13 ޖޫން

June 13, 2017 9
މެގަ މޯލްޑިވްސް އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު މެގަ މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 9
އައްޑޫ-ފުވައްމުލަކަށް ފްލައިމީ ފަށާނީ މިމަހުގެ 15ގައި

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ މި މަހުގެ 15 ގައި ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330ގެ ބޯޓެއް ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން އެއާބަސް އޭ 330 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

June 09, 2017 4
މާލެ-ބެންކޮކާ ދެމެދު ތައިއެއާ އޭޝިއާއިން ދަތުރު ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ތައި އެއާ އޭޝިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 8
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ޔޫކޭގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 4
"ކެބިން އަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކުރަން ޖެހިދާނެ"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 29) - އެމެރިކާ އަށް ދަތުރު ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހުރިހާ އެއާލައިނެއްގެ ވެސް ކެބިންގައި ލެޕްޓޮޕް ގެންދިއުން މަނާ ކުރުމާ މެދު ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު ޖޯން ކެލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 7
ވެއްޓުނު ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައި، ތަހުގީގު ފަށައިފި

ކޮންރެޑް ރިސޯޓުން 12 މީހުންނާއެކު އައިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވޯޓާ ރަންވޭއަށް ޖައްސަނިކޮށް އަރިއަޅާލައިގެން އިއްޔެ އަޑިއަށް ދިޔަ ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 26
ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލޭ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލެއަށް ޖައްސަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އަރިއަޅާލައި، ބޯޓުގެ މައިގަނޑު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 8
ރާއްޖެ އަށް އެމިރޭޓްސް އިން ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން، ދުބާއީގެ އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017
ރާއްޖޭގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ކޯޕެރޭޓް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް-އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް (ސީއޭއެސްޕީ-އޭޕީ)ގެ ފަރާތުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ފަސް ގައުމެއްގެ ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ދެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 5
ޗައިނާގައި އުފެއްދި ޕަސިންޖާ ބޯޓުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ބެއިޖިން (މެއި 5) - ޗައިނާ އިން އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޮޑު ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

May 05, 2017
މަތިންދާބޯޓު ފުރާއިރު ފޯނު ނިއްވާލަން ބުނަނީ ކީއްވެ؟

މަތިންދާބޯޓު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯނު ނިއްވާލަން ޕައިލެޓް އެދެ އެވެ. ޓެބްލެޓް، އައިޕެޑް އަދި އެ ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް ނިއްވާލަން ނަސޭހަތްތެރިވެ އެވެ. އެއީ ދަތުރުވެރިން އަދި...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017
މަތިންދާބޯޓުގައި އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮނޑިއަކީ ކޮބާ؟

އެންމެ ރައްކާތެރީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކަމަށް ވިޔަސް މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރު ކުރުމަކީ ބައެއް މީހުން ވަރަށް ބިރު ގަންނަ ކަމެކެވެ. ބިރު ނުގަތް ނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް މީހުން ބަލާނީ އެ މީހަކަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތެކެވެ. މަތިންދާބޯޓެއްގައި އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮނޑިއަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 1
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ ނުވިއްކާ ކަމަށް ބުނެފި

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 15
މޯލްޑިވިއަން އިން ގަމުން ހަތަރު ސިޓީއަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އިން މާލެ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށާއި ޗެންނާއީ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ސ. ގަމުން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދޭ، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ބޯޓެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 4
މަތިންދާބޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ތުރުކީ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ބަައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ ބައައެއް ފްލައިޓްތަކަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްސް އެރުވުން މަނާކުރި އަމުރަށް އިއްޔެ އަމަަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 5
ރާއްޖޭން ދިޔަ ޖެޓަކަށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ޓޫރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ރާއްޖޭން ފުރައިގެން ދިޔަ ޖަރުމަނުގެ އެގެޒެކަޓިވް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް އެމިރޭޓްސްގެ އެއާބަސް އޭ380 އަކާ މާ ކައިރިން ދިއުމުން، އޭގެ ވޭކް ޓާބިއުލަންސް (އިންޖީނުން އުފައްދާ ބާރުގަދަ ވައި)ގެ ތެރޭ އެފުށްމިފުށަށް ޖެހި 10،000 ފޫޓު ތިރިއަށް ވެއްޓުނު ފަހުން އާދަޔާ ހިލާފް ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 4
މެގަ އިން ދިއްލީއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީއަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 1
ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ ފްލައިޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ގއ. ކޫއްޑޫއަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭ، އުމުރުން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 24
ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިލާ އެއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގަމުން އައި ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލައި، އެ ތަން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.