06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
އެޕަލްއިން ރިސައިކަލްކުރަން ދިން ޑިވައިސްތައް ވިއްކައިފި

އެޕަލް އިން ނައްތައިލާ ޑިވަސްތައް ރިސައިކަލްކުރަން ޕާޓްޝިޕެއްގެ ދަށުން ކުރިން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި ގްލޯބަލް އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޕްރޮސެސިން (ގީޕް) އިން ޑިވައިސްތައް ނައްތާލުމުގެ ބަދަލުގައި މަރާމާތުކޮށްގެން އަލުން ވިއްކި ކަމަށް ބުނެ އެޕަލް އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 33
ހާލަތަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ނޫން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެވެ. ބަލިން އަރައިގަތުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ؛ މި މަސައްކަތުގައި ފެންނަން އޮތް ގޯހަކީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ވަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފަ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 9
އެކޮމަޑޭޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކީ ރަނގަޅަށް: އެންޑީއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19ގައި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލާއާ ދުރުން އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދޭން ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ވާނީ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި އެކަމުން ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަމަށް ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

September 17, 2020 18
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ލަހެއް ނުވާނެ: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ގޯސްކޮށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވަރަށް އަވަހަށް...

September 17, 2020 20
9 މިލިއަނަށް ވީ ގޮތް ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭނެ:އެންޑީއެމް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުންބުއިމަށް ހޭދަކުރި ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަފުސީލުތައް އެނގެން ނެތް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 34
އޮޑިޓް ހަދާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ނުބަލާ: އެންޑީއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ކުރި ހަރަދުތައް ބެލުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓް ހަދާފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ނުބަލާ ކަމަށާއި، އޭގައި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެންޑީއެމްއޭއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

September 16, 2020 13
ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީން ގެއްލުމެއް ނުވާނެ: އެންޑީއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އަމިއްލަ މީހެއްގެ ބިމުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ނެޝެނަލް...

September 16, 2020 39
އަގުބޮޑުކޮށް ގަތް މުދަލުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދިން

ކޮވިޑް-19ގައި މާލޭގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނާއި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގަތް ތަކެތީގެ އިތުރުވި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައިވާނެ ކަމަށް ނެޝެނަލް ޑިސާސްޓާ...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 18
ޑިޒާސްޓާގެ އިން ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ކަންތައްތައް މެނޭޖު ކުރަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ...

September 15, 2020 92
ކެއުމަށް ހޭދަކުރި 9 މިލިއަނާ މެދު ސުވާލުއުފައްދައިފި!

ކޮވިޑް-19ގެ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (ދަރުބާރުގެ) އާއި ބައެއް ފެސިލިޓީތަކުގެ ކެއުންބުއިމަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިރު އޭގެ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 24
ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރުގައި މައްސަލައެއް ނެތް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެދުނު ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 13
ބޭރުގައިތިބި މީހުންނަށް ފައިސާ ފޮނުވީ އެންސްޕާ އެދިގެން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތާށިވި ދިވެހިންނަށް ފައިސާ ފޮނުވީ، އެންސްޕާ އިން އެދިގެން، އެ އެޖެންސީ އަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 44
ބޭރުގައި ތާށިވި ދިވެހިންނަށް އެހީ ދިނުމުގައި ގޯސްތަކެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއިި އާސަންދަ އިން ގޯސްތައް ހަދާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 17
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ ހޯދާނެ: އަމީރު

ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި، އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން 75 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްނުދީފި ނަމަ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 79
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއެކު ހިންގީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދަން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަރްވިންދު މާތުރާ އެކު ކުރެއްވީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ހެލްތު...

August 25, 2020 17
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 20
ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުތައް ކުރީ ރަނގަޅަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތްތަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޚަރަދު ކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ފިނޭޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްް ކަމަށް...

August 24, 2020 22
ނިޝާމާ އާއި އަސްލަމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 82
ކުންފުނި ހޮވީ ވަޒީރާއި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މައުލޫމާތަށް

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން، ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އެޑްވާންސަށް ދޫކުރި އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން ހޮވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވި މައުލޫމާތާއި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަހްމަދު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަދި ބިޑް ކޮމިޓީގެ...

August 20, 2020 12
ހެލްތުގެ ޚިޔާނާތް: އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

August 20, 2020 70
ޚަޒާނާ ހުސްކުރާ ވަގުން ހިފަން ނުކުންނަން ވެއްޖެ:އަދުރޭ

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައިސް މިވީ ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނަނީ ވައްކަން ކުރާ މަންޒަރުކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށާއި އެ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 50
ކޮރަޕްޝަންގެ އަޑީގައި ހުރީ މިނިސްޓަރު އަމީރު: ޝިޔާމް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސްއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 51
އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާކުރަން އުޅުނު!

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެއްބަސްވުމުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ ފައިސާ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ...

August 18, 2020 17
ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް ބަލައިނުގަންނާނެ ހާމަކޮށްދީ

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަމަލު ކުރިޔަސް، އެއީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަން ބަހާއި އަމަލުން ރައްޔިތުން މަޖިިލީހުން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 21
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝާހު ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝާހު މާހިރު ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2020 60
ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ، ސޮއިކުރި ވެރިން ސަސްޕެންޑު

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވްސް އަދި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވި ވެރިން ވެސް މިއަދު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 106
އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ސަރުކާރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގި މުއާމަލާތުތަކުގައި ހިންގާފައިވާ ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 6
ވިލިވަރު ފެސިލިޓީ ހަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް

ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާނެ ބައެއް ނުނިންމަނީސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް...

August 13, 2020 45
ޓޫރިޒަމުން 26 މިލިއަން ގަވައިދާހިލާފަށް ހޭދަކުރި

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އެ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ނުހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް 26 މިލިއަން ރުފިޔާ...

23 ޖުލައި

July 23, 2020 10
ހިދުމަތުގެ ބަދަލަށް ރަށްރަށް ނުދޭން އަންގައިފި

އެކިއެކި ޚިދުމަތް ދޭން ޝަރުތުކޮށް، ކުންފުނިތަކާ ސަރުކާރުން ކަންކަން ހަވާލު ކުރާއިރު، އެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ކުޑަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރިސޯޓު ހިންގަން ރަށްރަށް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އިއްޔެ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 45
ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ނުދޭން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އަންގައިފި

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވިޔަސް، އެ ކުންފުންޏަށް އެ އުސޫލުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދޭން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.