13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 7
ޓޫރިޒަމުން 26 މިލިއަން ގަވައިދާހިލާފަށް ހޭދަކުރި

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އެ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ނުހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް 26 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 10
ހިދުމަތުގެ ބަދަލަށް ރަށްރަށް ނުދޭން އަންގައިފި

އެކިއެކި ޚިދުމަތް ދޭން ޝަރުތުކޮށް، ކުންފުނިތަކާ ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަވާލު ކުރާއިރު، އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކުޑަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރިސޯޓު ހިންގަން ރަށްރަށް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 45
ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ނުދޭން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އަންގައިފި

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވިޔަސް، އެ ކުންފުންޏަށް އެ އުސޫލުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދޭން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
މާލީ ހިސާބުތަކާއި އޮޑިޓްގެ މުއްދަތުތައް ފަސްކުރަނީ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ އަހަރީ މާލީ ހިިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި އެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދެވޭ ގޮތަށް އޮޑިޓް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 5
ކޭސްވޯކަރަކަށް 76 މައްސަލައާ އެކު ބުރަބޮޑު: ރިޕޯޓް

ސޯޝަލް ސާވިސަސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން (ކޭސް ވޯކަރުންނާ) އެއްފަހަރާ ހަވާލުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ގިނަވެ، އެ މީހުންނަށް ބުރަ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މައްސަލަތައް ނުބެލޭތީ އެކަން އިސްލާހުކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ލަފާ ދީފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 34
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ!

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ނޫޅޭ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރާގެ ގޮތުގައި 62،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ފެންމަތިކުރައްވައިފި އެވެ.

February 24, 2020 51
ޒިކުރާ މިސްކިތް ހަވާލުކުރީ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ވެސް ނެތި

ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރި އިރު އެ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި މިސްކިތް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 24
ސީއެސްއާރުގެ ފައިސާގައި ޓޫރިޒަމްގެ އިހުމާލު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ސީއެސްއާރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް އިންވެސްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ފައިސާގައި ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

February 23, 2020 133
ފައިސަލްގެ އައިނު ހައްދަން ބަޖެޓުން 72،000ރ

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ގެ ދަރިފުޅު ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު، އޭނާ އާއި...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 17
ދައުލަތުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަނީ

ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ،ދައުލަތުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 17
ޓީއެމްއޭއަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތް ރަނގަޅު: ހަސަން

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ޖާގަ ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 70
އޮޑިޓުގައި ލަފާކުރާ އަދަދު އަށް ގުނަ ބޮޑު:ޓީއެމްއޭ

އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް، ކުއްޔަށް ދީގެން އެމްއޭސީއެލް އަށް 47 މިލިއަން ޑޮލަރު (726 މިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބޭނެ ކަަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ހާއްސަ ރިޕޯޓުގައިވާ އަދަދު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 30
ފުލުހުންގެ ސްޕީޑް ލަސް، ޖެންޑާގައި މައުލޫމާތު މަދު!

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ގޯނާތަކުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރު ވެސް ނުނިމޭ ކަމާއި، ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ބައެއް ކޭސްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނުބަލަހައްޓާކަން، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 18
އެމްޕީއެލުން ގޯސްކޮށް 86 މިލިއަންގެ މުދާ ހޯދި!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބީލަމަކަށް ނުގޮސް އަދި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް 86 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 30
"ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯނުގެ 114 މިލިއަން ނުލިބޭ"

މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 114 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 24
މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފައިިސާގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކަކާއި ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް އެ ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންމަތިކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 35
ކަޅުއޮއްފުންމިއާ އެކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަ މިލިއަން!

ސިޓީ ޕާކުގައި ކަޅުއޮއްފުންމި ބޭއްވުން ފަދަ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 12
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އޮޑިޓެއް ޖޭއެސްސީން ހަދަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އޮޑިޓެއް ހަދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 20
ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްގެ ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް ހިންގަމުން އަންނައިރު ބޭންކާއި އެހެން ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލައި ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 3
ގެޓްސެޓަށް 35 މިލިއަން އިތުރަށް ދޫކުރިކަމަށް ދައްކާ!

ގެޓްސެޓް ލޯނުގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްކީމެއް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާތީ އެކަން އިސްލާހުކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އޮޑިޓް ޖެނެރަލް އަންގަވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 7
އައްޑޫ އެއާޕޯޓް ވަނީ އޮޑިޓްތަކުން ފެއިލްވެފައި

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮތީ ބޮޑު ރިސްކެއްގައި ކަމަށާއި، އެތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކުރި އޮޑިޓްތަކުން ވެސް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް އެތަން ހިންގާ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 1
އެމްއެމްއޭ އޮޑިޓްކުރުމާ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަވާލުވަނީ

މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އޮޑިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާބިލްކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެކަމާ ހަވާލުވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.