01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 45
ގޮއިދޫ-ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ:ކުޑަ ރަށަކަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް!

ބ. ގޮއިދު އާއި ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވައުދުވެވަޑައިގެން، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެ މަޝްރޫއު ހިމަނުއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާ އެކު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 19
ފެހެންދުއަށް ރައީސަކު މި ވަޑައިގަތީ 40 އަހަރު ފަހުން

ބ. ފެހެންދު އަށް ރައީސަކު ވަޑައިނުގަންނަވާތާ 40 އަހަރު ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ ރަށަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

July 30, 2019 15
ރައީސް، ބ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 65
ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެރީ ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީގައި

ބ. ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިންގީއެއްގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭތީ އެކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލަށް ޚާއްސަ ފެރީއެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 41
ރަށް ފަޅުނުކުރޭ، އުއްމީދު އެބަ އޮތް!

އާބާދީގައި 106 މީހުން ހިމެނުނަސް ރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ އެންމެ ފަންސާހަކަަށް މީހުންނެވެ. ރަށުގެ ސްކޫލު ހުރީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ހެލްތު ސެންޓަރެއް ހުރި ނަމަވެސް ވަސީލަތެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ހަތަރު އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވިއްސަކަށް މީހުން ނޫނީ ރަށުން ރަނގަޅު އާމްދަނީ ލިބޭ ބައެއް ނޫޅެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 17
ޑިންގީގައި ސްކޫލަށް ކުރާ ދަތުރު ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް

ބ. ފެހެންދޫގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިންގީއެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުގައި ދިމާވާ ދަތިކަން، އެ ރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 24
ފެހެންދޫ ޑިންގީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނިން: މިނިސްޓަރު

އާބާދީ ކުޑަވުމުން ސްކޫލު ބަންދުކޮށްފައިވާ ބ. ފެހެންދޫ ކުދިން ކިޔަވަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޮއިދު އަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ޑިންގީ އަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް ހަދަން ކުރަން ޖެހޭ...

April 18, 2019 45
އަނެއްކާ ވެސް ފެހެންދޫގެ ހިތްދަތި މަންޒަރެއް

އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް ހައެއްކަ އަހަރުގެ ދެ ކުދިން ޑިންގީގައި ތިބި އިރު، ދެ ކުދިން ވެސް ތިބީ މަންމަގެ އުނގުތެރޭގަ އެވެ. ބޯކޮށް ވެހޭ ވާރެއާއެކު ޑިންގީ ތެރެއަށް ވިއްސާ ފެނުން،...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018
ފެހެންދޫ އަތުން ނިލަންދޫ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން 3-1 އިން ހޯދި މުހިއްމު މޮޅާ އެކު ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ފ. ނިލަންދޫ އިން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 9
ފެހެންދޫ ކޮޅަށް ނިއު އިން 11 ގޯލް ޖަހައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)ގެ ހެޓްރިކާ އެކު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 11-0 އިން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018
ފެެހެންދޫ ބަލިކޮށް ފޯކައިދޫ ފަސް ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ 4-0 އިން ބަލިކޮށް ށ. ފޯކައިދޫ ލީގުގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 2
ތިމަރަފުށި އަތުން ފެހެންދު އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަން ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 1-0 އިން ބ. ފެހެންދޫން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެއް ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-0 އިން ބ. ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 2
ދަގަނޑޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު ޓީސީ އެއް ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި، އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)ގެ ދެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ބ. ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 3
ފެހެންދޫން ވިކްޓަރީ ހިފަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހަައްޓައިފި އެވެ. މިރޭގެ މެޗު ނިމުނީ 0-0 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 3
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ފެހެންދޫގެ ކޯޗަކަށް އަނިލް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ބ. ފެހެންދޫ ޓީމަށް މި މުބާރާތުގައި ވެސް އިރުޝާދުދޭނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް އަނިލް އެެވެ. ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ތަޖުރިބާ ބޮޑު އަނިލް ވަނީ މިހާތަނަށް ވެސް އެ ޓީމުގައި ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 1
ތިމަރަފުށްޓާއި ފެެހެންދޫ ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައި، މި އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި ބ. ފެހެންދޫ އިން ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 10
ފެހެންދޫގެ ކައުންސިލަރުން ކުނި އުކައިދެނީ

ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނަށް ކުރިމަތި ލާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން، ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 16
ހަތަރު ދުވަސްވީއިރު ބޮޑު މަސް ނައްތާނުލެވުނު

ބ. ގޮއިދުއާ ހައެއްކަ މޭލު ބޭރު ފަޅުތެރެއަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެގެން ލެއްގި ބޮޑު މަސް އެތަނުން ނަގަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން އަދި ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވި ކަމަށް ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 64
އަހަރެމެން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްދީ!

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ނަމަ، ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތަކެއް ހުރެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ލަފައިފުރޭނެ ލުއިފަސޭހަ އިންތިޒާމެކެވެ. ދެ ވަނަ ކަމަކަށް ތައުލީމް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 4
ދެ ރަށެއްގައި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހއ. މާރަންދޫ އާއި ބ. ފެހެންދޫ އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.