15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 5
އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެއްގައުމަށް ބަރޯސާ ނުވުން

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ބޮޑު ބަޔަކީ އެއް ގައުމަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި އެހެން އެކަން އޮތުމުން އެ ފައިިސާ ނުލިބިދާނެ ކަަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 12
ދަރަނި މާ ބޮޑުވާންފެށީ 2016 ގައި: އޮޑިޓް

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ޖީޑީޕީއާ އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް ބޮޑުވާން ފެށީ 2015ގެ ފަހުން ކަމަށާއި 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދަރަނި ހުރީ ޖީޑީޕީއާ އަޅާބަލާއިރު 71 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 33
ހާލަތަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ނޫން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެވެ. ބަލިން އަރައިގަތުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ؛ މި މަސައްކަތުގައި ފެންނަން އޮތް ގޯހަކީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ވަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފަ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 20
9 މިލިއަނަށް ވީ ގޮތް ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭނެ:އެންޑީއެމް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓު އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ކުރި ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ކެއުންބުއިމަށް ހޭދަކުރި ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަފުސީލުތައް އެނގެން ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުންޏަސް އޭގެ ތަފުސީލުތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ މީގެ ކުރިން ހިއްސާ ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ބުނެ އެ އިދާރާ އިން ދިފާއު ވެއްޖެ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 34
އޮޑިޓް ހަދާފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ނުބަލާ: އެންޑީއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ކުރި ހަރަދުތައް ބެލުމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން އޮޑިޓް ހަދާފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ނުބަލާ ކަމަށާއި، އޭގައި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެންޑީއެމްއޭއިން އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 18
ޑިޒާސްޓާގެ އިން ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ކަންތައްތައް މެނޭޖު ކުރަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

September 15, 2020 92
ކެއުމަށް ހޭދަކުރި 9 މިލިއަނާ މެދު ސުވާލުއުފައްދައިފި!

ކޮވިޑް-19ގެ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (ދަރުބާރުގެ) އާއި ބައެއް ފެސިލިޓީތަކުގެ ކެއުންބުއިމަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިރު އޭގެ...

September 15, 2020 53
އައިސީއޭއެމުން ޔައުގޫބް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންސިލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ އައްޔަން ކުރި ނަމަވެސް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 17
އެކައުންޓެންޓުންގެ އިންސްޓިޓިއުޓު ކައުންސިލް އުފައްދައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުގެ ގާނޫނާ އެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ އިންސްޓިއުޓްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ބިލް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 44
ބޭރުގައި ތާށިވި ދިވެހިންނަށް އެހީ ދިނުމުގައި ގޯސްތަކެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއިި އާސަންދަ އިން ގޯސްތައް ހަދާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 76
ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެގްޒެކިއުޓާސްއިން ނުދިން!

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެއްބަސްވެ، އެޑްވާންސަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ އިރު އެ ތަކެތި ރާއްޖެ ނުލިބި ލަސްވަމުންދާ...

September 02, 2020 14
އެކި މީހުންނަށް އެކި އުސޫލު! ނަތީޖާ ނެރޭނީ ކިހިނެއް؟

ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު މުއްސަނދިކަން ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވަނީ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 57
ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބޭ، ބުނަނީ ފޮނުވަން ހަވާލުކުރި ކަމަށް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތައް އިއްޔެ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަކެތި އަދި ރާއްޖެ ނުފޮނުވަ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 17
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ ހޯދާނެ: އަމީރު

ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި، އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން 75 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްނުދީފި ނަމަ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 5
ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓް ބިލް: ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ދިވެހިންނަކީ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ ބައެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެކައުންޓިން ދާއިރާ ހިޔާރު ކުރާއިރު ކިޔަވައި ނިމިގެން ޒުވާނުންނަށް އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލާއެކު އެކައުންޓިން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 79
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާއެކު ހިންގީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދަން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަރްވިންދު މާތުރާ އެކު ކުރެއްވީ ރަސްމީ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ހެލްތު...

August 25, 2020 17
އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 20
ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުތައް ކުރީ ރަނގަޅަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތްތަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ޚަރަދު ކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ފިނޭޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްް ކަމަށް...

August 24, 2020 22
ނިޝާމާ އާއި އަސްލަމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 82
ކުންފުނި ހޮވީ ވަޒީރާއި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މައުލޫމާތަށް

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން، ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އެޑްވާންސަށް ދޫކުރި އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން ހޮވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެއްވި...

August 20, 2020 12
ހެލްތުގެ ޚިޔާނާތް: އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަމާ ގުޅިގެން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ގުޅިފައިވާ ތަހުގީގެއް ކުރަންޏާ ޕީޖީއަށް އަންގަން އެދެފި

ތަހުގީގީ އިދާރާތައް ގުޅިގެން "ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން"އެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ އެކަން ޕްރޮސެކިއުޓާޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ސަލާމުކަމަށް އެކަން ގެންނަން އެ...

August 19, 2020 50
ކޮރަޕްޝަންގެ އަޑީގައި ހުރީ މިނިސްޓަރު އަމީރު: ޝިޔާމް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސްއާ ހަވާލު ކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 51
އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާކުރަން އުޅުނު!

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެއްބަސްވުމުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ ފައިސާ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ...

August 18, 2020 17
ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް ބަލައިނުގަންނާނެ ހާމަކޮށްދީ

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަމަލު ކުރިޔަސް، އެއީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަން ބަހާއި އަމަލުން ރައްޔިތުން މަޖިިލީހުން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 60
ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ، ސޮއިކުރި ވެރިން ސަސްޕެންޑު

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވްސް އަދި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވި ވެރިން ވެސް މިއަދު...

August 17, 2020 98
އަމީން، އަމިއްލަ އަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ދުރަށް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ކަންކަން ތަހުގީގުކޮށް ނިމެންދެން، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން މިނިސްޓަރު އަމީން އަމިއްލަ އަށް މިއަދު އެކަހެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 35
32 މިލިއަން ހޭދަކުރި ސާމާނަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގެ!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހޭދަކުރި ސިއްހީ ސާމާނުތަކަށް ވީ ގޮތް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ނޭނގޭތީ އެ ތަކެއްޗަށް ވީ ގޮތް ބަލައި ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އަންގަވައިފި އެވެ.