04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 8
އަނިލްގެ ކިބައިން ވަކީލެއްގެ ޝަރުތު ގެއްލިއްޖެ: ސުއޫދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަން ނުވާނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ ނަމަ ވަކީލެއްގެ ޝަރުތު އުނިވީ ކަމަށާއި އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 3
އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު ދެނެގަތުން: ތައާރަފާއި މަގްސަދު

ޒަަމާނަށް އައި ބަދަލާ އެކު ޒަމާނީ ގާނޫނު އަސާސީއަކާއި އެފަދަ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްވެފައި ވިޔަސް، މިދިޔަ ޖުލައި މަހާ ހަމަ އަށް ރާއްޖޭގައި، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނެއް ނެތެވެ. ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު އައުމާ ހަމައަށް ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތައް ހިންގަމުން އައީ، އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ހަދާފައި ހުރި...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 12
އިޖުރާއަތު ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ދެކޮޅުހަދާ ބަޔަކު އުޅޭ

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ވިޔަސް އެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ދެކޮޅުހަދާ ބަޔަކު އަދިވެސް އެބަތިބި ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 30, 2018 24
ބަލައި ފާސްކުރަނީ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށްގެން: އޭޖީ

ދައުލަތުގެ ޔުނިފޯމު އެޅި މުއައްސަސާތަކުން، ކޯޓު އަމުރު ހިފައިގެން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ދަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ އިޖުރާއަތުތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން...

January 30, 2018 1
އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރަން ކެމްޕެއިނެއް

ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް އާންމުން ހޭލުންތެެރި ކުރުވުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
ގާނޫނުލް އުގޫބާތާއި އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

ގާނޫނުލް އުގޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 21
އޭޖީ އަށް "ބޮޑު" ގާނޫނުއަސާސީއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއްގެ ފަރާތުން އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ ބޮޑު ކޮޕީއެއް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 110
ގާސިމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އެންގި ބައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 25
ގޮނޑި ގެއްލޭ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް...

July 13, 2017 24
ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކަށް ނުވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހުރޭތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގައި، ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދެމުން ބުނެފައިވެ އެވެ؛ "ދުސްތޫރީ މައްސަލަ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ...

12 ޖުލައި

July 12, 2017 7
ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އަނާރާ ވެސް ވަންނަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓީން ވަކިވާ އަދި ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހަދަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 211
ޕާޓީ ބަދަލުވުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 92
މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި: ރިޔާޒް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އެ ވަގުތު ހުރި ޕާޓީން ވަކިވިޔަސް ނުވަތަ ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާ ޚިލާފު ވިޔަސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 3
ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުން ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ

ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނަކީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ގާނޫނެއް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ)ގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 26
އެސިސްޓެންޓް އޭޖީގެ މަގާމަށް ހިޝާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ހިޝާމް ވަޖީހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 42
އޭޖީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވަޒީރުން ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 18
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް މިއަދު ބަލަނީ

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 3
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އަތުލުން ހުއްޓުވުމުން އިސްތިއުނާފަށް

ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް، ވިލާ ކުންފުނި އަތުން ނެގުން މަޑުޖައްސައިލަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 1
ކުށްވެރިންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގަވައިދު އޭޖީއަށް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންގެ ތެރެއިން ކުދި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގަވައިދު އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 2
ހިބަޅިދޫ އަލުން ދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި ފެނުނު ބ. ހިބަޅިދޫ އެރަށް ކުރިން ގެންގުޅުނު ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 40
"ދައުލަތަށް ގެއްލުނު 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފިން"

ދައުލަތަށް މިހާތަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 15 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 48
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލް ހަވާލުކުރީ އޭޖީގެ ލަފާ ނުހޯދާ

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން ބިޑް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ލަފާ ދީފައިވަނިކޮށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ އެތަން ހަވާލުކޮށް އިއްޔެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާ ވެސް ނުހޯދާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 8
އޭޖީ އޮފީހަށް ވެސް ކޮމަންވެލްތުން މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަނީ

އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ)ގެ އޮފީހަަށް ލަފާ ދޭނެ މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަން ވެސް ކޮމަންވެލްތުން ނިންމައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.