26 މާޗް

March 26, 2020
ސްޓްރޯބެރީން ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ

މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޑައިޓަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ މި މޭވާ އަކީ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިބަރުން މުއްސަނދި އެއްޗެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނާނީ ކިހިނެއް؟

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަތްދޮވުމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދޭ ކަމަކީ ގްލޯބަލް ހޭންޑްވޮޝިން ޑޭގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ދުވަހެއް ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ފާހަގަކުރާތީ އެވެ. އެ ދުވަހަކީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019
ޕިލްސްބަރީގެ ފުށެއްގައި ސަލްމޮނެއްލާ އަސަރު

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޕިލްސްބަރީގެ ފުށުގެ ބާވަތަކުން ސަލްމޮނެއްލާގެ އަސަރު ފެނިފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން އެމެރިކާގެ އެގްރިކަލްޗަ ޑިޕާޓްމަންޓުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 1
ފޮކްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރަކު އަތް ނުދޮވެ އުޅޭތާ 10 އަހަރު

އެމެރިކާގެ ފޮކްސް ނިއުސްގެ ޕްރެޒެންޓަރެއް ކަމަށްވާ ޕީޓް ހެގްސެތު އަތް ނުދޮވެ އުޅޭތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް، ލައިވް ޝޯއެއްގެ ތެރޭގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
އެވޮކާޑޯ ފަޅާލަންވާނީ ރަނގަޅަށް ދޮވެފައި

އެވޮކާޑޯގެ ހަރު ތޮށްޓަކީ އެތެރޭގައިވާ މަޑު މޭވާކޮޅުގެ ރައްކަލެކެވެ. އެވޮކާޑޯ ކިތަންމެ މަގުބޫލަސް އޭގެ ހަރު ތޮށިގަނޑު އެއްލައިލަން ޖެހޭތީ އެއީ މާބޮޑަށް ދޮވެ ސާފުކުރާ ބައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އިން ލަފާ ދެނީ ބޭރު ތޮށިގަނޑު ވެސް ރަނގަޅަށް ދޮވުމަށެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 1
އެންޓިބައޮޓިކްސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އެންޓިބައޮޓިކްސް ބޭނުންކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ހަފުތާއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވެސް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ފްލަޝްކުރަން ވާނީ ފާހާނާ ތަށީގެ މަތި ލައްޕާފައި

ފާހާނާކޮށްފައި ފްލަޝް ކުރަނީ ތަށީގެ މަތި ނުލައްޕާ ކަމަށްވާ ނަމަ އެއީ ނުރައްކާ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ތަޖުރިބާކާރުން ދޭ އިރުޝާދަކީ ބޮޑުކަމުގޮސްފައި ވެސް އަދި ކުޑަކަމުގޮސްފައި ވެސް ފާހާނާގެ މަތި ލައްޕާފައ ފްލަޝްކުރުމެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ޖަރާސީމު ހުންނަ ތަރުކާރީ އަދިވެސް އެބަ އެތެރެކުރޭ

ޔޫރަޕުން އެތެރެކުރި ގަނޑުކޮށްފައިވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއްގައި ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ޖަރާސީމެއް ހުރުމުން، މިދިޔަ މަހު އެތަކެތި ބާޒާރުން ނެގި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެ ބާވަތުގެ ތަރުކާރީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރަމުން ދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 6
ތުނބުޅި ބަހައްޓަންވާނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ ސާފުތާހިރު ކަމަށެވެ. ބޮލާއި ތުނބުޅި ސްޓައިލްކުރުމުގައި ވެސް ހައްދުން ނެއްޓޭ ހިސާބަށް ގޮސް ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލުވާލައިގެން ނުވާނެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 2
ޖަރާސީމް ހުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އަންނަ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތަކުން ޖަރާސީމް ފެނި، އެ ތަކެތި ބާޒާރުން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 16
ތަރުކާރީގައި ޖަރާސީމު ހުރުމުން ބާޒާރުން ނަގަނީ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އައި ގަނޑުކޮށްފައިވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއްގައި އިންސާނުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ޖަރާސީމެއް ހުރުމުން، ބާޒާރުން އެ ތަކެތި ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން (އެމްއެފްޑީއޭ) ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 3
ތަށި ފޮހެން ގެންގުޅޭ ތުވާލިން ކާނާ ވިހަވެދާނެ

ބަދިގޭގައި ތައްޓާއި ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި ދޮވެފައި ފޮހެން ބޭނުންކުރާ ތުވާލިކޮޅުގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ކިހާ ވަރަކަށް ވިސްނަން ހެއްޔެވެ؟

03 މާޗް

March 03, 2018 1
ބެކްޓީރިއާ ހުރި މެލަން ކައިގެން ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސިޑްނީ (މާޗް 3) - ލިސްޓީރިއާ ބެކްޓީރިއާ ހުރި މެލަން ކައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގައި ތިން ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 1
މަތިންދާބޯޓުގައި އެންމެ ހަޑީ ކާއެއްޗެހި ބަހައްޓާ ޓްރޭ!

މަތިންދާބޯޓުގައި ދަތުރުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މިހާރު ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ވެސް ހޭދަވެ އެވެ. ކުޑަކުޑަ ޖާގައެއްގައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން އިންނަން ޖެހުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ޖެހިގެން ތިބޭ ދަތުރުވެރިން ވެސް އުނދަގޫވާ ޒާތުގެ ކަންތައްތައް ކުރެ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 5
ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް ކާންވާނެތަ؟

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް ފަސް ސިކުންތު ތެރޭ ނަގައިފި ނަމަ އެއަށް ބެކްޓީރިއާގެ އަސަރު ކޮށްފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. މިއީ ކިހާ ވަރެއްގެ ހަގީގަތެއްތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާތައްކޮށްފައި ވާއިރު ސައިންސްވެރިންގެ މެދުގައި ވެސް މިކަމާ ޚިލާފް އެބަހުއްޓެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 6
ކަނޑު އަޑީގެ ސިޓީއެއް، އިންސާނުން ހެދި ތަނެއް ނޫން!

ކަނޑަށް ޣަރަގުވެގެން ގޮސްފައިވާ ރަށްތަކާއި ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ އަހަރެމެން އަހަމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން އެތައް ހާސް އަހަރެއް ފަހުން ކަނޑު އަޑިން ފެނިފައިވެ އެވެ. ގްރީކްގެ ޒަކިންތޮސް ކައިރިން ކަނޑު އަޑިން ފެނުނު މި ތަނަކީ ވެސް އިންސާނުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ބިނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކަނޑުގެ ތެރެއަށް ގޮސްފައިވާ ތަނެއް...