29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ރޮހިންޖާ މީހަކު މަރާލައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރު ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހަމަލާދީ ރޮހިންޖާ ޒުވާނަކު މަރާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 1
ރެފިއުޖީން މައްސަލާގައި މިއަންމާ-ބަންގާޅު އެއްބަސްވުމަކަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 25) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްބާރުން ދިނުމަށް މިއަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017
ރޮހިންޖާ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ވަނީ އުނދަގޫވެފައި

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެ މީހުންގެ ހާލަތު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުނދަގޫ ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަންދޫބު...

October 24, 2017
ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ "ސާކް ކަލްޗަރަލް ފެސްޓިވަލް އޮން ޓްރެޑިޝަނަލް ޑާންސް 2017" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ގްރޫޕްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 43
"ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ލޯބިވެރިޔާއާ މައްސަލަ ޖެހިގެން"

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ދަންޖެހިގެން މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެކަންތައް ކުރީ ލޯބިވެރިޔާއާ ޖެހުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
އިންޑިއާއާވީ ފަޅިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޯޑަރު ބަލަހައްޓަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 15) - އިންޑިއާގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އެތެރެކޮށްފާނެތީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ހުޅަނގު ބޯޑަރުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

October 15, 2017
މިއަންމާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ބާރު އަޅަންޖެހޭ: އަނާން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 1
ޚާލިދާ ޒިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ކޯޓު އަމުރު ނެރެފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ކޯޓަކުން މިއަދު އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

October 12, 2017
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީދިނުން ތިން ޗެރިޓީއަކަށް މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ދިނުން އިސްލާމިކް ތިން ޗެރިޓީއަކަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މިއަންމާ އިން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައި ތިބި އެތައް ލައްކަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ތިބި ކޭމްޕްތަކުގައި ކޮލެރާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް އދ. އިން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017
ރޮހިންޖާ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ގޮވައިގެން މިއަަންމާ އިން ދަތުރުކުރި ކުޑަ ބޯޓެއް ފެތި 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

October 09, 2017 10
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީއަކާ ކައިވެނިކުރި ބަންގާޅު މީހަކު ހޯދަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 9) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީއަކާ ކައިވެނި ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 1
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ކޭމްޕެއް ހަދަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 8) - މިއަންމާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވާ ރެފިއުޖީންނަށް ބޮޑު ކޭމްޕެއް ތައްޔާރު ކުރާކަން ޑާކާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 08, 2017 10
ސިފަކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ރޮހިންޖާގެ ހާލަތު ދަށް:މަޖީދު

މިޔަންމާއިން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހާލަތު، ދުލުން ބަޔާންކޮށްދެއްވޭ ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކަމަށް، މިހާރު އެ ގައުމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން އުފުލާ ބޯޓުތައް ހަލާކުކޮށްލައިފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 5) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީން މިއަންމާ އިން އުފުލާ ކުދި ބޯޓުތަކެއް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހަލާކުކޮށްލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017
ގޭންގަކުން ހިފެހެއްޓި ރޮހިންޖާ ގްރޫޕެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރުު (އޮކްޓޯބަރު 3) - ގޭންގަކުން ހިފަހައްޓައިގެން އުޅުނު ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ 20 މީހުން ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017
ރޮހިންޖާއާ މަޝްވަރާތަކަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް ޑާކާ އަށް

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިއަންމާގެ ޓީމެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 27, 2017 1
އެހީދިނުން ފަސޭހަކޮށް، 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - މިއަންމާ އިން ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދީ، ވޯލްޑް ބޭންކުން 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 5
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް މޯބައިލް ފޯނު ވިއްކުން މުވާސަލާމަތީ ކުންފުނިތަކަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2017
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ވަނުން ހުއްޓިއްޖެ: ބަންގްލަދޭޝް

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މިއަންމާ އިން އަންނަ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 3
ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހޭނެ: ހަސީނާ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވަދެފައިވާ ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީން ކޭމްޕްތަކުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ނޫން ތަންތަނަށް އެ މީހުން ގޮސް އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2017 4
ރޮހިންޖާގެ މައިންނާއި ތުއްތު ކުދިންގެ ކަރުނަ

މިޔަންމާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައި، ދެ ގައުމުން ވެސް މަރުހަބާ ނުކިޔާ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި، މާބަނޑު ސުރައްޔާ ސުލްތާން ހުއްޓެވެ. ވިހެއުމުގެ ރިހުން އައިއިރު...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 5
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ބިން ދެނީ

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ދަތުރު ކުރާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ވަގުތީ ހިޔާ ހެދުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހިލޭ ބިން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 8
މިއަންމާގެ ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަށް "ގަތުލްއާއްމު" ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް...

September 11, 2017
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ގަތުލްއާއްމެއް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަނީ ބޮޑު ގަތުލްއާއްމެއް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އޭއެޗް މަހްމޫދު އަލީ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 79
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
މިއަންމާގެ 270000 ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މިއަންމާގައި މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ފެށި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ 270،000 މުސްލިމް ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 5
މިޔަންމާ އިން ދަނީ މައިން ވަޅުލަމުން: ބަންގްލަދޭޝް

މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓްގައި ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންނާއި ބުދުދީނުގެ ހާމުދުރުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދެމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިހާރު ގެންދަނީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި މައިން ވަޅުލަމުން ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.