28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 3
އޮޑިޓް އޮފީހަށް 64 މިލިިއަންގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަންނަ އަހަރަށް 64 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 1
ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮޑިޓް އޮފީހުން 68 އޮޑިޓެއް ނިންމި

މިދިޔަ އަހަރު 68 އޮޑިޓް ނިންމާ ކަނޑައެޅި މިންވަރުގެ 92 ޕަސެންޓް ހާސިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓުން ހާވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 8
އޮޑިޓް އޮފީހަށް 52 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަންނަ އަހަރަށް 52 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 5
އޮޑިޓް އޮފީހަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް 50 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 4
އޮޑިޓް އޮފީހަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.