22 މާޗް

March 22, 2018 68
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެންމެ އުވާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 56
ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރިކަމަކީ ބަލިކަށިވުމެއް ނޫން:އާޒިމާ

ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރި ކަމަކީ ބަލިކަށިވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 47
ކުއްލި ހާލަތު ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ސަރުކާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު...

March 13, 2018 24
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަށް ގައުމުތަކުން ފަޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތާއި ރާއްޖޭން ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ މެދު ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 71
އާޒިމާ އަށް އިންޒާރު ދޭތީ އާއިލާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމު ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ސަރުކާރުން ތަންފީޒުނުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރަށް ތަފާތު އިންޒާރުތައް ދެމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 70
މޮޅީ މައުމޫން ހަމީދެއް ނޫން، އާޒިމާ އާއި އަނިލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މަހު 1ގައި ނެރުނު އަމުރާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ)ގެ ދައުރަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ދެއްވުމެވެ؛ ސަރުކާރަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ދެކޮޅަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެތިން ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އިދިކޮޅުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބަހުގެ ހޫނު...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 6
ބާރުތައް ހަނި ނުކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މުއައްސަސާތައް ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންތައް ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް އެ ކޯޓަށް މިއަދު ސިޓީފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 49
މިތިބީ ސާބިތުކަންމަތީ ރައީސް ޔާމީނާއެކު: މިނިސްޓަރުން

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ކުރި އަމުރަށް ފަހު ވެސް ވަޒީރުން ތިއްބެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 54
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ: އާޒިމާ

ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްދޭން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެއީ، އެ ކޯޓަށް އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 23
އާޒިމާގެ ރައްދު: އަބުރުވެރިކަމާއެކު ފައިސާ ދައްކަވާ

ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް އަބުރުވެރިކަމާއި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު ދެއްކެވުމުގެ ރީތި ގޮތް އިޚުތިޔާރު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 36
އާޒިމާ އެ ހައްދަވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް: ގާސިމް

ވިލާ ގްރޫޕަށް ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދައުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގެން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝުކޫރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް ކަމަށް އެ...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 53
މިއީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ ސަރުކާރެއް:އާޒިމާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ އުނދަގޫ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 58
"މަޝްވަރާ ނުކުރިއަސް ލީޑަރުން މިނިވަނެއް ނުކުރެވޭނެ"

މަޝްވަރާ އަށް މި ފަހަރު ދައުވަތު ދިނުމުން ވެސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރަށް ކުރީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށާއި، މަޝްވަރާގައި ބައިވެރި ނުވިޔަސް، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ނުކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 27
"އިސް މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ގާބިލް، ހުރަހެއް ނެތް"

އަންހެނުން އިސް މަގާމުތައް އަދާކުރުން ދީނީ ގޮތުން އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މަނާ ނުކުރާ ކަމަށާއި ދިވެހި އަންހެނުން ވަނީ ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

July 31, 2017 45
ޑރ. މަޖީދުގެ ވާހަކައިން ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިއްޖެ

ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖެއްސުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހުއްދަކުުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ރޭ ވިދާޅުވުމުން، އެކަަމާ...

30 ޖުލައި

July 30, 2017 56
ބެންޗު ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑަކީ ދޮގެއް: ޚަލީލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ އަޑަކީ ދޮގެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 33
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އާޒިމާ ގެނައުމަކީ ޖަރީމާއެއް: މަހުލޫފް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ހަމަޖެއްސުމަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގަވާ އިތުރު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް...

July 29, 2017 64
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އާޒިމާ ގެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑު!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 58
ރޮޒައިނާގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އާޒިމާ އަށް

ގާނޫނީ ގޮތުން ފުންނާބު އުސްކަމަށް ހެއްދެވިގެން އުޅުއްވިޔަސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި އޮތް އެއްޗެއް އޭނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް އާޒިމާ ޝަކޫރަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ރޭ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 24
"މައުމޫންގެ އެދުމެއް ނެތް، އޮތީ ގައުމީ މަސްލަހަތު"

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަނީ "އަމިއްލަ އެދުުންފުޅުގައި" ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކިޔަމުން އަންނަ ފާޑުކިއުންތަކަށް، ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ރައްދުދެއްވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 5
އަމީން ދީދީ އެވޯޑު ހުޅުދޫގެ ދަރިވަރަކަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަމީންގެ ހަނދާނުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ދެމުން އަންނަ އަމީން ދީދީ އެވޯޑް ސ. ހުޅުދޫ، ޖަވާހިރުވިލާ، މަރިޔަމް މަލާކް ހުސެއިނަށް މިރޭ ދީފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 38
ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

ތިން މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން، މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 3
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް 24 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިިބުނު 24 ދަރިވަރަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދީފި އެވެ.