23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 26
ފޮއްދު އަށް އުދަ އަރައި ރަށާއި ޖެޓީ ވަކިވެއްޖެ

ނ. ފޮއްދު އަށް ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ނާރާހާ ބޮޑަށް ރޭ އުދަ އަރައި، އެ ރަށު ޖެޓީން ރަށާ ގުޅިފައިވާ ބައި ވަކިވެއްޖެ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

January 23, 2020 7
ހަޅައިގެ ވައިގަދަ، އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު!

އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ ޖަހަމުންދާތީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ވައިގަދަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 7
ރީިތި ކޭތައެއް، މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ފެނުނު

މިއީ، މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ވިއްސާރަ ކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، އިރުކޭތަ ހިފާ ވަގުތު ވެސް ވިއްސާރަ ވެދާނެ ކަމަށް އޭރު ލަފާ ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ މޫސުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ކޭތަ ހިފާފައި ހުއްޓާ ރީތިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މި ދުވަސްވަރު ވިއްސާރަ ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ހުޅަނގުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 4
މިއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ!

އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މިދަނީ ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގަ އެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ އިރުވައި މޫސުމާ އެކު ފިނިކަން ކެނޑި، މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ...

December 19, 2019 2
ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

ޅ. ނައިފަރަށް ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެ ރަށުގައި ހުރި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާ އިން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް މިއަދު ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 2
ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅު ވާނެ: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މި ދުވަސްވަރު ވިއްސާރަ ކުރަނީ މި ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ލޯ ޕްރެޝާ ޓްރަފެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މޫސުން ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 35
ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ އަންނަ އަހަރު ހައްލުވާނެ: ޝިފާ

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 11, 2019 44
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލެ ފެނުއަޑީގައި

މާލެ އަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މަގުތަކުގައި ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން މިހާރުވަނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 7
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ފަންޑެއް ހަދަން ލާޒިމް ކުރަނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފަންޑެއް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
މޫސުން ގޯސް ދުވަސްކޮޅެއް، ޗުއްޓީއަށް ފުރާއިރު ސަމާލުވޭ

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މޫސުން ގޯސްވާނެތީ، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު...

November 28, 2019 8
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

މާލެ އަށް މިއަދު ހަވީރު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 3
ތޫފާން "ބުލްބުލް" ދަނީ ރާއްޖެއާ ދުރަށް: މެޓް

ބޭ އޮފް ބެންގަލްގައި އުފެދިފައިވާ ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ ސީދާ އަސަރެއް ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 3
ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ތޫފާނަކަށް ވުން ގާތް!

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިރޭ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުން ގާތް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 3
ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 35
މިއީ ވެހެން ފަށައިފިއްޔާ ދިގުދެމިގެން ދާ ވިއްސާރަ!

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގެޔަށް ނުދެވި މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޒުވާނެއްގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށް ފަހު ދުވަސްވީ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. އޭނާ ބުންޏެވެ: "ކޮއްކޯ ހައިރާންވާނެ ކަމެއް ނެތް! މިއީ ބޭބެމެންގެ ޒުވާން އިރު ވެސް ވިއްސާރަކުރާ ގޮތް. މި ނަކަތުގައި ވެހޭ ވާރޭ އަވަހަކަށް ހުއްޓައެއް ނުލާނެ، ފެން އޮއްސާނީ."

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 9
އައްޑޫގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ އަދަދު 200 އަށް

މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު އައްޑު އަށް ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ އަދަދު 200 އާ ގާތްކުރާނެ ކަަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 14
ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުންވި އައްޑު އަށް މާރިޔާ ވަޑައިގެންފި

އައްޑު އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެތައް ގެޔަކަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންވެފައި ވާތީ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އެ ރަށަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި...

October 13, 2019 1
ތޫފާން "ހަގިބިސް" ގައި ޖަޕާނުން 25 މަރު

ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން "ހަގިބިސް" އިއްޔެ ޖަޕާނަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 25 އަށް އަރައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 17
އައްޑޫގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، ބައެއް ގެތައް ހުސްކޮށްފި

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކަށް އިއްޔެ އާއި މިއަދު ވެހުނު ބޯ ވާރޭގައި ބޮޑު ސަަރަހައްދެއްގައި ފެން ބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2019 4
އައްޑޫ ވިއްސާރައިގައި 50 ގެއަކަށް ގެއްލުން

އައްޑު އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް 50 ވަރަކަށް ގެ އަށް ފެން ވަދެ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 12, 2019 12
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

އައްޑު އަށް ރެއިން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 2
ލޯންޗަކަށް ހޮނު އޮޅައި، ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

މަސް ބާނަން ނިކުމެ އުޅުނު ލޯންޗަކަށް ހޮނު އަޅައި، މިއަދު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ވެސް ވިއްސާރަ!

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ލަފާކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ އިން 1،600 މީހުން މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 6) - އިންޑިއާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި، މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 1،600 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
އިންޑިއާއަށް ކުރާ ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެ، 100 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އިންޑިއާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް އާއި ބިހާރަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 5
ކުރިއަށް އޮތީ މޫސުން ގޯސް 24 ގަޑިއިރު

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.