30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 7
ރަށުން ބޭރަށްދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން، އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ އެންގުމަށް ގޮންޖަހައި ރަށުން ބޭރަށް ދިޔަ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 13
ގޮއިދޫގެ ދަނޑެއް ކޮށާލައިފި

ބ. ގޮއިދޫގައި ދަނޑުވެރިއަކު ހައްދާފައިވާ ފާގަ އާއި ޗިޗަންޑާ ދަނޑަކަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
"ހެހެސް" ގެ ގޮއިދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިދިޔަ މަހު އިއުލާންކޮށް، ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ހެހެސް" ގެ ބ. ގޮއިދޫގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 6
"ހެހެސް" ގެ ޝޫޓިން ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށް

މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ހެހެސް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 3
4 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މާލެ ވޯޓަ އެންޑް ސްވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 22
އީދުގައި ގޮއިދޫން ތަފާތު ކުޅިވަރެއް: އަލިފާން ބޯޅަ!

އީދުގައި އެކި ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އީދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގައި ރަށްރަށުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ، ސަގާފީ ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ބައެއް ކުޅިވަރުތައް އޮވެ އެވެ. އެފަދަ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރަށްރަށުން ފެނެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 45
ގޮއިދޫ-ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ:ކުޑަ ރަށަކަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް!

ބ. ގޮއިދު އާއި ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވައުދުވެވަޑައިގެން، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެ މަޝްރޫއު ހިމަނުއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމާ އެކު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 65
ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެރީ ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީގައި

ބ. ފެހެންދޫ ސްކޫލް ކުދިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިންގީއެއްގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭތީ އެކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލަށް ޚާއްސަ ފެރީއެއް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 24
ފެހެންދޫ ޑިންގީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނިން: މިނިސްޓަރު

އާބާދީ ކުޑަވުމުން ސްކޫލު ބަންދުކޮށްފައިވާ ބ. ފެހެންދޫ ކުދިން ކިޔަވަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޮއިދު އަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ޑިންގީ އަކީ ރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް ހަދަން ކުރަން ޖެހޭ...

April 18, 2019 45
އަނެއްކާ ވެސް ފެހެންދޫގެ ހިތްދަތި މަންޒަރެއް

އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް ހައެއްކަ އަހަރުގެ ދެ ކުދިން ޑިންގީގައި ތިބި އިރު، ދެ ކުދިން ވެސް ތިބީ މަންމަގެ އުނގުތެރޭގަ އެވެ. ބޯކޮށް ވެހޭ ވާރެއާއެކު ޑިންގީ ތެރެއަށް ވިއްސާ ފެނުން،...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 6
ކުޑަކުޑަ ކައިޓް ސާފަރު ހަންޓޭ އަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ސްޕޮންސަރެއް

ކައިޓްބޯޑްގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ސްލިންގްޝޮޓްގެ ރާއްޖޭގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ބ. ގޮއިދޫގެ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކައިޓް ސާފަރު ހަސަން މާހިރު (ހަންޓޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 24
ގޮއިދޫ ކުދިންގެ ތަފާތު ހުނަރު: ސްކޭޓްކުރުން

ހަވީރުވުން އޮންނާނީ ލަސްވެފަ އެވެ. "ހޮރަކުން ހިނި ނުކުންނަހެން" ކުދިން އައިސް ރަށުގެ މަސްކަނޑާ ތަނަށް އެއްވެ އެވެ. އެ ކުދިން ގޮވައިގެން އެކި ދިމަދިމާލުން ބަނދަރުމައްޗަށް ނުކުންނަ ބެލެނިވެރިން އެ ތަން ބަލަން ތިބޭނެ އެވެ. ސްކޭޓް ބޯޑުތަކުގައި އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދުއްވަމުން ގެންދާ ދަރިންގެ ހުނަރުތަކާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެފަ އެވެ....

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
ކާއްޓާއި ދިއްގާދަނޑީގެ އެހީގައި ގޮއިދޫން ކުޅިވަރުގައި ކުރި ދަތުރު

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބ. ގޮއިދޫގައި ބާއްވަން އެ ކޮމިޓީގެ އެކްސްކޯ އިން ނިންމީ އެ ރަށުން ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެކަމަކު ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށް ފަހު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ރަށުން ފުރައިގެންދިޔަ ދިޔައީ އެ ރަށުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި މިފަދަ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 15
ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިންގެ ޖަލްސާ ކުޅިވަރުގެ މާހައުލެއްގައި

ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ބެލެނެވެރިޔާ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް އެހެން އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގަންނަވާނީ ކޯޓްފަޓްލޫނުގައި މާލޭގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮޓަލަކަށެވެ. އިވޭނީ އަޑުތަކެކެވެ. ނިންމަވާލައްވާފައި ވަޑައިގަންނަވާނީ ގެޔަށެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 19
ބޮޑު މަސް ނައްތާނުލެވުމުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ބ. ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ފަޅަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލެއްގި ބޮޑު މަސް ނައްތާލަން ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުމުން، އެކަން އެންމެ ފަހުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 16
ހަތަރު ދުވަސްވީއިރު ބޮޑު މަސް ނައްތާނުލެވުނު

ބ. ގޮއިދުއާ ހައެއްކަ މޭލު ބޭރު ފަޅުތެރެއަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެގެން ލެއްގި ބޮޑު މަސް އެތަނުން ނަގަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން އަދި ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވި ކަމަށް ގޮއިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 59
ގޮއިދޫ އަންހެނުން އަނެއްކާ ވެސް ހައިރާން ކޮށްލައިފި

މީގެ ކުރިން ބ. ގޮއިދޫ އަންހެނުން ވަނީ ދޯނިފަހަރުގައި މަހަށް ނުކުމެ، އެކަމުގައި ފިރިހެނުންނަށް ގޮން ޖަހައިފަ އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް އެ މީހުންގެ ހިތްވަރު ފެނިއްޖެ އެވެ. އެ ރަށުގައި ހިންގާ ސޯލާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތާ ރަށުގެ އަންހެނުން ހަވާލުވިތާ، ދޮޅު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މީހުން މަސައްކަތް ނިންމައި އެންމެން...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 38
ފިރިހެނުންނަށް ދޫނުކުރާތި! ގޮއިދޫ އަންހެނުން މަހަށް

ހީވާގި މަސްވެރި އަންހެނުންގެ ވާހަކަ އަބަދު ވެސް ދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ ފިރިހެނުން ބާނައިގެން ރަށަށް ގެންނަ މަސް، ގޭދޮށަށް ގެންގޮސް، އެ ކެއްކުމެވެ. ހައްސަ ބާނައިގެން އަންނަ ދުވަސް ދުވަހު، އެ ރޭ ނުނިދާ ބަދިގޭގަ އެވެ. ހަމައެކަނި މަސް ކެއްކުމެއް ނޫނެވެ. ރިހާކުރު ހެދުން ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 4
ދެ ޑިންގީއެއް ޖެހި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބ. ފެހެންދޫ އާއި އެ އަތޮޅު ގޮއިދުއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 3
12 އަހަރުގެ ދިވެހި ކައިޓްސާފިން "މާހިރު"

ވާރޭ ވެހި ރަށުގެ މަގުމަތީގައި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަނޑު ތެރޭ، ބައިސްކަލެއްގެ ފަހަތުގައި ވާފަށެއް ޖަހައި އޭގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ފިލާގަނޑެއްގެ މަތީގައި "ސާފިން" ގެ ހަރަކާތްތައް ދެއްކި ކުއްޖަކު މޫދުގައި ކައިޓްސާފިންގައި ހުނަރުތައް ދައްކަނީ އެވެ. މިއީ ބ. ގޮއިދު އަށް އުފަން އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ...