12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 12
އޭދަފުށީގެ ކޯޗަކަށް ސާންތީ ހަމަޖައްސައިފި

ދާދި ފަހުން އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިން މަޝްހޫރު ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 4
ލޯންޗު ޖެހުނީ ނަސްރުﷲ އިން ޑިންގީގެ ފަހަތުގައި

ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ ގެއްލުނު ހާދިސާގައި ލޯންޗުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޑިންގީގެ ފަހަތުން...

January 08, 2020 2
ނަސްރުﷲ ދަތުރުކުރި ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން ނަގައިފި

ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލިގެން ހޯދާ ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އިން ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން މިއަދު ނަގާފައިވާ ކަމަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 6
ނަސްރުﷲ އިން ޑިންގީގެ ބައެއް، ކަނޑު އަޑިން ފެނިއްޖެ

ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލިގެން ހޯދާ ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އިން ޑިންގީގެ ބައެއް ކަނޑު އަޑިން މިއަދު ހެނދުނު ފެނިފައިވާ...

January 07, 2020 21
ރަޖިސްޓްރީނުކުރާ ޑިންގީ ގިނަވެ، މައްސަލައަކަށް!

ބ. އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިއަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ އެކު، އެހެން ކަމެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ: މަސްވެރިކަމަށާއި އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރާ ރަޖިސްޓްރީނުކުރާ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 5
ނަސްރަކީ ހެޔޮ މީހެއް، މަހަށް ދިޔައީ އާއިލީ އުފަލަށް!

ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށުމާ އެކު އަންހެނުންނާއި ދެ ދަރިން ބ. ދަރަވަންދުއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ، 41، މާލޭގައި މަޑުކުރީ އޮފީހުގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެންދެނެވެ. ސްކޫލް ބަންދަށް ވާތީ ގިނަ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ބޭނުންވާނެ ކަން އެނގި ނަސްރު ޗުއްޓީ އަށް އެދުނީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށެވެ. ބްރައިޓް ބްރަދާސްގައި މަސައްކަތް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 12
އެކްސިޑެންޓްވީ ޑިންގީގައި ލައިޓެއް ނެތުމުން؟

ބ. އަތޮޅުގައި ޑިންގީއަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ޑިންގީގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއް ނެތުމުން ކަމަށް، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ދިޔަ ފުރަތަމަ ލޯންޗުގެ ކައްޕި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
އެކްސިޑެންޓުގައި ބިދޭސީމީހާގެ ކަންފަތުން ބައެއް ވަކިވި

ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނު ކައިރިން ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ބިދޭސީ މީހާގެ ވާތު ކަންފަތުން ބައެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކިވި ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 04, 2020 5
އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ކައްޕިގެ ހާލު ސީރިއަސް

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ އެކްސިޑެންޓު ހިނގި އިރު ލޯންޗު ދުއްވަން އިން ކައްޕި މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް...

January 04, 2020 12
ނަސްރުﷲ ވެއްޓުނީ ލޯންޗުން ޖެހި ކަމަށްވޭ: ކައުންސިލް

ކަނޑުމަތީގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ، 41، ކަނޑަށް ވެއްޓުނީ ލޯންޗުން އޭނާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބ. ދަރަވަންދޫ...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 11
ނަސްރުﷲ ހޯދުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރާއި ރޮބަޓް ބޭނުންކުރަނީ

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި، ރޭ އިރާކޮޅު ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރާއި ރޮބަޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ކަނޑު ސަރަހައްދު ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިއަދު...

January 03, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ ވެސް، ޑިންގީ ވެސް އަދި ނުފެނޭ

ރޭ އިރާކޮޅު ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހިގެން ގެއްލުނު މީހާ އާއި ޑިންގީ ވެސް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް، އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 18
ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި، މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

ބ. ދޮންފަނު ކައިރިން ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވައިވަލް އަށް

ލިޓަސް 46 ވަނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއަހަރު އުފެދުނު ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 2
ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 1ވަނަ ރަމްޝާ، ޝަމީލާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އައިމިނަތު ރަމްޝާ އަބްދުއްރަހްމާނާއި ޝަމީލާ އަބްދުލް ޖަލީލް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 40
ގަދަ ވަައިގައި އޭދަފުށިން އާދަޔާ ހިލާފު މަންޒަރެއް

މިއަދު އިރުއޮއްސުނު އިރު އަދި ގަދަ ވައިގައި ބ. އޭދަފުށިން އާދަޔާ ހިލާފު މަންޒަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ މަންޒަރު ވަނީ އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 10 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު ވީޑިއޯ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 23
އޭދަފުށީ ފަޅަށް ވަން މުށިމަސްތައް މަރުވެއްޖެ

ބ. އޭދަފުށި ފަޅުތެރެއަށް ވަން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުށިމަސް ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 5
އޭދަފުށިން ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް

މި ފަހުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހަވީރު ފިންޏަށް އާއްމުން އަތިރިމައްޗަށް ނިކުންނަނީ ވައި ޖައްސާލާކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މާބޮޑު މުށިމަސްގަނޑެއް އެ ރަށު ފަޅުތެރެއަށް ވަދެގެން، މަސް ބާނާށެވެ. އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު އެ ރަށު އުތުރު ފަރާތު އަތިރިމަތިން މިހާރު ދުރަށް ނުދެ އެވެ. ހަވީރު ގަޑީގައި މި ފަދަ...

31 ޖުލައި

July 31, 2019 24
"ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން"

ސިއްހީ ދަައިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދޭން ރާވާފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ވަނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ

30 ޖުލައި

July 30, 2019 32
ފަރުވާއަށް މާލެއަންނަ މީހުން ގެ އަދަދު ދަށްކުރާނަން

އެކި ފަރުވާތަކަށް ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 50 ޕަސެންޓަށް ދަށްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ...

July 30, 2019 15
ރައީސް، ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 3
އޭދަފުށި ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސިފައިން ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 5-4 އިން ކުރިހޯދައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ސިފައިންނާއި އޭދަފުށި އެއްވަރު، މާޒިޔާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން، ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 5
ކޮޅުވެއްޓިއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ލ. މާވަށު ބޭރުގައި އޮތް ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ކައްޕިއެއް، އޭގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އޭދަފުށިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
ވިކްޓަރީ-އޭދަފުށި މެޗުން ވެޓެރަންސް މުބާރާތް ފަށަނީ

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބ. އޭދަފުށްޓާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.