23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ވުލްވުރިން ކުޅެގެން ހިއު ޖެކްމަން ރިކޯޑް ފޮތަށް

"އެކްސް މެން" ގެ ފިލްމުތަކުން ފެށިގެން "ވުލްވްރިން" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ޖެކްމަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019
އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިމޯޖީތައް ނަމްބަރު ޕްލޭޓްތަކަށް

ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ދިރިއުޅުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ވެހިކަލްތަކުގެ ނަންބަރު ޕްލޭޓުން ފެންނަ ގޮތް ހަދަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީންސްލޭންޑުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ސްމާޓް ފޯނު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ އެކު މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުން އާންމުވެފައިވާ އިމޯޖީތައް ނަންބަރު ޕްލޭޓަށް ގެންނަނީ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
އިސްކޮޅު ހުންނަވަރުގެ ބޮނޑިކޮޕީއެއް ހައްދައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދަނޑުވެރި ދެމަފިރިއަކު، ބޮނޑިކޮޕީ ހެއްދޭނީ ކިހާ ބޮޑުކޮށްތޯ ބެލުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި އާދަޔާ ހިލާފް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ވައްވައް ޖަހާ ނަމަ އޭގެ ވެރިމީހާ ޖޫރިމަނާކުރާ ގަރާރެއް ފްރާންސްގެ އަވަށެއްގައި ފާސްކޮށް، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ޖަލުގައި ތާށިވި ބަހުރޭނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

މެލްބަން، އޮސްޓްރޭލިއާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބަހްރޭނަށް އުފަން އެކަމަކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަކީމް އަލް-އަރައީބީ، ތައިލެންޑުގެ ޖަލުގައި ތާށިވިތާ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 3
މާމުއިކުޅަނދުރު ވެސް އާދައިގެ ހިސާބު ހަދާލަން އެނގޭ

އިންސާނުންނަށް ލިބިގެންވާ ވަރުގެ ސިކުނޑިއެއް ޖަނަވާރުންނާއި ސޫފާސޫފިތަކަށް ލިބިގެން ނުވިޔަސް، އެސޮރުމެންގެ ކުޅަދާނަކަން އަޖައިބުކުރުވަ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 3
އަހަރުގެ ބަތަލުންނަކީ ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑޮކްޓަރުން

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 26) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެ ޑޮކްޓަރުން އެ ގައުމުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ...

January 26, 2019 3
ފާހާނާކުރަން އިންދާ ހަރުފައެއް ހަަމަލާ ދީފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކު ބޮޑުކަމުދާން އިންދައި ފާހާނާތަށި ތެރެއިން ހަރުފައެއް އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 49
ކުއީންސްލެންޑުގެ ސިޔާސަތެއްގައި ދިވެއްސެއްގެ ދިރާސާ!

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހަދަމުން ދިޔަ ކޯހުގެ ފަހު އަހަރު އިންޓާންޝިޕެއް ލިބުނީމާ ޝާމް ނަސީރު މަސައްކަތްކުރީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާށެވެ. އޭނާ ހެދި ދިރާސާއަކީ ކުއީންސްލެންޑަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށް ވެ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒުކުރަން އެ ހޯދުންތައް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ޝާމް، 24، ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ގްރިފިތު ޔުނިވާސިޓީން...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
އޮސްޓްރޭލިއާ، ބްރެޒިލްގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރަން އެދިއްޖެ

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ގުދުސް އަށް އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ބްރެޒިލްގެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް އަަރަބި ލީގުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 8
އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ހުޅަނގު ގުދުސް: އޮސްޓްރޭލިއާ

ސިޑްނީ (ޑިސެމްބަރު 15) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ހުޅަނގު ގުދުސް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބިޔަ ކެންގަރޫ "ރޮޖާ" މަރުވެއްޖެ

ބިޔަކަމުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން 2015 ގައި ހުއްޓުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކެންގަރޫ ރޮޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ފަލަވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭނެ ބޭސްގުޅައެއް؟

ބައެއް މީހުންނަކީ ފަލަވެދާނެތީ ކާން ބިރުން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފަލަ ބަލީގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމާއި ލޫޅާފަތިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބި ކުރަން ފަށާފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޝައުގުވެރި އަދި...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ހޫނުގަދަވުމުން ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ

އާދަޔާޚިލާފު ގަދަ ހޫނުގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަން ޖެހުމުން ސިކުނޑި އަށް އަސަރުކޮށް، ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބުރޫއަރާ މިންވަރާ އެއްވަރަކަށް، ނަފްސާނީ ގެއްލުންތައް ލިބޭ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދިރާސާވެރިންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 2
ސްޓްރޯބެރީއަށް ތިނޯސް ލީ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު

ސިޑްނީ (ނޮވެމްބަރު 12) - އޮސްޓްރޭލިއާގައި އުފެއްދި ސްޓްރޯބެރީން ތިނޯހާއި ޕިން ފެނުނު މައްސަލާގައި 50 އަހަރުގެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ބޫޓާނުގެ ދެކުދިން ވަކިކޮށްފި

މެލްބަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ބޫޓާންގެ ދެ ކުދިން ވަކިކުރަން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 1
ޕްރިންސް ހެރީގެ އުންމީދަކީ އަންހެން ދަރިއެއް

އާލާސްކަންފުޅާ އިންނެވި، ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކްލް އަށް އަންހެން ދަރިކަނބަލެއް ލިބިވަޑައިގަތުމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 4
އޮސްޓްރޭލިއާ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ސިޑްނީ (އޮކްޓޯބަރު 16) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބަލައިގަނެ ތެލް އަވީވުގައި ހުރި އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
އޭޝިއާގެ މޮޅު ފިލްމުތަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތިން ފިލްމެއް

މި އަހަރު ބާއްވާ އޮސްޓްރޭލިއަން އެކެޑެމީ އޮފް ސިނެމާ އެންޑް ޓެލެވިޝަން އާޓްސް އެވޯޑް (އޭއޭސީޓީއޭ) ގެ އެންމެ މޮޅު އޭޝިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތިން ފިލްމެއް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
ސްޓްރޯބެރީން ތިނޯސް ފެނުން: އަދަބަކީ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސްޓްރޯބެރީ އަށް ތިނޯސް ލައިގެން އާއްމު ރައްޔިތުން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށްލީ ބަޔަކު އެނގިއްޖެ ނަމަ އެ ބައެއްގެ އަދަބަކީ 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުން ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 20, 2018 1
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބައެއް ސުޕަމާކެޓްތަކުން ތިނޯސް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

މެލްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އޮސްޓްރޭލިއާގައި ސްޓްރޯބެރީން ތިނޯސް ފެންނަން ފެށުމާ އެކު ވުލްވޯތުސް ފަދަ ބޮޑެތި ސުޕަމާކެޓްތަކުން ތިނޯސް ވިއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

September 20, 2018
"ސްޓްރޯބެރީ އަށް ތިނޯސްލުން، ޓެރަރިޒަމާ އެއްވަރު"

މެލްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސްޓްރޯބެރީ އަށް ތިނޯސް ލުމަކީ ޓެރަރިޒަމާ އެއްވަރުގެ ނުބައި އަމަލެއް ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 4
އޮސްޓްރޭލިއާގެ އާފަލް އާއި ދޮންކޭލުން ވެސް ތިނޯސް

މެލްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އޮސްޓްރޭލިއާގައި އުފައްދާ ސްޓްރޯބެރީގައި ތިނޯސް ހުންނަކަން ފާހަގަވެފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުގައި އުފައްދާ އާފަލް އާއި ދޮންކޭލުން ވެސް ތިނޯސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.