18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ފިންއެއާ އިން ސާވްކުރާ ކާނާ އާންމުކޮށް ވިއްކަނީ

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ވައިގެ ދަތުރުފުތަކަށް އައި ލޮޅުމާ އެކު ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރަން ފިންލެންޑްގެ ގައުމީ އެއާލައިން ފިންއެއާ އިން. ފަސިންޖަރުންނަށް ދަތުރުމަތީގައި ސާވްކުރާ ކާނާ އާންމުކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 1
ފްލައިމީގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ހަ މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފްލައިމީ އިން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް އަލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020
އެއާބަސް އިން ހައިޑްރޮޖަން މަތިންދާބޯޓްތަކެއް

އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުން "ޒީރޯ-ކާބަން" ޕޮލިސީ އަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މިއީ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް އަދި ކަރާސީން ތެޔޮ ފަދަ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދޭ ހަކަތައިގެ ބާވައްތައް ދޫކޮށްލައި، ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކަކަށް ބަދަލުވާން ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅަން ގޮވާލާ ގޮވާލުމެކެވެ. އެއާބަސް އިން އުންމީދުުކުރަނީ 2035 އަހަރު ލައިގަތުމުގެ ކުރިން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 16
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ "އެއާ ޓްރެވެލް ބަބުލް" އާ އެކު، ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރަން ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 24
ފްލައިމީން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ އެއާގެ "ފްލައިމީ" ން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 3
ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާއިރު މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ބިރެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މުޅި ދުނިޔެ މި އޮތީ ބަންދުވެފަ އެވެ. މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައި ވަނީ އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތަށެވެ. މީހުންނަށް ހެލިފެލިވެ އުޅުން މަނާވެފައި އޮތުމުން މަތިންދާބޯޓްތަކުގެ އިންޖީނު ނިއްވާލައި ވަނީ ގުދަންކުރަން ޖެހިފަ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 39
ބޮޑެތި ބޯޓު ޖެއްސޭވަރަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހިންގާނެ އެއް މަޝްރޫއަކީ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސޭ ވަރަށް ހަނިމާދޫ...

July 15, 2020
މަންޓާގެ ޓޫރިސްޓު ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

މަންޓާ އެއާލައިނުން ބ. އާއި ދ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން އައި ޓޫރިސްޓު ދަރުތައް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 35
އައްޑޫގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ ގެއްލުންވާތީ: ފިރާގު

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަންއިން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ، ހަމައެކަނި އައްޑުއަށް ދަތުރުކޮށްގެން ގެއްލުންވާތީ ކަމަށް، އެ އެއާލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޓަރު އޭސް އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ފިރާގު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 37
ފްލައިމީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

ވިލާ އެއާގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އަންނަ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިން، ފްލައިމީގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް، އަންނަ މަހު އެކަކުން ފެށިގެން ނޯޓިސް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ނޯ-ޕޭއަށް ދެވޭނެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 41
ގަމަށް ސްރީލަންކަން އަލުން ދަތުރުކުރާނެކަން ޔަގީނެއްނޫން

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވާ ބޭރުގެ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހުގައި ވެސް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 6
ލުއިތަކާ އެކު، ޓީއެމްއޭގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާއިރު، ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ސަރުކާރުން ލުއިތައް ދިނުމާ ގުޅިގެން ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
29 ސިޓީ އަކަށް އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ސަރުކާރުން ލުއި ދިނުމާ ގުޅިގެން އެމިރޭޓްސް އިން 29 ސިޓީއަކަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 2
ކޮވިޑް ގަވާއިދަށް ގައުމުތަކުން އަމަލުކުރަން އެދިއްޖެ

އައިއޭޓީއޭ އަކީ އެއާލައިންތަކުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެއް. މި ޖަމިއްޔާ އުފައްދާފައި ވަނީ 1945 ވަނަ އަހަރު. އެ ޖަމިއްޔާގައި 280 އަށް ވުރެ އެއާލައިނުން ބައިވެރިވެފައިވޭ. އެހެންކަމުން ގާތްގަނޑަކަށް ދުނިޔޭގެ އެއާޓްރެފިކްގެ 82 ޕަސެންްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އައިއޭޓީއޭއިން.

21 މެއި

May 21, 2020
އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތައް 25 ގައި ފަށަނީ

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 21) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި އޮންނަތާ ދެ މަސް ދުވަހަށް ފަހު މި މަހު 25 އިން ފެށިގެން ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަން ނިންމައިފަ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 16
އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ ސޯލިހު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ މައި އެއް ތަނބު ކަމަށް ބެލެވޭ މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 1
ނުރައްކާކޮށް މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުން ފޯޑް ތަހުގީގަށް

ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ ގޮތަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހެރިސަން ފޯޑް މަތިންދާބޯޓެއް ދުއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްއޭއޭ) އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
އެމިރޭޓްސްގެ ފަސިންޖަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން ވަގުތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން އެ އެއާލައިނުން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 14
ވެލާނާ އެއާޕޯޓު ރޭގަނޑު 9ން ހެނދުނު 6 އަށް ބަންދު

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ 9 ން ހެނދުނު 6 އަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 28, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދާއި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ވެސް ގޯސްވެފައިވާތީ، ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 14
ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަން ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް، ހަތަރު ގައުމަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 14
އެމިރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ހެދި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ވާތީ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ހެދި، އެމިރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.