02 މާޗް

March 02, 2020
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ސާބިއާގައި ފަރިތަކުރަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މި މަހު ބާއްވަން ތާވަލުކުރި އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަސްކުރި ނަމަވެސް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ތަމްރީންތައް ސާބިއާގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 2
"ރިހި މެޑަލަކީ އަންހެން ޓީމު ކުރި ހިތްވަރުގެ ނަތީޖާ"

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރިހި މެޑަލަކީ އަންހެން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު މުހައްމަދު ފައިސަލް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 9
މަގާމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ގެންނާނަން: ކާއްޓޭ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަމާޒުގައި އައިސް މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހުނުއިރު ޓީމުން މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 4
ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު ވަނަ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖެ މުބާރާތުގެ ހަތަރު...

August 23, 2019
ކާމިޔާބަކުން ނިންމާލުން: އާ ފެށުމަކަށް މުހިއްމު

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގެ ކުރިން، ރާއްޖެ އަށް މި ޒޯނުގެ މުބާރާތަކުގެ މެޗަކުން މޮޅެއް ހޯދުނީ 2016 ވަަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮތް މުބާރާތުގެ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 6
ސެމީން ކަޓައި ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ވަރުގަދަ އުޒްބެކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ތިން ވަނަ...

August 22, 2019 4
މި ޖޯޝުގައި ކުޅެގެން ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ: ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު އުޒްބެކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ބޭނުންވަނީ އިއްޔެ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހިތްވަރާއި އެ ޖޯޝުގައި ކުޅުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ގޮސްފިނަމަ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 22
ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކިރްގިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ މެޗުން މާދަމާ، މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެގެން ރާއްޖެ އަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދެވޭނެ އެވެ.

August 20, 2019 3
ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ ބަލިކުރަން: ކިރްގިސްތާން ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން މޮޅުވެފައި އޮތަސް ރާއްޖެއާ މިއަދު ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުކުރާނެ ކަމަށް ކިރްގިސްތާނުގެ ކޯޗު އަންދްރޭ އެންކުޑިނޯފް ބުނެފި...

August 20, 2019 8
"އިތުބާރު އެބައޮތް، މި ޓީމަށް މަދުވަނީ މެޑެއްޔެއް"

އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ކިރްގިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ރާއްޖެ ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިރްގިސްތާނަށް

އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގްރޫޕުގެ އަނެއް ދެ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ނޭޕާލުގެ މައްޗަށް ސީދާ ތިން ސެޓުން...

August 19, 2019 11
ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ތަފާތު ދައްކާނެ: ލޯންގޭ

ނޭޕާލުގައި މިއަދު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގައި ހުރި...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 4
ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ހުޒަންޓެ

ނޭޕާލުގައި މާދަމާ ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު ރަނގަޅު އަޒުމެއްގައި ތިބެ ކުޅެފިނަމަ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓެ) ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 10
ސެންޓްރަލް ޒޯން ޓީމުތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން: ކޯޗު

އަހަރުން އަހަރަށް ސެންޓްރަލް ޒޯނުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުން އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާކަމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 8
ތަޖުރިބާ ހޯދައިދީގެން ޓީމު ރަނގަޅުކުރެވޭނެ: ކޯޗު

ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީޓީމުގައި ނިސްބަތުން މި ފަދަ މުބާރާތަކަށް އާ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދައިދީގެން ޓީމު ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 12
ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަަޓައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމު މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ އުނދަގޫ ހާލަތަކާ...

April 22, 2018 7
ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި ވޮލީ ޓީމު އާ ފެށުމަކާ ދިމާލަށް

އެންމެ ފަހުން އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް މޮޅުވެވުނީ ދެ މެޗުންނެވެ. ދެހާސް ސޯޅަ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 1
ވަކި ބަޔަކަށް ބަރޯސާނުވާނަން: ގައުމީ ވޮލީ ކޯޗު

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އިއުލާންކުރިއިރު، އާންމުކޮށް ފެންނަ ސީނިއާ ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު މި ފަހަރު ނުހިމަނަ އެވެ. ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނީ ބޭނުންވަނީ އެއް ބަޔަކަށް ބަރޯސާވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅު...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 16
ނާކާމިޔާބީއާ މެދު ކުޅުންތެރިންގެ ބަސް

މާލޭގައި ދާދި ފަހުން ނިމުނު އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާ މެދު ޝައްކެއް އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް...

April 01, 2017 12
ހުރިހާ ތީރެއް ޝަރަފާ ދިމާލަށް، އޭނާ ބުނަނީ ކީކޭ؟

އެސްއީީސީގައި ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުނު ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަމަކު ސިފައިންގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ 1997 ވަނަ އަހަރު...

31 މާޗް

March 31, 2017 13
ދިވެހި ކުޅުންތެރިން މޮޅު، ރޭވުމެއް ނެތް: ކިރްގިސްތާން

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި ކަމަށާއި ނެތީ ރަނގަޅު ރޭވުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ކިރްގިސްތާން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި އެ ގައުމުގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކިލިޗް ސަރްބަގިޝިއެވް ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
އޭވީސީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކިރްގިސްތާން ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުރަތަމަ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު ތުރުކުމެނިސްތާން ބަލިކޮށް...

March 30, 2017 2
"ފުރަތަމަ އަމާޒް ހާސިލްވެއްޖެ، ދެން އޮތީ ތަށި"

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލު މެޗަށް މިއަދު ނުކުންނައިރު ތުރުކުމެނިސްތާން އޮތީ ތަށި ހޯދަން ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ...

28 މާޗް

March 28, 2017
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކިރްގިސްތާނަށް

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ނޭޕާލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމަށް ފަހު ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ކިރްގިސްތާނުން ހޯދައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017
ލީގުގެ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ކިރްގިސްތާން ހޯދައިފި

މިހާރު މާލޭގައި ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ފަހަތުން އަރައި 3-1 ސެޓުން ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ކިރްގިސްތާން މުބާރާތުގެ ލީގު ބުރުގެ ދެ ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 6
ވާދަކުރެވޭ، ހޯދަންވީ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ ސަބަބު: ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ސާބިތުވީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރެވޭކަން ކަމަށާއި އެކަމަކު ނަތީޖާ ނުނެރެވުމުން އެކަން ނުކުރެވުނީ ކީއްވެތޯ ބަލައި ދިރާސާކުރަން ޖެހޭ ގައުމީ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝަރަފް ބުނެފި އެވެ.

March 26, 2017 12
ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި ރާއްޖެ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ނުލިބި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު...

March 26, 2017 13
ސެމީ އަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް އޮތީ ކޮން ފުުރުސަތެއް؟

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވާ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާކުރުމަށް މަރުގެ މެޗަކަށް މިއަދު ހަވީރު...