12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 13
ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވައިދެނީ

ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ބެންކޮކުގެ ހުރިހާ މޯލްތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

ބެންކޮކް (މާޗް 21) - ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގެ ހުރިހާ ޝޮޕިން މޯލެއް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
ވިލާ ޓްރެވެލްސްގެ ސްޓޯލުން ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދެނީ

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ވިލާ ޓްރެވެލްސްގެ ސްޓޯލަށް ގޮސް، ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓްރެވެލް އޭޖެންސީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ބެންކޮކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި، 4 މީހުން ޒަޚަމް

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 2) - ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި ހަތަރު މީހުން މިއަދު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 5
އީދަށް ބެންކޮކަށް ދާ މީހުން ހާއްސަ ފެއާތަކެއް

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ބެންކޮކަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ދެ ފެއާއެއް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 4
އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި މީހުން އެހެން ބޯޓެއްގައި ބެންކޮކަށް

ބެންކޮކް އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ބޯޓަށް ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ނުދެވި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި ދިވެހިން އެހެން ބޯޓެއްގައި ބެންކޮކަށް މިއަދު ގޮސްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 15
ބެންކޮކަށް ފުރި ދިވެހިން ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި

ބެންކޮކް އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި މާލެ އިން ފުރައިގެން ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރި ވިއްސަކަށް ދިވެހިން، އެ ބޯޓަށް ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ހެދި، އެ ގައުމަށް ނުދެވި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ޕޮލިއުޝަނާ ހެދި ބެންކޮކްގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 30) - ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގެ ވައި ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތައް އެއް ހަފުތާ އަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ސަައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 12) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 24
ބެންކޮކުގައި ހުރި ސައުދީ ކުއްޖާ އދގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 8) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއާ އެންމެ ފަހުން އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 4
ބެންކޮކުގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބެންކޮކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން މަޝްހޫރު ޕަތޫނާމް ސަރަހައްދުގައި ޒުވާން ދެ ގޭންގެއްގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018
އައިފާގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ތުމާރީ ސުލޫ"

ބެންކޮކް ރޭ ބޭއްވި 19 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެކެޑެމީ (އައިފާ) ގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ވިދިޔާ ބާލަން ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު "ތުމާރީ ސުލޫ" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018
އައިފާ އެވޯޑްސް މި އަހަރު ބެންކޮކްގައި

އިންޑިއާގެ ފިލްމްތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ) މި އަހަރު ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކްގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 46
ދަރިއަކަށްޓަކައި މަޔަކަށް ވެވޭނީ މިވަރުގެ ގުރުބާނީއެއް

ބެންކޮކުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ އަންނަނިކޮށް ހާލު ސީރިއަސް ވެގެން، އިބްރާހިމް ޒާހިލް އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކުރި ހަބަރު ލިބުމުން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރަން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީމެވެ. ޒާހިލް އޮތް އައިސީޔޫގެ ކުރިމައްޗަށް އެރި އިރު، އޭނާގެ މަންމަ، ރަމްޒިއްޔާ ހާރޫން ހުއްޓެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 17
ހާލު ސީރިއަސްވެ، ޒާހިލް އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އިބްރާހީމް ޒާހިލްގެ ހާލު މާ ބޮޑަށް ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017
ބެންކޮކް އެއާވޭސް އިން ބެންކޮކަށް ދަތުރެއް ދެނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ދެ މީހަކަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބެންކޮކް އެއާވޭސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 4
މާލެ-ބެންކޮކާ ދެމެދު ތައިއެއާ އޭޝިއާއިން ދަތުރު ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ތައި އެއާ އޭޝިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 1
ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި

ބެންކޮކް (މެއި 22) - ބެންކޮކުގެ އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 20 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.