24 މެއި

May 24, 2020 3
ބަންގްލަދޭޝް ގައުމީ ޓީމު އެކަހެރިކޮށް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އިސްނަގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ގައުމީ ޓީމު އެކަހެރިކޮށް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ ބަންގްލަދޭޝް ލީގު ކެންސަލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގު އަވަހަށް ފެށޭނެ ހާލަތެއް ނެތުމުން ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގެ ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ލީގު ކެންސަލްކުރަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅައިގެ އިންތިހާބު ވެސް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އޮތް ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (ބީއެފްއެފް)ގެ އިންތިހާބު، ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން، ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 2
ނިޒާމްބްގެ ބަދަލުގައި ސައިފުގެ ކޯޗަކަށް މަމިޗް

ރާއްޖޭގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ގެ ބަދަލުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފް ސްޕޯޓިންގެ ކޯޗަކަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކްރޮއޭޝިއާގެ ޑްރާގޯ މަމިޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 13
ސައިފް ގޮވައިގެން ނިޒާމްބެ ފެޑެރޭޝަން ކަޕް ކުއާޓާ އަށް

ދިވެހި ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކްލަބް ސައިފް ސްޕޯޓިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 5
ފުޓްބޯޅަ: ބަންގާޅު އަތުން ވެސް ރާއްޖެއަށް ޕޮއިންޓެއް

ނޭޕާލުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 2
ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް އެހީ އިތުރުކުރާނަން: އިންފަންޓީނޯ

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ފީފާގެ އެހީތެރިކަން އިތުކުރާނެ ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ބައި ލައްކަ ސަޕޯޓަރުން: އިންޑިއާ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

ކަލްކަތާ (އޮކްޓޯބަރު 16) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި، ބައި ލައްކަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅެ އިންޑިއާ އިން ފަހު ވަގުތު ބަންގްލަދޭޝާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އުނދަގުލުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
ފީފާގެ ރައީސް ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ބަންގްލަދޭޝަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޖާގައެއް ގެއްލިއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިހާބު އަންނަ މަހު ބާއްވާތީ އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގު ފަސްކުރުމުން، އެ ގައުމަށް ލިބިފައިވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ޖާގައިގެ ތެރެއިން އެއް ޖާގަ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޯޗުގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

އަމިއްލަ ގައުމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ޓީމަށް އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭތީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ޖޭމީ ޑޭގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން އޭނާއާ މަޝްވަރާ ކުރަން ބަންްގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ކެޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މުޅި ޓީމު: ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ ނޭޕާލް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ބަންގްލަދޭޝް ކެޓުމުން އޭގެ ޒިންމާ ވަކި ބަޔަކު ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި ބަލިވީ މުޅި ޓީމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ޖޭމީ ޑޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2018 2
ބަންގްލަދޭޝް ކަޓުވާލައި ނޭޕާލް ސެމީ އަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ނޭޕާލް މުބާރާތުގެ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

September 08, 2018 1
ނޭޕާލަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބަލިކުރެވޭނެ: ކޯޗު

މި ފަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިއަދު ކުޅޭ މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބަންްގްލަދޭޝް ބަލިކުރަން ނޭޕާލަށް އޮތީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. ނޭޕާލްގެ ކޯޗު ބާލް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
އަތްއުރާލައިގެން ތިބެވެން ނެތް: ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ސެމީ ފައިނަލް ޔަގީންކުރަން އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭތީ އަތްއުރާލައިގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ޖޭމީ ޑޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ސެމީއާ ގާތަށް

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މިރޭ 25،000 މީހުން ކުރިމަތީގައި ކުޅުނު މެޗުން މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބަންގްލަދޭޝް އިން 1-0 އިން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018
ސަޕޯޓަރުން ވެސް ތަފާތު ދެއްކި: ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ 2-0 އިން ބޫޓާން އަތުން މޮޅުވިއިރު، މެޗުގައި ފަނަރަ ހާހަށް ވުރެން ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ބަންގްލަދޭޝަށް ހިތްވަރުދޭން ދަނޑަށް ވަނެވެ. މެޗަށް ފަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންގްލެންޑް ކޯޗު ޖޭމީ ޑޭ ވަނީ ސަޕޯޓަރުން ދިން ހިތްވަަރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

September 04, 2018 3
ބޫޓާން ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ބަންގްލަދޭޝުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ބޫޓާން އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 04, 2018
ބޫޓާނާއި ބަންގްލަދޭޝް: ބަދަލުހިފުމުގެ މެޗެއް؟

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ޕްލޭއޮފް ބުރުގައި ބޫޓާނުން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް އެއް ގައުމު އަތުން...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 10
"ފޭވަރިޓުންނަކީ ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ޕާކިސްތާން"

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި މާދަމާ ފަށާ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރާނެ ތިން ޓީމަކީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ޕާކިސްތާން ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ އިނގިރޭސި ކޯޗު ޖޭމީ ޑޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ސާފުގެ ކުރިން ލަންކާ ހިތްވަރު ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ނިލްފަމަރީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގައި އިއްޔެ ހަވީރު 20،000 ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އެ ގައުމުގެ މައްޗަށް ސްރީ ލަންކާ އިން 1-0 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 12
ގަތަރު ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ގަތަރު އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބަންގްލަދޭޝްގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އޭޝިއާގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
ބޮޑު ދެ މުބާރާތަށް ބަންގްލަދޭޝް ކޯޗު ކެތްމަދުވެފައި

ކުރިއަށް އޮތް އޭޝިއަން ގޭމްސް އާއި ސާފް ސުޒުކީ ކަޕުގައި އޭނާގެ ޓާގެޓާ އެއްގޮތަށް ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅައާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން އަންނަ ނެގެޓިވް ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އިންގްލެންޑްގެ ޖޭމީ ޑޭ ބުނެފި އެވެ.