06 ޖުލައި

July 06, 2019 2
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ސެމްސަންގަށް ދައުވާކޮށްފި

ފެން ނުވަންނާނެ ކަމަށް ބުނެ ސެމްސަންގުން އިސްތިހާރުކުރި ފޯނުތަކަކަށް ފެންނަ ވަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 9
ނިއު ޒީލެންޑްގެ މުސްލިމުންގެ ގާތިލް ކުށް ގަބޫލެއްނުކުރި

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރަށް ތިބި މުސްލިމުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ 51 މީހުން މަރާލި ގާތިލް، އޭނާގެ ކުށަށް ކޯޓުގައި މިއަދު އިއުތިރާޒްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް އޫބާ ތައްޔާރުވަނީ

އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް އަންނަ އަހަރު ފަށައި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން 2023 ގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އޫބާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 1
އޫބާ ކަނޑު އަޑިއަށް؛ ދަތުރަކަށް 3،000 ޑޮލަރު

އެންމެ ފުޅާކޮށް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭ އެމެރިކާގެ އޫބާ އިން ކަނޑު އަޑިއަށް ވެސް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް

މިދިޔަ މާޗް މަހު ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ބިނާކޮށް "ހެލޯ ބްރަދާޒް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 2
އޮސްޓްރޭލިއާގެ 50 ޑޮލަރުގެ އާ ނޫޓްގައި ކުށެއް

އޮސްޓްރޭލިއާގައި މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން ބޭނުންކުރަން ފެށި އެ ގައުމުގެ 50 ޑޮލަރުގެ އާ ނޫޓްގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް އިންކަން ފާހަގަވެ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 8
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހުރި ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް

ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފޮނުވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، އެ ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރީ އޮސްޓްރޭލިއާ

އަންހެނުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި އަމާން ގައުމަކީ އޮސްޓްލިއާ ކަމަށް މި އަހަރުގެ ގްލޯބަލް ވެލްތު މައިގްރޭޝަން ރިވިއުގައި ވެސް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 36
އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދިވެހި ކުއްޖަކު ފޮނުވާލުމުގެ ބިރު

އުފެދުމުގައި ހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވިސާ ނުލިބި، ޑިޕޯޓްކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން 154 ޗީޒެއްގެ ރަހަ

ޕިއްޒާ ފުރިހަމަކޮށްދޭ މައިގަނޑު އެއްޗަކީ ޗީޒެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ޕިއްޒާއަކުން އެތައް ރަހައެއްގެ ޗީޒް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަކީ ޕިއްޒާ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 4
ބިސްޖެހި ކުއްޖާ އެއްކުރި ފައިސާ ނިއު ޒީލެންޑަށް

ސިޑްނީ (މާޗް 19) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ދެ މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިނީ އެ ގައުމަށް މުސްލިމުން ޒިޔާރަތް ކުރާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓަރުގެ ބޮލަށް ބިސް ޖެހި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ގާނޫނީ ފީގެ ގޮތުގައި އެއްކުރި ފައިސާ އިން ބޮޑު ބައެއް، މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 2
ތީރުން ސަލާމަތްކޮށްދިން އައްޑަނައަކަށްވީ އައިފޯނެއް

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި އެކަކު ތީރުން ހަމަލާ ދިނުމުން، އައިފޯނެއް އައްޑަނައަކަށްވެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓުތައް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މަނާކޮށްފި

ސިޑްނީ (މާޗް 13) - ބޯއިން 737 މެކްސް8 ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ވުލްވުރިން ކުޅެގެން ހިއު ޖެކްމަން ރިކޯޑް ފޮތަށް

"އެކްސް މެން" ގެ ފިލްމުތަކުން ފެށިގެން "ވުލްވްރިން" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ޖެކްމަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިމޯޖީތައް ނަމްބަރު ޕްލޭޓްތަކަށް

ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވެހިކަލްތަކުގެ ނަންބަރު ޕްލޭޓުން ފެންނަ ގޮތް ހަދަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީންސްލޭންޑުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ސްމާޓް ފޯނު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ އެކު މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައިވާ އިމޯޖީތައް ނަންބަރު ޕްލޭޓަށް ގެންނަނީ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
އިސްކޮޅު ހުންނަވަރުގެ ބޮނޑިކޮޕީއެއް ހައްދައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަނޑުވެރި ދެމަފިރިއަކު، ބޮނޑިކޮޕީ ހެއްދޭނީ ކިހާ ބޮޑުކޮށްތޯ ބެލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި އާދަޔާ ހިލާފް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ އޭގެ ވެރިމީހާ ޖޫރިމަނާކުރާ ގަރާރެއް ފްރާންސްގެ އަވަށެއްގައި ފާސްކޮށް، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ޖަލުގައި ތާށިވި ބަހުރޭނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބަހްރޭނަށް އުފަން އެކަމަކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް އަލް-އަރައީބީ، ތައިލެންޑުގެ ޖަލުގައި ތާށިވިތާ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 3
މާމުއިކުޅަނދުރު ވެސް އާދައިގެ ހިސާބު ހަދާލަން އެނގޭ

އިންސާނުންނަށް ލިބިގެންވާ ވަރުގެ ސިކުނޑިއެއް ޖަނަވާރުންނާއި ސޫފާސޫފިތަކަށް ލިބިގެން ނުވިޔަސް، އެސޮރުމެންގެ ކުޅަދާނަކަން އަޖައިބުކުރުވަ އެވެ.