09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
"ގޯލްޑް 100"ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް ބީއެމްއެލް

ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނިތަކަށް ދެމުން އަންނަ 'ގޯލްޑް 100" އެވޯޑުގެ މި އަހަރުގެ ހަފްލާގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 1
މުވައްޒަފުން ބިނާ ކުރުމުގެ އެވޯޑު ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓަށް

މުވައްޒަފުން ބިނާ ކުރުމުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިސޯޓަށް ކޮންމެ އަހަރަކު "ހިޔުމަން ކެޕިޓަލް އޮފް އެޗްއާރު" އިން ދޭ "ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ޓީމް އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ އެވޯޑު ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމާ ރިސޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ "ބެސްޓް ހޮޓެލް" އަކަށް ރީތި ރަށް

އަލްޓިމެޓް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް ރިލޭޓެޑް އެވޯޑްސް (އަލްޓްރާ) އިން ދޭ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ "ބެސްޓް ހޮޓެލް" އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް ރިސޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 14
އެމްޑީޕީ އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ

އެމްޑީޕީ އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 8
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އިނާމު ދެއްވައިފި

މަތީ ދަރަޖަ އާއި ޝަރަފުގެ ވަނަ ހޯދައި، އެކި ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެ ފަހުރުވެރިކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ އިނާމު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 5
ގްރެޓާ، ތިމާވެށީގެ އެވޯޑެއް ގަބޫލެއްނުކުރި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރު ގްރެޓާ ތަމްބާގަށް ދޭން ނިންމި ތިމާވެށީގެ އެވޯޑެއް ގަބޫލު ނުކުރަން އޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 10
ސޯދުބެ، އަހުމަދު އާދަމަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ ލަގަބް

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަގަބް، ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯދުބެ) އާއި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިންޖިނޭރު ހ.ހިކަރީ އަހުމަދު އާދަމް (ހިކަރީ) އަށް މިރޭ ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 1
ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން ސްޕާ އެވޯޑްސް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ލީޑިން ސްޕާ އެވޯޑް ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 9
ޑައިވަރު ޒޫނާ އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް

ޕުރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޑައިވިން އިންސްޓެކްޓާ (ޕަޑީ) ކޯސް ޑައިރެކްޓަރުކަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި އަންހެން ޑައިވަރު، ޒޫނާ ނަސީމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019 1
ޒީ ސިނެ އެވޯޑްސް: މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކީ ބަންސާލީ

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ އެވޯޑް މޫސުން ފެށިފައިވާ އިރު، ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ ޒީ ސިނެ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމު ފިލްމު "ޕަދުމާވަތު" އިން ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 14
ގައުމީ އަދި ހާއްސަ އިނާމު ވަކިން ދޭން ލަފާދެއްވައިފި

ގައުމަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ގައުމީ އިނާމާއި މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު ދެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، އިނާމާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އިއްޔެ ލަފާދެއްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 34
މަހްލޫފަށް ޑިފެންޑާސް އޮފް ޑިމޮކްރަސީ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފަށް ޑިފެންޑާސް އޮފް ޑިމޮކްރަސީ އެވޯޑް 2018 އަރުވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 1
އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެވޯޑް ދީފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ އެކި ދާއިރާތަކުން މިއަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
މީޑިއާ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އެ ކޮމިޝަނުން އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 11
ގައުމީ އިނާމު 20 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި

ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 20 ބޭފުޅަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 12
މަހުލޫފަށް ޑިމޮކްރަސީއާ ގުޅޭ އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުގެ ދާއިރާގައި ކެރިގެން، ބިރެއް ނެތި އަޑުއުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް، ޑިމޮކުރަސީގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އެވޯޑް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 37
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުމަށް އެވޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް، 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 14
އޭޝިއާ ޓެކްސް ކޮމިޝަނާ އެވޯޑު ޔަޒީދަށް

"އޭޝިއާ ޓެކްސް ކޮމިޝަނާ އޮފް ދަ އިޔާ" ގެ އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުހައްމަދަށް މިރޭ ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 1
އުރީދުއަށް ވޯލްޑް އެޗްއާރު ކޮންގްރެސްގެ ތިން އެވޯޑެއް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަސްމިއްޔާތު ކަމަށްވާ ވޯލްޑް އެޗްއާރްޑީ ކޮންގްރެސްގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް...

February 20, 2018 13
ދިވެއްސެއް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ލީޑަރަކަށް

ރައްޓެހިންތަކަކާ އެކު "ވޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި އަހްމަދު ފަސީހު ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީކުރީ، ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވުމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ. އުމުރުން އެންމެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 5
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ތައާރަފް ކުރި "މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑް" އަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.