02 މާޗް

March 02, 2020 9
ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ދޮންކެޔޮ ކާންވާނެތަ؟

ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަކީ ކެއުމަށް ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅެންޖެހޭ ބައެކެވެ. ހަކުރުބައްޔާ އެކު ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކެއުން ބަހައްޓާނެ ރަނގަޅު އާދަތައް ނޭނގޭ މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ. މިއާ އެކު އެތަކެއް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
މޫނު ރީތިކުރާށާއި ދަތް ހުދުކުރަން ވެސް ދޮންކެޔޮ ތޮށި

ދޮންކެޔޮ ކެއުމަށް ފަހު އޭގެ ތޮށިގަނޑު އެއްލައިލުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމާ މެދު ވިސްނާލަން ޖެހެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 8
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ދޮންކެޔޮ ހުސްވެދާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއްނުކޮށްފި ނަމަ މުޅި ދުނިޔެއިން ދޮންކެޔޮ ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 63
ނާސްތާ އަށް ދޮންކެޔޮ ދޭން ވައުދެއް ނުވޭ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ ދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މެނޫތައް ހާމަކުރުމާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލަކަށް ވީ ދޮންކޭލާއި ކިރު ދޭން ވައުދުވެ އެ އެއްޗެހި ނެތީ ކީއްވެތޯ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް އަރާފައި އޮތް އޮޅުމެކެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 35
ރިނބުދޫ ދަރިވަރުންނަށް ކިރާއި ބިހާއި ދޮންކެޔޮ ހިލޭ

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިރާއި ދޮންކޭލާއި ބިސް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 4
އޮސްޓްރޭލިއާގެ އާފަލް އާއި ދޮންކޭލުން ވެސް ތިނޯސް

މެލްބަން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - އޮސްޓްރޭލިއާގައި އުފައްދާ ސްޓްރޯބެރީގައި ތިނޯސް ހުންނަކަން ފާހަގަވެފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުގައި އުފައްދާ އާފަލް އާއި ދޮންކޭލުން ވެސް ތިނޯސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 1
ޕްލާސްޓިކް ތަށީގައި ދޮންކެޔޮ ވިއްކާތީ ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ސުޕަމާޓެއް ކަމަށްވާ އީ-މާޓުން ޕްލާސްޓިކް ތައްޓެއްގައި ދޮންކެޔޮ ބަންދުކޮށްފައި ވިއްކާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 1
ކެޔޮ ވަކުގައި ލައް ނުޖަހާ ގޮތް ހަދަނީ

އެއްޗެހި ކާ ހިތް ވަނީ ބަލައިލަން ވެސް ރީތިކޮށް ހުރީމަ އެވެ. ދޮންކޭލުގެ ބޭރުގައި ގަދަ މުށި ކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުންނާތީ އެ ކާން އެހާ ގަޔާ ނުވާ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. އެހެންވެ މިހާރު މި ވަނީ "ރީތި" ދޮންކެޔޮ އުފައްދަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފަށައިފަ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

16 މެއި

May 16, 2018 21
އަގުތައް މައްޗަށް، ބައެއް އެއްޗެހި ލިބުން ދަތި!

ކަރާ، މިރުސް އަދި ދޮންކެޔޮ ލިބުން ދަތިވެ، ރޯދަ މަހު ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެން ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
އައިސްކްރީމް ވިރުން ލަސްކޮށްލަން ދޮންކެޔޮ ތޮށި

އައިސް ކްރީމް ވިރޭލެއް އަވަސްކަމުން އަވަސްއަވަހަށް އެ ބޮއެ ހުސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އައިސްކޯނެވެ. އެހެންވެ، އައިސްކްރީމެއް ބޯލައިގެން ލިބެން ޖެހޭ އުފާ ނުލިބޭ ފަހަރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
ތޮއްޓާއެކު ކާލަން ހާއްސަ ދޮންކޭލެއް

ތޮއްޓާ އެކު ދޮންކެޔޮ ކެއުމަކީ މިހާރުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ޖަޕާނުން މިކަމަށް ހާއްސަ ދޮންކޭލެއް ހައްދަން ފަށައިފި އެވެ. މި ދޮންކެޔޮ ވިއްކަނީ ޚާއްސަ ފިހާރައެއްގަ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ދޮންކޭލަކީ ހާޓް އެޓޭކާއި ސްޓްރޯކުން ދިފާއުކޮށްދޭ އެއްޗެއް

ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮންކެޔޮ ކެއުމުން، ހާޓް އެޓޭކާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ދިފާއު ވެވިދާނެ އެވެ. ދޮންކެޔޮ ކަހަލަ، ޕޮޓޭސިއަމް ގިނައިން އެކުލެވޭ ކާނާ ކެއުމުން ލޭހޮޅިތަކުގައި ލޭ ގަނޑުވުމާއި ލޭހޮޅިތައް ހަރުވެ ހަނިވުމުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ފަރުވާ އަކަށްވެ އެވެ.