04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 2
ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށަނީ

ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ކަމަށް ވާ އެއާ ޗައިނާގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 37
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓް: ބަނޑަށް 22 އެތިކޮޅު!

އާދައިގެ މަތިން އެ ދުވަހު ވެސް އަސްރު ނަމާދުން ފައިބައިގެން އޭނާ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލީ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކާލާށެވެ. އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ އެ މިސްކިތް ކައިރީގައި ހުއްޓާ، ބަނޑަށް އެއްޗެއް ވަތްހެން ހީވި އެވެ. ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ މަތިން ބަނޑު މަތީގައި އަތް އަޅާލުމުން އެ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 3
ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ ބޯޓު ދުއްވަން އުޅެފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 45
އައިއެންއައިއޭގެ ނަން ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ނަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 23
މެގަމޯލްޑިވްސް ޑިލޭވެ ލަންކާ އެއާޕޯޓްގައި 10 ގަޑިއިރު

ސްރީ ލަންކާ އިން މިއަދު މެންދުރު މާލެ އަންނަން ޝެޑިއުލްކޮށްފައި އޮތް މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ފްލައިޓު 10 ގަޑިއިރަށް ޑިލޭވެ، އެއާޕޯޓުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 11
އިތުރު ބޯޓެއް ގެނެސް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓް 21 އަށް

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ 21 ވަނަ މަތިންދާބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 6
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތަށް އަންނަ މަހު ހުއްދަ ދެނީ

ގާތްގަނޑަކަށް 20 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރު އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ތެރޭގައި ދޭނެ ކަމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
އިއްތިހާދަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގަ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އާއި އިގްތިސާދުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 14
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްްޓަރު ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮމާޝަލް ހެލިކޮޕްޓަރު ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 07, 2016 9
ތަފާތު ވައިގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފް ކުރަނީ

ވައިގެ ދަތުުރުފަތުރާ ގުޅޭ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހިދުމަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖޭގައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 19
ގަމާއި ދެކުނުގެ އެއާޕޯޓްތަކާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ހުރި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތަކާއި އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 14
ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ، ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު (77 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
މެގަ އިން އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާނަން: އިމިގްރޭޝަން

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަނުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 10
މެގަ ލަންކާ އަށް: ހެޔޮ އަގެއް، ދިވެހި އެއާލައިނެއް

ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ކުރާއިރު ވީހާ ވެސް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ދަތުރުކޮށްލަން އެންމެން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. ދަތުރަށް ފަށާ ހިސާބުން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލާ ހިސާބަށް ދެވެންވެން އަރާމުގައި އިނދެލައިގެން، ނިޔާމަ ދަތުރެއް ނިންމާލުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލެވެ. އެހެންވެ، އެތައް ހާސް މޭލެއްގެ މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދާއިރު ފެންވަރު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
މެގަ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން، މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 18
ވިލާ އިން ހިންގާ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފެންވަރު ބަލައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން އަނެއްކާ ވެސް ފަށްޓަވާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
މެގަ އިން މުމްބާއީ އަށް ވެސް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިން، މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އަށް ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

November 02, 2016 8
މެގައިން ކަނޑާލި މީހުންގެ %80 އަލުން ވަޒީފާ އަށް

ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 3
މެގައިގެ ދިއްލީ ދަތުރުތައް ނޮވެމްބަރު 14 ގައި ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި އިންޑިއާ އަށް ދަތުރު ފަށަން ނިންމައި ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 4
އެއާޕޯޓްގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ހުޅުވައިިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 10
މެގައިން ލަންކާ އަށް ތިން ފްލައިޓް، 165 ޑޮލަރަށް

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ހަފުތާއަކު ތިން ފްލައިޓް ބާއްވަން ނިންމައި ދެކޮޅު ދަތުރެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 165 ޑޮލަރު ހަމަޖައްސައިިިފި އެވެ. މިއީ މާލެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އުދުހޭ އެއާލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ދެކޮޅު ދަތުރުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގެވެ.