29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް 82 އަހަރުގެ ވަކީލެއް!

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ބަންގަލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ) ގެ ލީޑަރު ޚާލިދާ އަށް ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވުމުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި 82 އަހަރުގެ ވަކީލެއް ކަމަށް ކަމާލް ހުސައިން ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 28) - އަންނަ މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި އޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 2
ބަންގާޅުގެ އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ޕާޓީން ބޮއިކޮޓް ނުކުރާނެ

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝްގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބު އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީން ބޮއިކޮޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
ސައުދީގެ އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ނަމޫނާ މިސްކިތްތަކެއް

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 5) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ނަމޫނާ 560 މިސްކިތާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް އިމާރާތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ޒިޔާގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އަދަބު ދެގުނަކޮށްފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އަދަބު ދެ ގުނަކޮށް 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 2
ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ސައްކެޔޮ އޮށް ރަނގަޅުވާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮކޯގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިހާރު ދަށަށްދާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެހެންވެ ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެހެން އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަ ކުރެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 4
ޚާލިދާ ޒިޔާ އަނެއްކާވެސް ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށް

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް ހަތް އަހަރުގެ އިތުރު ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުންނަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން 2004 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ދަރިކަލުން ތާރިގު ރަހުމާނަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
ޚާލިދާ ޒިޔާގެ އެއް އަތް ހަރަކާތެއް ނުކުރޭ: ޑޮކްޓަރު

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޖަލުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ އެއް އަތް ހަރަކާތް ނުކުރާ ކަމަށް އެކަމަނާގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ޖަލުގައި ހުންނެވި ޚާލިދާ ޒިޔާ އެޑްމިޓްކޮށްފި

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޖަލުގައި ހުންނެވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޑާކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 1
ބަންގާޅުން އޮސްކާ އަށް އިރްފާންގެ ފިލްމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރް އިރްފާން ހާން ކުޅެފައިވާ ޑޫބް: ނޯ ބެޑް އޮފް ރޯސެސް: ހޮވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ޑާކާގައި ހެލްމެޓް ނާޅާ ދުއްވާ މީހުންނަށް ތެލެއް ނާޅަދޭ

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި ސައިކަލް ދުއްވާ މީހުންގެ ވެހިކަލްތަކަށް ތެޔޮ ނާޅައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 3
ޒިޔާގެ މައްސަލަ ބަލަން އެންމެފަހުން ޖަލު ކޯޓް ރޫމަކަށް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އެކަމަނާ މިހާރު ބަހައްޓާފައި ހުރި ޑާކާގެ ސެންޓްރަލް ޖަލް ވަގުތީ ގޮތުން ކޯޓް ރޫމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ މަރަން މަރު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 6) - މަގު މަތީގެ އެކްސިޑެންޓަކުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، އެއީ ގަސްދުގައި ކުރި އެކްސިޑެންޓެއް ނަމަ އެ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެބިނެޓުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 1
ބަންގާޅުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި އެމެރިކާ ސަފީރުގެ ކާރަށް ހަމަލާދީފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 5) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކިޔަވާ ކުދިން މިހާރު ފަށާފައިވާ އިހްތިޖާޖުގައި ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު އެމެރިކާ ސަފީރުގެ ކާރަށް ވެސް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން...

August 05, 2018
ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޒާހަރަގައި ބަންގްލަދޭޝް ހުއްޓުމަކަށް

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 5) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކިޔަވާ ކުދިން ފެށި މުޒާހަރާގައި ގައުމު ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
ކޯރަކަށް ފެންވަރަން ދިޔަ 5 ކުދިން ގެނބި، މަރުވެއްޖެ

ޑާކާ (ޖުލައި 15) - ފުޓުބޯޅަ މެޗަކަށް ފަހު ފެންވަރަށް ކޯރަކަށް އެރުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް ކުދިން ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 5
ހަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ރާއްޖެ އަށް ހަ ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު މިދިއަ ހަފުތާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 33
ދިވެހިންނަށް ވުރެ ދިވެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް!

ނާސަރީ ބުކްޝޮޕަށް ވަދެ ދިވެހި ތާރީހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ވާހަކައެއްގެ ނަން ބުނެލުމާ އެކު މުހައްމަދު ޝަރީފުލް އިސްލާމް ހަމައެކަނި އެ ފޮތް ހުރި ތަން ދައްކާލަނީއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިވެހި ލިއުންތެރިންގެ ނަން ބުނެލުމުން ވެސް އެ މީހުންގެ ފޮތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވެ އެވެ....

28 މެއި

May 28, 2018 6
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑްރަގާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރު

ޑާކާ (މެއި 28) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން މި މަހު ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި މިހާތަނަށް 70 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018
ޚާލިދާ ޒިޔާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ޑާކާ (މެއި 16) - ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ކާފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރަން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުއްދަ ދީފި އެވެ.