތުލެޓިކްސް...

September 08, 2019
އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަކީ ސާއިދާއި ހިމްނާ

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ކްލަބަކަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަދި އެއް ވަނަ އެތުލީޓަކަށް ހަސަން ސާއިދު ހޮވުނުއިރު އަންހެން ބައިގެ އެއް ވަނަ ކްލަބުގެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 2
ސާއިދު ބަލިކޮށް ސާއިދުގެ ކްލަބް ފުރަތަމަ މެޑަލް ހޯދައިފި!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހިމެނުނު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ރިލޭ ޓީމު ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ސާއިދުގެ ސާއިދު ސްޕޯޓްސް އިން ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރަން މެޑަލް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 1
ސާއިދަށް 3 ރަން، ހިމްނާ އާއި ފަޒީލަށް ވެސް ކާމިޔާބު

ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި މިއަދު ފިރިހެނުންގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައި ހަސަން ސާއިދު މުބާރާތުގައި އޭނާގެ ތިން ވަނަ ރަން މެޑަލް ހަމަކުރިއިރު އެ އިވެންޓުގެ އަންހެން ބައި ކާމިޔާބުކޮށް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަދި ފިރިހެނުންގެ 10،000 މީޓަރު ދުވުން ކާމިޔާބުކޮށް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ދެ ވަނަ ރަން މެޑަލް ކަރުގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 6
ފަޒީލް، ސާއިދު، ހިމްނާ އަދި މަރީ ވިދާލައިފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްޕްރިންޓް ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަދި މިޑްލް ޑިސްޓެންސް ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫނާއި މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ވިދާލައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ރިލޭ އިން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި، އުއްމީދެއްގެ ފެށުމެއް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރު ރިލޭ އިން ރާއްޖޭގެ ރިލޭ ޓީމު ޓީމު މިއަދު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

July 25, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދު 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން މިއަދު ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދަށް 100 މީޓަރު ދުވުމުން ހަތަރު ވަނަ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން، އެންމެ ފަހުގެ ރަން މެޑަލް ހޯލްޑަރު ހަސަން ސާއިދު މި ފަހަރު ހަތަރު ވަނައިގައި ރޭސް ނިންމާލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 4
ސާއިދާ އެކު އައިއޯއައިޖީ އަށް 16 ދުވުންތެރިން

އެންމެ ފަހުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ހިމަނައިގެން، މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަން އެތުލެޓިކްސް އިން 16 އެތުލީޓުންގެ ސްކޮޑެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 4
ސާއިދާއި ހިމްނާ އަށް ކާމިޔާބު ދުވަހެއް

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބާއްވާ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އޯޕަން ބައިގެ 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭސް ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 13
ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ނުލިބުނު

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 3
ސާއިދު ސެމީ އަށް، ފަޒީލް ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި މިއަދު ފެށި އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ސާއިދު ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު 10،000 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ގައުމީ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.