01 ޖުލައި

July 01, 2017 1
ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް އޮކްޓޯބަރުގައި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 4
އަޖުފާނާއި ނިބާލް އަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް

މޮރިޝަސް ބެޑްމިންޓަން ސީރީސްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދާއި ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ނިބާލް އަހުމަދު ކޮލިފައިން މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
މެޑެއްޔަށް އަމާޒުކޮށް ބެޑްމިންޓަން ޓީމު މޮރިޝަސް އަށް

މި މަހު އޮންނަ މޮރިޝަސް ބެޑްމިންޓަން ސީރީސްގައި ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ބައިވެރިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 6
ދުނިޔޭގެ ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަނަށް މޫސަ

ދުނިޔޭގެ ބެޑްމިންޓަންގެ މައި އިދާރާ ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް)ގެ ކައުންސިލަށް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި މައިސާ ވާދަކުރަނީ

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޗައިނާގައި ފަށާ ބެޑްމިންޓަން އޭޝިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުއްމީދު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިއާ މައިސާ ފަތުހުﷲ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 1
ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އާ ކޯޗު ޓްރެއިނިން ފަށައިފި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން 2019 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އާ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ފައިޒަލް އަބްދުލް ރަހުމާންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓްރެއިނިން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 1
ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކަށް ދޮރު ހުޅުވަން ޖެހޭ

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ގިނަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އަދި އެކި ގޮތްގޮތުން މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެ ޒިންމާ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ނިސްބަތުން މަދެވެ....

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
މައިސާ އާއި ޒަޔާނަށް ރޭންކިންގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް) އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މައިސާ ފަތުހުﷲ އާއި ޒަޔާން ޒަކީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 1
ނަޝީއު އާއި ޒަޔާންގެ ޕެއާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަޓައިފި

ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޭޕާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ސީރީސްގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ނަޝީއު ޝަރަފުއްދީނާއި ޒަޔާން ޒަކީގެ ޕެއާ ކަޓައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016
ޑަަބަލްސް އިން ނަޝީއު އާއި ޒަޔާންގެ ޕެއާ ކުއާޓާ އަށް

ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޭޕާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ސީރީސްގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ނަޝީއު ޝަރަފުއްދީނާއި ޒަޔާން ޒަކީ...

December 14, 2016
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ނޭޕާލްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޭޕާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ސީރީސްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 1
ކުއާޓާ ފައިނަލުން މައިސާ ބަލިވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ މައިސާ ފަތުހުﷲ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 4
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް މައިސާ ދަތުރުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެލެންޖް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ މައިސާ ފަތުހުﷲ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 17
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ނިބާލް ތަފާތު ދައްކައިފި!

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އެންމެންގެ ލޯ އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވި އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ މި މުބާރާތުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އުމުރުން އެންމެ 14 އަހަރުގެ ނިބާލް އަހުމަދު އެވެ. ބެޑްމިންޓަން ޖޫނިއާ ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމީ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމަށް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 1
ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ސާރިމް އެނބުރި ގައުމީ ޓީމަށް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުމަކީ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ ކަމަށާއި މުސްތަގުބަލުގައި ގައުމީ ޓީމުން އަލުން ފެންނާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ސާރިމް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016
މައިސާ: އެންމެ ޒުވާން އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަން

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ފައިނަލަށް ނުކުތްއިރު ވެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދޭނެ...

December 02, 2016 3
ބެޑްމިންޓަން ސިންގަލްސް ތަށި ސާރިމާއި މައިސާ އަށް

މައިލޯ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މުހައްމަދު ސާރިމް ހޯދިއިރު އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ މައިސާ ފަތުހުﷲ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 1
ފިރިހެން ސިންގަަލްސް ފައިނަލުގައި ޒަޔާން އާއި ސާރިމް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި މުހައްމަދު ސާރިމް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
އަތޮޅު ލީގު އައްޑޫ އަށް، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން އާކަށް

ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގުގެ ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން އައްޑޫ ސިޓީ ޓީމުން ހޯދިއިރު، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް) އިން ހޯދައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016
ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ ތަމްރީންތަކަށް ޖަޕާނަށް

ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި 2020 ވަަނަ އަހަރު އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާ ޖަޕާނަށް ފުރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
ބެޑްމިންޓަން ސަރަހައްދީ ބޮޑު ކޯހެއް ރާއްޖޭގައި

ބެޑްމިންޓަން ކޯޗުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ސަރަހައްދީ ބޮޑު ކޯހެއް މިއަދު މާލޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވުމަށް ޒަޔާން މަސައްކަތްފަށައިފި

ޓޯކިޔޯގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވުމަށް އަމާޒުކޮށް، ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއާ ޒަޔާން ޒަކީ ތަމްރީންތައް ފަށައިފި އެވެ.