17 ޖުލައި

July 17, 2019 7
އައްޑޫ އެއާޕޯޓް ވަނީ އޮޑިޓްތަކުން ފެއިލްވެފައި

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޮތީ ބޮޑު ރިސްކެއްގައި ކަމަށާއި، އެތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކުރި އޮޑިޓްތަކުން ވެސް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް އެތަން ހިންގާ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 1
އެމްއެމްއޭ އޮޑިޓްކުރުމާ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަވާލުވަނީ

މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އޮޑިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާބިލްކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެކަމާ ހަވާލުވާނެ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަށަވަރެއް ނުވޭ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެތަނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 1
ވެމްކޯގެ ހާއްސަ އޮޑިޓްގެ ނުވަ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ ހާއްސަ އޮޑިޓުގައި ނުވަ މައްސަލައެއް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 8
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 3 ބިލިއަންގެ މުއާމަލާތް ކަށަވަރުނުވޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން 2015 ގައި ކުރި މުއާމަލާތްތަކުގައި ހިމެނޭ 3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ސައްހަ އަދަދުކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
މިދިޔަ އަހަރު 200 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމިން: ޒިޔަތު

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 200 އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 28, 2019 2
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އަންގާ ގޮތަށް އަމަލުކުރާނަން: އަމީރު

އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އަންގައިފި ނަމަ އެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 18
ޔުނިވަސިޓީ ބެލެހެއްޓީ ތެދުވެރިކަމާއެކު: ޝަހީމް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވިޔަސް...

February 28, 2019 10
އައިޔޫއެމުން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް!

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލައެއް، އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހާމަކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 32
ފަސް މިލިއަނުން 78 މިލިއަނަށް!

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހެދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްއެންބީސީ) އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) އަށް 78 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހި އޭގެ ތެރެއިން 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޕީއެސްއެމުން ދިނުމުން އެކަމާ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 14
މާފަރު އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން ފަށައިފި

ނ. މާފަރުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ޓަފް ކުންފުނިން ހިންގާ ބޮޑު މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އޮޑިޓެއް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 23
ވަގުފް ބިނާ ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް

މިސްކިތްތަކަށް ހަރަދު ކުރަން އުފައްދާފައިވާ ވަގުުފް ފަންޑުންނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކޮށްގެން ބިނާކޮށްފައިވާ ވަގުފް ބިނާ "ދާރުލް އީމާން" ކުއްޔަށް ދީފައި ވަނީ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 35
ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދީ ކީއްވެ؟

ޑޮކްޓަރުކަމާއި ނަރުސްކަން ކިޔެވުމަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވީ ނަމަވެސް 2014 އިން 2016 އަށް ހޭދަވި ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އަދަދަށް މާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާކަން ޕަފޯމެންސް އޮޑިޓަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 15
"ހަތަރު އެމްބަސީއަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރި"

ހަތަރު ގައުމެއްގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީތަކުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން އަދި ބައެއް އެމްބަސީތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވާ މައްސަލަތަކެއް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 5
އިއުލާން ނުކޮށް ފެނަކައަށް 105 މުވައްޒަފުން ވެއްދި

ވަޒީފާ އަށް އިއުލާނު ކުރުމެއް ނެތި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް 105 މުވައްޒަފުން ވައްދާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
"ތިމާވެށީގެ ޖޫރިމަނާގެ 37 މިލިއަން ނުލިބި އެބަހުރި"

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ އަމަލުތައް ހިންގައިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 37 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބި ހުރި މައްސަލަތަކެއް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 11
އޮޑިޓާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ނައްތާނުލަން އަންގައިފި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އޮޑިޓްކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނައްތާނުލައި ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބަލަހައްޓަން އޮޑިޓް އޮފީހުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 19
ލިބެންޖެހޭ 51 މިލިއަން ހޯދަން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ:އޮޑިޓް

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި މުދަލުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 51 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެ މިނިސްޓްރީން އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 23
ފޯނު ބިލަށް ދައުލަތުން ކުރި ހަރަދު އަސްލަމް ދައްކައިފި

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރި ތިން ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އޭނާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ އިއްޔެ ދައްކަވައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 31
ފޯނު ބިލަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ދޭން އަސްލަމަށް ޖެހިއްޖެ

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ފޯނު ބިލަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރި ތިން ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ދައްކަން އަސްލަމްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 26
ފަސް މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރު ގަޑިއަށް ހަތަރު ލައްކަ

އިތުރު ގަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ވެރިއަކު ހުއްދަ ދިން ކަން އެނގެން ނެތި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަސް މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަން އެ ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 6
ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ މަދުވި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ތިޖޫރީން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ މަދުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.