27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
ހަކަތަ ހޯދަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ދަތް ހަލާކުވޭ

އެތުލީޓުން ހަކަތަ ހޯދަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ބުއިންތަކާއި އެފަދަ އެކި ބާވަތްތަކުން ދަތްތަކަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 17
އާދަޔާ ހިލާފް ބާރަށް ދުވާ މީހަކަށް ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ

އިންޑިއާގެ މީހަކު އާދަޔާހިލާފު ބާރަށް ދުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން އޭނާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި، ސަރުކާރުން ވެސް އޭނާގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
މާބަނޑުވާ އެތުލީޓުންގެ އިނާޔަތް އުނިނުކުރަން ނައިކީން ނިންމައިފި

މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީގެ އުފެއްދުންތައް އިޝްތިހާރުކޮށްދޭން އަންހެން އެތުލީޓުންނާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ އިނާޔަތްތައް، އެ މީހުން ބަލިވެއިނުމުން ކުޑަކުރާ އުސޫލު އެ ކުންފުނިން އުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 14
ރަން މެޑަލް ހޯދި އެތުލީޓުންނަަށް ސްޓެލްކޯގެ ސްޕޮންސަ

މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި އެތުލީޓުންގެ ޖާޒީ ސްޓެލްކޯ އިން ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 1
ގައުމީ ރެކޯޑަކާ އެކު ގްރޯން ޕްރީގެ އެއް ވަނަ ފަޒީލަށް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އެތުލެޓިކްސް ގްރޯން ޕްރީ މުބާރާތުގައި 3000 މީޓަރު ދުވުމުން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018
ކަސްރަތު ކުރާ މީހުން ބޯންވީ ޗޮކްލެޓް މިލްކް

މިއީ ތަފާތު އެކި ނަންނަން ކިޔާ އެތައް ވައްތަރެއްގެ އެނަޖީ ޑްރިންކްތަކަށް އެތައް ބަޔަކު ދެވި ހިފާފައިވާ ޒަމާނެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނާއި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި އެނަޖީ ޑްރިންކުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018
މިއީ އާދައިގެ ކޮނޑުކެނޑިއެއް ނޫން

ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިނަށް އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާލެވެނީ ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައެވެ. އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ޕަފޯމަންސް ޓްރެކިންގް ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 16
އިންޑިއާގެ މުސްލިމް އެތުލީޓަށް އެމެރިކާ ވިސާ ނުލިބުނު

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 1) - ކަޝްމީރުގެ އެތުލީޓް ތަންވީޒު ހުސައިން އަށް އެމެރިކާ ވިސާ ދޫކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 1
އޮލިމްޕިކްސްގެ ރަން މެޑަލަކަށް ލިބެނީ ކިހާ ފައިސާއެއް؟

އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވެސް ބައެއް އެތުލީޓުންނަށް މުޅި އުމުރުގައި ވެސް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ އެވެ. މާލީ މަންފާއެއް ނުވަތަ މެޑައްޔެއް ވެސް އެ މީހުން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މަތީ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުންގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އެ މީހުންނަށް ހާސިލްކުރާ މެޑަލްތަކާ އެކު ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާމުގެ...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 11
އާތިގެ ދެ ވަނަ ހިތްވަރަށް ނަމެއް ދީ، ބޯޓު ގެނެސްފި

ނުހުއްޓި 24 ގަޑިއިރު ވާންދެން މާލެ ވަށައި ދުވެގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަހުމަދު އާތިފް (އާތި) މިހާރު ތަައްޔާރުވާން އުޅެނީ ފަލި ޖަހައިގެން ރާއްޖެ ވަށައި ބުރެއް ޖެހުމުގެ ހިތްވަރަށެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު ފަށަން ގަސްދުކުރާ އެ ޗެލެންޖަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ ފަލި ޖެހުމުގެ ތަމްރީންތަކަށް ރޯވިން ބޯޓު މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެސްފަ...

01 ޖުލައި

July 01, 2016
ފިރިހެން އެތުލީޓުންގެ މެދުގައި ކުއްލި މަރު އިތުރު

މަރަކީ ވަކި އުމުރެއްގެ ވަކި މީހަކަށް ހާއްސަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ، ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް މަރުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހިތުގެ ބަލިތަކާ ދުރުވާން ކަސްރަތު ކުރުމާއި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ މުހިންމުކަން އެންމެންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނައިރު ވަރުގަދަ ބައެއް އެތުލީޓުން ހިތް ހުއްޓިގެން މަރުވާ ޚަބަރު އިވެނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ޕިސްޓޯރިއަަސްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކޯޓުގައި ދައްކާލައިިފި

ޕްރިޓޯރިއާ (ޖޫން 16) - ދެކުނު އެފްރިކާގެ އޮލިމްޕިކްގެ ދުވުންތެރިޔާ އޮސްކާ ޕިސްޓޯރިއަސްގެ ޝަރީއަތުގެ ވާހަކަ ނުދަންނަ ބަޔަކު މަދުވާނެ އެވެ. ފެބްރުއަރީ، 2014 ގަައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރީވާ ސްޓީންކޭމްޕްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި ގަސްދުގައި ރީވާ މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ޕިސްޓޯރިއަސްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީއަތަކީ މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން...

24 މެއި

May 24, 2016 2
ބޮޓްސްވާނާގައި ތިބި ޒުވާން އެތުލީޓުން ވިދަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެތުލެޓިކްސްގެ ކުރިމަގު ވަރަށް އުޖާލާ އެވެ. ބޮޓްސްވާނާ އަށް ތަމްރީން ހަދަން ފޮނުވި ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ ވިދުވަރު މިހާރު ވެސް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. އުއްމީދީ ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާއިލާއި އަހުމަދު އަނޫފް މުހައްމަދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއާ ދެ ރެކޯޑެއް މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުގުރާލައިފި އެވެ.