11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 3
ރީތި ރަށް ބަލިކޮށް ބަނޑޮހުން ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ފައިނަލުގައި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް އަތުން 3-1 ސެޓުން މޮޅުވެ އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ފައިނަލުގައި ބަނޑޮހާއި ރީތި ރަށުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އާއި ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 1
ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮހަށް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ވެސް ތަށި އުފުލާލީ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ބަޓިސް އެނބުރި އައިސް ބަނޑޮސް މޮޅުކޮށްދީފި

ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެނބުރި އައި އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) ގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު، ގްރޭންޑްޕާކް ކޮށްދިއްޕަރު ބަލިކޮށް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުން އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 6
ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ: ރިފްއަތު

ރާއްޖެ އަށް އޮތް ޑިމާންޑަށް ވުރެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރަނގަޅު މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާޒްގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 35
ރިސޯޓުތަކުން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު އިތުރު ކުރަންޖެހޭ

ރިސޯޓްތަކުގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 2
ކުޑަބަނޑޮހުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން ސްކޫލްގައި ރޯވެ އެކަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކ. ހުރާ އިން ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނުގައި މިއަދު ރޯވެ ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
ބަނޑޮހުގެ މި ކާމިޔާބީ ލޯންގޭ އަށްް ހާއްސަ

އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމަކީ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކާމިޔާބީގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއް ނަމަކަށްވާނީ ކޯޗު ކުރިން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު އަދި މި ފަހަރުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އެވެ. މި ފަހަރުގެ އިންޓަ ރިސޯޓް މުބާރާތުގެ ޒޯން ތަށްޓާއި ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި ހޯދަން ކާއްޓޭ ޓާގެޓް...

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބަނޑޮސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީދާ ތިން ސެޓުން ގްރޭންޑްޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ބަލިކޮށް ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
ބަނޑޮސް ފައިނަލަށް، ގްރޭންޑްޕާކް ތިން ވަނަ ސެމީ އަށް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް ޖާގަ ހޯދިއިރު، ތިން ވަނަ ސެމީގައި ސޮނޭވާފުއްޓާއި ގްރޭންޑްޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 2
ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮހަށް

އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 33
ޓޫރިޒަމްގެ މާޒީގެ ތެރެއިން، 40 އަހަރު ކުރީގެ އަގު

މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހައި ސީޒަންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގެ އެނދު ވިއްކި އަގު ހަނދާން ހުންނާނީ ކިތައް މީހުންގެ ބާވަ އެވެ؟ އެ އަގު އެނގިއްޖެ ނަމަ ގިނަ މީހުން މިހާރު ހައިރާންވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަށް ބުނާ ނަމަ އެ ޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެއީ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 4
ބަނޑޮހުގެ 45 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ހާއްސަ މެރަތަންއެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ރިސޯޓް ކަމަށްވާ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ 45 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހާއްސަ މެރެތަނެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލުމުގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 9
ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގައި ބަނޑޮހާއި ރަންގަލި ވިދާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތުގައި ދޭ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ގިނަ އެވޯޑުތައް މިފަހަރު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ހޯދައިފި އެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ލަގްޒަރީ ރިސޯޓަކަށް ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016
މަޓާޓޯ އެވޯޑުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ވަނަތައް ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިންކް އެޑްވަޓައިޒިން އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑު، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ)ގެ ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 24
ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކުޑަ ބަނޑޮސް، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 14
ރޯދަވީއްލަން ރިސޯޓަކަށް: މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް

ދިވެހިންގެ ރޯދަ ވިއްލުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ގޭތެރެއިން، ކެފޭތަކުން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހުޅުލެއިން ގޮސް މިހާރު ރިސޯޓްތަކާ ހަމައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ކައިރި ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް ރޯދަ ވީއްލުން މިހާރު ވަނީ ވައިގައި ހިފައިފަ އެވެ. މިއީ، މި އަހަރު ފެނުނު އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު އެއް މަންޒަރެވެ. އާއިލާ ނުވަތަ...