14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 23
އޭދަފުށީ ފަޅަށް ވަން މުށިމަސްތައް މަރުވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށި ފަޅުތެރެއަށް ވަން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށިމަސް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 5
އޭދަފުށިން ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް

މި ފަހުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހަވީރު ފިންޏަށް އާއްމުން އަތިރިމައްޗަށް ނިކުންނަނީ ވައި ޖައްސާލާކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މާބޮޑު މުށިމަސްގަނޑެއް އެ ރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވަދެގެން، މަސް ބާނާށެވެ. އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު އެ ރަށު އުތުރު ފަރާތު އަތިރިމަތިން މިހާރު ދުރަށް ނުދެ އެވެ. ހަވީރު ގަޑީގައި މި ފަދަ...

31 ޖުލައި

July 31, 2019 24
"ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން"

ސިއްހީ ދަައިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދޭން ރާވާފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ވަނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ

30 ޖުލައި

July 30, 2019 32
ފަރުވާއަށް މާލެއަންނަ މީހުން ގެ އަދަދު ދަށްކުރާނަން

އެކި ފަރުވާތަކަށް ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 50 ޕަސެންޓަށް ދަށްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ...

July 30, 2019 15
ރައީސް، ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 3
އޭދަފުށި ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސިފައިން ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 5-4 އިން ކުރިހޯދައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ސިފައިންނާއި އޭދަފުށި އެއްވަރު، މާޒިޔާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން، ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 5
ކޮޅުވެއްޓިއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ލ. މާވަށު ބޭރުގައި އޮތް ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ކައްޕިއެއް، އޭގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އޭދަފުށިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
ވިކްޓަރީ-އޭދަފުށި މެޗުން ވެޓެރަންސް މުބާރާތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބ. އޭދަފުށްޓާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 2
ވެލި ދަނޑުން ޓާފަށް: ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

ވެލީގައި ކުޅެ އެތައް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ބ. އޭދަފުށީގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ ކުދިންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެއީ އެވެ. އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާލެއްނެތި، ކުރިއަށް ދިއުމެވެ. އެ ވިސްނުމުގައި ގޮސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެ ރަށުގައި އެބަތިއްބެވެ. ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި މުހިއްމު ސޮފުހާތަކެއްގައި...

18 މާޗް

March 18, 2019 6
އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓާ މެދު އުއްމީދު އާވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށީގައި ގާއިމްކުރި މަތީ ފަންތީގެ ޓާފް ދަނޑާ އެކު، އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އުއްމީދު އާވެއްޖެކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 14
އޭދަފުށީގައި އެޅި މަތީ ފެންވަރުގެ ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ބ. އޭދަފުށިން މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް އެ ރަށުގެ ހިއްސާ ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ނުވެ އޮތް ކަމަކީ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ދަނޑެއްގެ ނަސީބެވެ މިއަދު ހަވީރު އެ ރަށުގައި ހުޅުވި މަތީ ފަންތީގެ ޓާފް ދަނޑާ އެކު އެ އުއްމީދު ވެސް ހާސިލްވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 6
ތާރީޚީ ދިގު ފެތުން ނިންމަން ހިފައިފި

މިއަދު ހެނދުނު އިރު އެރުމާ އެކު، ބ. ކުޑަރިކިލު ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާވެ ތިބީ މިއަދުގެ ހާއްސަކަން އެނގޭތީ އެވެ. ދެ ޖިންސުގެ ކުދިބޮޑު އެތަކެއް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ތިބީ ރެކޯޑެއް ހަދާ އަށް ފެތުންތެރިން މި ރަށުން ފުރާތީ އެވެ. މި ރަށުގެ މެހެމާންދާރީ އަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމުން އެ އަށް ބައިވެރިން މޫދަށް ފޭބީ ވަރަށް ޖޯޝުގަ އެވެ. ކަނޑު...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 15
އޭދަފުއްޓަށް އެންމެ ފަހުން މަތީ ފެންވަރުގެ ދަނޑެއް!

ފުޓްބޯޅައިގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ގިނަ އެއް ރަށަކީ ބ. އޭދަފުށްޓެވެ. އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައިގެ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް މި ރަށުގައި ރަނގަޅު ވަސީލަތެއް ނެތެވެ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ޓާފް ދަނޑާ އެކު ހުރިހާ މަންޒަރެއް ބަދަލުވާނެ އެވެ. އެއީ އެހާ ވެސް ފުރިހަމަ ދަނޑެކެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 8
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރަން އެދި ފަތާފައި 22 ރަށަށް!

ބ. އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އަށް މީހުންގެ ޓީމަކުން މިއަދު 9:45 ގައި ދިގު ފެތުމުގެ ދަތުރަކަށް އެ ފެށީ ވަރަށް މުހިންމު މަގްސަދެއްގަ އެވެ؛ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރުމަށާއި އެ ކަމަށް އާއްމުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްތަކުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 43.7 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެތުމަކަށެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 2
ކްލަބް އޭދަފުށި: ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ބޮޑު އަމާޒެއްގައި!

ބ. އަތޮޅުގެ އޭދަފުށްޓަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ރޮނގުން ބަލާއިރު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ރަށެކެވެ. ގައުމީ ފެންވަރުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދައި އަދިވެސް އެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވެ، އޮތް ރަށެކެވެ. އޭދަފުށީގެ ނަން ކުޅިވަރުގެ އެންމެ މަތީ ފަނޑީގައި ބޭއްވުމުގެ އަމާޒު އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ. އެކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ އަށް...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 27
ވައްކަމުގެ ތުހުމަތަށް މެލޭގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ އަންނައުނު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބ. އޭދަފުށީގެ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނިއުމާ އަހުމަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 25
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް

ބ. އޭދަފުށީގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 67
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ހުއްޓާލާނަން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެސްޓީއޯއިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް އާންމު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 12
ހަ ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމްގެ ދަށުން ހަ ރަށެއްގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.