28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ބެޑްމިންޓަން: ޒަޔާން ބަލިކޮށް އަޖުފާން ފައިނަލަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ބައިގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފަހު ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ޒަޔާން ޒަކީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ތަށި އަށް ފަހަރު އުފުލާލާފައިވާ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަޖުފާން އަނެއްކާ ވެސް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 2
ބެޑްމިންޓަން: ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ކުއާޓާ އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް، އަންހެން ސިންގަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 6
ބޭރުގެ މުބާރާތާއެކު އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ހުޅުވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ސަރަހައްދީ މުބާރަތާ އެކު އެތަން ރޭ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ހައިބަތު ބޮޑު ފޯރިގަދަ ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖެއް

ގާތްގަނޑަކަށް ހަޔެއްކަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ރާއްޖޭން ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޗެލެންޖް އަލުން އިއްޔެ ފެށިއިރު، އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ހައިބަތު ބޮޑުވެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 6
އިންޑިއާގެ ބެޑިމިންޓަން ތަރީގެ ކައިވެންޏަށް އެދެނީ

އިންޑިއާގެ 70 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ޕީވީ ސިންދޫއާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުވެގެން އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 9
ނަބީހާ ބަލިވީ އިންޑިއާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ އަތުން

ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފިއުޗާ ސީރީސްގައި އިއްޔެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިގައި ރާއްޖޭގެ އައިމިނަތު ނަބީހާ ކުޅުނު މެޗުން އިންޑިއާގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަން މަލްވިކާ ބަންސޯދު އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
އަޖުފާނާއި ޒަޔާން ސިންގަލްސް އިން ކަޓައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފިއުޗާ ސީރީސްގެ ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ބައިގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އާއި ޒަޔާން ޒަކީ ކަޓައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 2
ބެޑްމިންޓަނުގެ ހުވަފެން 23 އަހަރަށް ފަހު ހަގީގަތަކަށް

ކުޅިވަރު އެކުވެނި ބެޑްމިންޓަން ހޯލުގެ ކޯޓުތައް ތަރައްގީކޮށް މި ސަރުކާރުން މިވަނީ ބެޑްމިންޓަން އާއިލާ އިން ވޭތުވެދިޔަ 23 އަހަރު ދުށް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާދީފައި ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 6
އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫގައި އަޅާ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސިންދޫ ބޭނުމީ އޭނާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ

އިންޑިއާގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުތައް ހެދުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިހާތަނަށް އެކަހަލަ ކިތަންމެ ފިލްމެއް ގެނެސްދީފައިވާ އިރު، ކުރިއަށް ވެސް ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާތަކެއް އަންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 6
ދުނިޔޭގެ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ސިންދޫ އަށް

ބަސެލް، ސްވިޒަލެންޑް (އޮގަސްޓް 26) – ވޯލްޑް ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ވިމެންސް ސިންގަލްސް ރަން މެޑަލް ހޯދައި، މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލުވާލައި އަދި މި މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އިންޑިއާގެ ޕީ.ވީ ސިންދޫ ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 11
ރަން މެޑެއްޔަކީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް: ނަބީހާ

ސީޝެލްސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަލިކުރެވުމާ އެކު، އައިމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގަށް އިހުތިޔާރަކާ ނުލާ ކޯޓުމަތީ އިށީނދެވުނެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަން ފެށި އެވެ. ބެޑްމިންޓަނުން ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމުގެ ޝަރަފާއި ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމުގެ އުފަލާއި އަދި...

26 ޖުލައި

July 26, 2019 74
ނަބީހާ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި، ޑަބަލްސް އިން ރިހި!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ވިމެންސް ސިންގަލްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައި، ދިވެހި ބެޑްމިންޓަނުގެ ތާރީހުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު މުބާރާތަކުން ލިބުނު ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް، އައިމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގް މިއަދު ހޯދައިދީ އަދި ވިމެންސް ޑަބަލްސް އިން އޭނާ އާއި އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު ފާތިމަތު ނަބާހާ...

25 ޖުލައި

July 25, 2019 10
ބެޑްމިންޓަން ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކާ ދިމާލަށް!

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އޯޕަން ބައިން ރާއްޖެ އަށް ތިން މެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް!

ގައުމީ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމު އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

July 22, 2019 2
ޒަޔާނާއި ތޯއިފަށް ގާނާ މުބާރާތުން ލޯ މެޑަލް

ގާނާގެ ޖޭއީ ވިލްސަން އިންޓަނޭޝަން ސީރީޒްގައި ރާއްޖޭގެ ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްގެ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި އަހުމަދު ތޯއިފްގެ ޕެއާ، ފިރިހެން ޑަބަލްސް ބައިން ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 4
ޒަޔާން އާއި ތޯއިފްގެ ޕެއާ، ގާނާ މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް

ގާނާގެ ޖޭއީ ވިލްސަން އިންޓަނޭޝަން ސީރީޒްގައި ރާއްޖޭގެ ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސްގެ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި އަހުމަދު ތޯއިފްގެ ޕެއާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 4
ރިވައިވަލްގެ ތަމްރީންތަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗަކު އެހީވަނީ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ޒަޔާން ޒަކީގެ އިސްނެގުމާ އެކު އުފެއްދި ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް އަށް ސިންގަޕޫރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ބެޑްމިންޓަން ކޯޗު އަބްދުލް ހާމިދު ހާންގެ އެހީ ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 4
ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ އަށް ލޯ މެޑަލް

ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 5
ދެ އިވެންޓަކުން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އާއި ވިމެން ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ތިން ޕެއާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 5
ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކޯޗެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ލަންޑަން އޮލިމްޕިކްސްގައި އިރުޝާދުދިން ކޯޗު ސުން ހަން ކުކްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އަންނަ މަހު އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް...