17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 4
ރައީސްކަމުގެ ޝައުގު ބާން ކީ- މޫން ފާޅު ކުރައްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 17) - އަމިއްލަ ގައުމު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ-މޫން ދެއްވައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ހަލަބުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ހެދި ބާން ކީމޫން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 13) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި އާއްމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތަކާ މެދު އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ-މޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 40
ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ އަޅާނުލާތީ ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބޭރު ދުނިޔެއިން އަޅާނުލާތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 2
ސްކޫލް ކުދިން މެރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ސީރިއާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް އުތުރުގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން މެރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 9
ތިން ލައްކަ މީހުންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަސަދު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި 300،000 މީހުން މަރުވެގެން ދިޔައީ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ލީޑާޝިޕް ފޭލްވެގެން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޒިންމާ އަސަދު އުފުއްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
ކަޝްމީރަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން އދ. އިން ހުށަހަޅައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 2) - ކަޝްމީރުގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ހޫނުވެފައިވާ މަޝްރަހު ފިނިކުރުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާ ކުރުމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 2
ނަތަންޔާހޫގެ ވާހަކަތައް ބާންކީ މޫން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފަލަސްތީނުން ބޭނުން ވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އުޅޭ ޔަހޫދީންގެ ނަސްލު ނައްތާލަން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވުމުން އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
ބަންކީ މޫންގެ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރާ ދިމާކޮށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އދ.ގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
އދގެ އިސްވެރިއަކަށް އަންހެނަކު އަންނަން ބޭނުން: ބާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 16) - އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަންހެނަކު އަންނަތަން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިހާރުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ-މޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.