12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 3
ސޫކީގެ ދޮގުތަކާ ހެދި ރެފިއުޖީން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ޑިސެމްބަރު 12) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންނާ ދެކޮޅަށް ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާތައް ދިފާއު ކުރައްވައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުގައި އަން ސަން ސޫކީ އިއްޔެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެށުމާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 8
މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާ ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި

ދަ ހޭގް (ޑިސެމްބަރު 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ދިން އަނިޔާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީޖޭ) ގައި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 2
ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް އެވޯޑް ސޫކީ އަތުން ނަގަނީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 1) - މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް އަރުވާފައިވާ "ފްރީޑަމް އޮފް ޕެރިސް" އެވޯޑް އަތުލަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 5
މުސްލިމުންނާމެދު ސޫކީ ކަންތައް ކުރިގޮތް ބަލައިނުގަނެވޭނެ

ސިންގަޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔަ އިރު އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ...

November 13, 2018 4
އެމްނެސްޓީން ސޫކީ އަށް ދިން ޝަރަފު އަތުލައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 13) - މިއަންމާގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަން ސަން ސޫކީ އަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދީފައިވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 2
މިއަންމާގެ އިންތިޚާބުގައި ސޫކީގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު

ނޭޕީޑޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - މިއަންމާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގައި ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީގެ ޕާޓީ އަށް ހަ ދާއިރާއަކުން ނާކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ނަތީޖާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 5
ކެނެޑާގެ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް އަތުލި ފުރަތަމަ މީހަކަށް ސޫކީ

އޮޓާވާ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ކެނެޑާ އިން އަރުވާފައިވާ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ބާތިލް ކުރި ފުރަތަމަ މީހަކަށް މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 4
ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ސޫކީއަށް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - މިއަންމާ އިން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 4
ސޫކީ އަށް ދިން ޝަރަފު އަތުލަން ކެނެޑާގެ ޕާލަމެންޓުން ވޯޓުދީފި

އޮޓާވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މިއަންމާގެ ޑިމޮކްރެސީ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް ކެނެޑާ އިން ދީފައިވާ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ބާތިލް ކުރަން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 4
ނޫސްވެރިން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ސޫކީ ދިފާއުކޮށްފި

ނޭޕީޑޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ ދިފާއުގައި މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 5
ސޫކީގެ ހަނުހުރުން މިއަންމާ އިން ދިފާއުކޮށްފި

ޔަންގޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރޮއިޓާސް އަށް މަސައްކަތް ކުރި މިއަންމާގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އިއްޔެ ހުކުމް ކުރި މައްސަލާގައި އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ހިމޭނުން ހުންނެވުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ދިފާއުކޮށް މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
ސޫކީގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އަތެއް ނުލާނެ

އޮސްލޯ (އޮގަސްޓް 30) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރި އަނިޔާގެ ޒިންމާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެކަމަނާ...

August 30, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ސޫކީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 30) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ހިންގި އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން...

28 މާޗް

March 28, 2018 2
މިއަންމާގެ ރައީސް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ހޮވައިފި

ނޭޕީޑޯ (މާޗް 28) - މިއަންމާގެ އާ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވިން މިއިންޓް މިއަދު އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 7
ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ދަށްވުމުން މިއަންމާގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ

ނޭޕީޑޯ (މާޗް 21) - ރަމްޒީ ގޮތުން މިއަންމާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުޓިން ކިޔޯ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 3
ސޫކީ ބަލިވެގެން ކަމަށް ބުނެ އިވެންޓަކުން ފިއްލަވައިފި

ސިޑްނީ (މާޗް 19) - މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މާދަމާ ދެއްވަން އޮތް އާއްމު ތަގްރީރަކާއި ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަނެއް "ބަލިވެގެން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެންސަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 2
ސޫކީއާ ދެކޮޅަށް ވަކީލުންތަކެއް ދައުވާ އުފުލައިފި

ސިޑްނީ (މާޗް 18) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވެފައިވާތީ މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީއާއާ ދެކޮޅަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވަކީލުންތަކެއް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 5
ސޫކީ އަށް ފަހަރަކު ލަގަބެއް ގެއްލެނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިއަންމާ އަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެންނަން އަން ސަން ސޫކީ ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެކަން ބަދަލުވެފަ އެވެ. ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކަށް ސޫކީ ހަނު ހުންނެވުމުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ނުރުހުމާއި ފާޑު ކިޔުން އޭނާ އަށް އަމާޒުވި...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017
ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ސޫކީ ޗައިނާ އަށް

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު އަމަލު ކުރި އަނިޔާވެރި ގޮތުން މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ: ޓިލަސަން

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 16) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ކުރި އަނިޔާތަކުގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގަން އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 5
ސޫކީ އެންމެ ފަހުން ރަކީން ސްޓޭޓަށް

ރަކީން (ނޮވެމްބަރު 2) - މިއަންމާ ސިފައިން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގި ރަކީން ސްޓޭޓަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫ ކީ އެންމެ ފަހުން ވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
ރޮހިންޖާ މީހެއްގެ ފަރާތުން ސޫކީއަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 15) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ދިރިއުޅުނު ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އެ ސްޓޭޓުން ބޭރުކުރުމުން، ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިިރިއުޅެން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި މިއަންމާގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ އަށް ވަނީ ރުޅިވެރިކަން އުފެދިފަ އެވެ. ރޮހިންޖާ މީހުން ސޫކީ އަށް ކުރިން އިހްތިރާމް ކުރި...