18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިންކް އެޑްވަޓައިޒިން އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑު، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ)ގެ ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 24
ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކުޑަ ބަނޑޮސް، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 14
ރޯދަވީއްލަން ރިސޯޓަކަށް: މުޅިން ތަފާތު ކަމެއް

ދިވެހިންގެ ރޯދަ ވިއްލުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ގޭތެރެއިން، ކެފޭތަކުން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހުޅުލެއިން ގޮސް މިހާރު ރިސޯޓްތަކާ ހަމައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ކައިރި ރިސޯޓްތަކަށް ގޮސް ރޯދަ ވީއްލުން މިހާރު ވަނީ ވައިގައި ހިފައިފަ އެވެ. މިއީ، މި އަހަރު ފެނުނު އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު އެއް މަންޒަރެވެ. އާއިލާ ނުވަތަ...