09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 1
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ވިއްސާރަ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 10
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތައް ފެނު އަޑީގައި!

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެފައި ނުވާ ވަރަށް، މިއަދުގެ ވިއްސާރައިގައި ފެން ހެދި، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެހިކަލް ދުއްވަން ވެސް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 1
ރ. އަތޮޅުން ގދ. އާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް

ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 5
އަރަބި ކަނޑުގައި ތޫފާނެއް އުފެދޭތީ އިންޑިއާ، ލަންކާ ސަމާލުވެގެން

ޓަމިލް ނާޑޫ (އޮކްޓޯބަރު 8) - އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ޑީޕް ޑިޕްރެޝަނެއް ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާތީ އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ އިން ސަމާލުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ވައިޓް އެލާޓް، މި ވަގުތު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް

މުޅި ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި މި ވަގުތު އެންމެ އުތުރުގެ ހަ އަތޮޅަށް މެޓު އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
ހޮނިހިރާ ހަމަ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ! ރައްކާތެރިވޭ!

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ހޮނިހިރާ ހަމައަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށާއި ވައިގަދަވެ، ކަނޑުގަދަވާނެތީ މޫސުމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 35
މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ކަނޑާލުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން

އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ގދ. މަޑަވެއްޔާއި ގދ. ހޯޑެއްދޫ ގުޅާލުމަށް އެމްޓީސީސީން ހެދި ކޯޒްވޭ، ބަޔަކު ނުކުމެ ކަނޑާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،...

September 30, 2018 15
ކޯޒްވޭގައި ޖެހުނީ ޑިޒައިންގެ މައްސަލައެއް: އެމްޓީސީސީ

އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ގދ. މަޑަވެއްޔާއި އެ އަތޮޅު ހޯޑެއްދޫ ގުޅާލައި، އެމްޓީސީސީން ހަދާފައިވާ ކޯޒްވޭ މަތިން ލޮނު އަރާތީ އެތަން ކަނޑާލަން ޖެހުނީ ކޯޒްވޭ ޑިޒައިންކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ކައިވެނީގެ ދުވަހުގެ މޫސުން ލަފާކޮށްލެވިދާނެ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވާ ދުވަހަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހަކަށް ހަދަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުން ވާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކައިވެނި ޕާޓީ އައުޓް ޑޯގައި ބާއްވާ ނަމަ، މޫސުމަށް ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 5
އީދަށްް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އަލިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓުން، މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
ފެންބޮޑުވުމުގެ އަސަރު ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަކަށް ވެސް

ބޭހަށް ގޮސް ދިވެހިންގެ އެކި އާއިލާތައް ތިބި ހަތަރު ގެޔަކަށް ވެސް، އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި އަސަރުކުރި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
އީދާ ދިމާކޮށް ކޯސްޓް ގާޑުން އުޅަނދުތައް ޗެކްކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް، ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޯސްޓް ގާޑުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 6
ހޮނިހިރާ ހަމަ އަށް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވާނެ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމަ އަށް ވެސް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 3
އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވާން އަންގައިފި

ކަނޑުތަކުގައި ބާނި ބޮޑުވެފައިވާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަަކަށް ވެސް މިއަދު އުދަ އަރައިފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ދެކުނުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުންދާތީ، ހުވަދު އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑުއާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
މޫސުމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެތީ، މޫސުމަށް ބަލައިގެން ދަތުރު ކުރުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

July 23, 2018 2
އުދަ އަރާފާނެތީ ސަމާލުވާން މެޓުން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓް) އިން މިއަދު...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 1
މޫސުން ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުތެރެއަށް: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވާނީ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ކަމަށް މެޓު އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 29
ލޮޅުންތައް އަރަނީ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކުން: މެޓް

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކަށް މި ފަހަރުން އެރި ލޮޅުމަކީ ބިންހެލުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ގިނަ ފަހަރު އެކަން ދިމާވަނީ އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 19
ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ލޮޅުމެއް އަރައިފި

ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް މިއަދު ހެނދުނު ލޮޅުމެއް އަރައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
ހޮނު އަޅައިގެން އިންޑިއާ އިން 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބިހާރު (މެއި 30) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ގުގުރާ ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން މަދުވެގެން 50 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.