19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އަށް ދާން ދެކޮޅު ހަދަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 19) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ދެ އަހަރު ތެރޭ ހައްލުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 16) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ރަކީން ސްޓޭޓަށް ގެންގޮސް ދެ އަހަރު ތެރޭ އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
ކޮއްކޮއަށް ކިޔަވައިދޭން ދައްތަ ބުރަ މަސައްކަތުގައި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަގީރު ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރަތުނާ އަޚްތަރަށް އުމުރަކީ ހަމައެކަނި ހިސާބު އަދަދެކެވެ. އޭނާގެ މަންމައަކީ އެ އާއިލާއަށް ކާންދީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އޮތް ހަމައެކަނި މީހާ އެވެ. މަންމަ ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އާއިލާގެ ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. ކިޔެވުން ހުއްޓާލާފައި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 7
ރައުދާގެ މަރު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓައި މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 09, 2018 5
ރޮހިންޖާ މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުން މަނާކުރުމަށް ކޯޓުން ތާއީދު

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 9) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް ގާނޫނަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން މި މަހު ފަށަނީ

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 2) - ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާއާ ދެމެދު ނޮވެމްބަރު މަހު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހު ފަހުކޮޅު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 26
ރާއްޖޭގައި ރަހީނުކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ރަހީނުކޮށްފައި ހުއްޓާ ސަލާމަތްކޮށް އެ މައްސަލާގައި ބަންގްލާދޭޝްގެ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 9
މިފަހަރު ތޫފާން "އޮކްޝީ" ދެން އަންނާނީ "ސާގަރް"

ތޫފާނުތަކަށް ނަން ދިނުމަކީ ވަކި ހަމައެއްގެ މަތިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ސްރީ ލަންކާ ކައިރީ އުފެދުނު ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމެ މުޅި ސަރަހައްދުގެ މޫސުން މި ވަނީ ގޯސްވެފަ އެވެ. އެއާ އެކު މި ތޫފާނަށް މި ވަނީ ނަމެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެއީ އޮކްޝީ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ބަންގާޅުން ވަކި ރަށެއް ހަދަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ނޮވެމްބަރު 30) - މިއަންމާ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ވަކި ރަށެއް ހަދަން 280 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ބަންގާޅު ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ނޭޕީޑޯ (ނޮވެމްބަރު 23) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ރަކީން ސްޓޭޓަށް ގެންދިއުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިއަންމާ އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 6
ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތާ އެކު ބަންގާޅުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އިިސްތިއުފާ

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 12) - ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު ބަންގްލަދޭޝްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ސުރަންދުރަ ކުމާރު ސިންހާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 5
ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސްފި

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކާ ކައިވެނިކުރަން އެ ގައުމަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ އަބްދުﷲ ފަތުހީގެ ހަށިގަނޑު ރޭ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 1
ރެފިއުޖީ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަންގާޅަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 2) - ރަކީން ސްޓޭޓް ދޫކޮށް ދިޔަ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ފޮނުވަން ބަންގްލަދޭޝް އިން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ލިބެމުންދާ ބޮޑެތި އެހީތަކުގެ ސަބަބުން...

November 02, 2017 36
ފަތުހީގެ ބަންގާޅު ކައިވެނީގެ ރަން 150،000ރ!

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުއްޓާ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވި ސ. މަރަދޫފޭދޫ އަބްދުﷲ ފަތުހީ އެ ގައުމުގެ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރީ ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާގެ ރަނަށް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 42
ބަނގްލަދޭޝްގައި ދިވެއްސަކު މަރާލައިފި

ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގޮސް ހުރި ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ރޮހިންޖާ މީހަކު މަރާލައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހަމަލާދީ ރޮހިންޖާ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 1
ރެފިއުޖީން މައްސަލާގައި މިއަންމާ-ބަންގާޅު އެއްބަސްވުމަކަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 25) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްބާރުން ދިނުމަށް މިއަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017
ރޮހިންޖާ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ވަނީ އުނދަގޫވެފައި

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެ މީހުންގެ ހާލަތު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުނދަގޫ ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަންދޫބު...

October 24, 2017
ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ "ސާކް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް އޮން ޓްރެޑިޝަނަލް ޑާންސް 2017" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ގްރޫޕްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 43
"ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ލޯބިވެރިޔާއާ މައްސަލަ ޖެހިގެން"

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ދަންޖެހިގެން މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެކަންތައް ކުރީ ލޯބިވެރިޔާއާ ޖެހުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
އިންޑިއާއާވީ ފަޅިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރު ބަލަހައްޓަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 15) - އިންޑިއާގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އެތެރެކޮށްފާނެތީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ހުޅަނގު ބޯޑަރުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

October 15, 2017
މިއަންމާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ބާރު އަޅަންޖެހޭ: އަނާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 1
ޚާލިދާ ޒިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

October 12, 2017
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީދިނުން ތިން ޗެރިޓީއަކަށް މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ދިނުން އިސްލާމިކް ތިން ޗެރިޓީއަކަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.