29 މެއި

May 29, 2020 10
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވޭހި ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2020
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މޫސުން ގޯސް ވާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް ވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 16
ސީޕްލޭނެއް ފުރަން އުޅެ، ޖައްސާ ބިރުވެރި މަންޒަރެއް!

ގަދަ ކަނޑުގައި ޓެސްޓް ކިޓްތަކެއް ހިފައިގެން ޅ. ފުށިފަރު ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ވީޑިއޯ ފެނި ސިފައިންނަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފު ލިބުނެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މިއީ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭނެއް ގަދަ ވައިގެ ތެރޭގައި، ބޮޑެތި ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ނައްޓާލަން އުޅެ، އަނެއްކާ ގޮސް ޖައްސާ ބިރުވެރި މަންޒަރެކެވެ. މިއީ ވެސް...

21 މެއި

May 21, 2020 1
ބާރުގަދަ ތޫފާން އަމްފާން: ކަލްކަތާ ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި

ކޮލްކަޓާ (މެއި 21) - ބާރުގަދަ ތޫފާން އަމްފާން އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ކަލްކަތާ އަށް އިއްޔެ އަރައި އެ ސިޓީގެ ބޮޑު ބައެއް ސުންނާފަތިކޮށްލައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 5
ތޫފާނު އަމްޕަންގެ އަސަރެއް ދެން ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ

ބޭ އޮފް ބެންގަލް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ތޫފާނު އަމްޕަންގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ އަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ވައި ގަދަވެ ކަނޑު ގަދަވި ނަމަވެސް އެ ތޫފާނު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ގޮސްފައި ވާތީ އޭގެ އަސަރު ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 9
ވިއްސާރާގައި ގެއްލުންވާތީ ކުއްލި މައްސަލައެއް

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބަައެއް ރަށްރަށާއި ގޭގެއަށް ގެއްލުން ވަމުންދާތީ އެކަމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި...

May 18, 2020
ޅ. ން އައްޑު އަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ، ޅ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއާ ހަމައަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން މިރޭ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 3
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫން 636 ގެއަކަށް ގެއްލުން

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެން ވަދެ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ އަދަދު މިހާރު 636 އަށް އަރާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 3
އައްޑޫގެ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ސިފައިން، ފުލުހުންގެ އެހީ

ރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން މިއަދު މެންދުރާ ހަމައަށް އައްޑު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާ ގުޅިގެން ފެންބޮޑުވި ތަންތަނުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ފެންނަ ވަންނަ ގޮތަށް ހުރި ގެތަކުގައި ވެލި...

May 14, 2020 18
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އައްޑޫގެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

އައްޑު އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކަށް ވެސް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 7
ވާދު އަށް ކޮޅިގަނޑެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުން ވެއްޖެ

ރ. ވާދު އަށް ރޭ ފަތިހު ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑެއް އަރައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 3
ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަ ކުރާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 5
ކޯބީގެ އަންހެނުން ބަދަލު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ތަރި ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއި އިތުރު ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ކޯބީގެ އަންހެނުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 16
ސީޝެލްސްގެ ރަށްތައް ވެސް ކުއްލިއަކަށް ގިރަން ފަށައިފި

ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސީޝެލްސްގެ ރަށްތައް ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ކުއްލިއަކަށް މާބޮޑަށް ގިރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 30
ފޮއްދު އަށް އުދަ އަރައި ރަށާއި ޖެޓީ ވަކިވެއްޖެ

ނ. ފޮއްދު އަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ނާރާހާ ބޮޑަށް ރޭ އުދަ އަރައި، އެ ރަށު ޖެޓީން ރަށާ ގުޅިފައިވާ ބައި ވަކިވެއްޖެ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

January 23, 2020 7
ހަޅައިގެ ވައިގަދަ، އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު!

އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ ޖަހަމުންދާތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ވައިގަދަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 7
ރީިތި ކޭތައެއް، މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ފެނުނު

މިއީ، މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ވިއްސާރަ ކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، އިރުކޭތަ ހިފާ ވަގުތު ވެސް ވިއްސާރަ ވެދާނެ ކަމަށް އޭރު ލަފާ ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ މޫސުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ކޭތަ ހިފާފައި ހުއްޓާ ރީތިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މި ދުވަސްވަރު ވިއްސާރަ ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 4
މިއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ!

އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މިދަނީ ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގަ އެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ އިރުވައި މޫސުމާ އެކު ފިނިކަން ކެނޑި، މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ...

December 19, 2019 2
ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

ޅ. ނައިފަރަށް ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެ ރަށުގައި ހުރި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާ އިން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް މިއަދު ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 2
ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅު ވާނެ: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މި ދުވަސްވަރު ވިއްސާރަ ކުރަނީ މި ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯ ޕްރެޝާ ޓްރަފެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 35
ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ އަންނަ އަހަރު ހައްލުވާނެ: ޝިފާ

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 11, 2019 44
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލެ ފެނުއަޑީގައި

މާލެ އަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މަގުތަކުގައި ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން މިހާރުވަނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 7
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ފަންޑެއް ހަދަން ލާޒިމް ކުރަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފަންޑެއް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
މޫސުން ގޯސް ދުވަސްކޮޅެއް، ޗުއްޓީއަށް ފުރާއިރު ސަމާލުވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މޫސުން ގޯސްވާނެތީ، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު...

November 28, 2019 8
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

މާލެ އަށް މިއަދު ހަވީރު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.