13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބީއެމްއެލަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
5 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބީއެމްއެލް އިން އެހީވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފްކުރި "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ" ފަންޑުގެ ދަށުން އިތުރު ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފަންޑު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން 60 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 60 މީހަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ބެޓެރީން ދުއްވާ ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 3
ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ޚިޔާނާތުގެ އިސް މީހާ ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭނުންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ އެ ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރްޖުނާ މަހެންދުރަން ފޮނުވައިދިނުމަށް ލަންކާ އިން ސިންގަޕޫރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 17
އެފްއައިޔޫން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަ މުއާމަލާތް ހުއްޓުވުނީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އެސްއޯއެފްގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުން ކުރި ޝައްކު އުފެދޭ މުއާމަލާތްތަައް އެމްއެމްއޭގައި އޮންނަ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެ ކަމާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެތަނުން އެޅި ނަމަ އެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 7
ކުޑަ އިންޓަރެސްޓްގައި ލޯނު ލިބޭގޮތް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ލޯނު ލިބޭގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ ކަަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި، ކާޑުގެ މައުލޫމާތާއި ސެކިއުރިޓީ ކޯޑާއި ޕިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
"ޝަރޫ އާއި އެމްސީބީއަށް ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު"

ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް ކުންފުނިން ދެ މީހަކަށް ދޫކުރި ދެ ޗެކެއް ބައުންސްވި މައްސަލާގައި އެ ފައިސާ އެ ދެ މީހުންނަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ޝަރޫ އާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 10
އެފްއައިޔޫގެ ވެރިޔަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 5
ޔާމީންގެ އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭންކް އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 2
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ބެންކް އޮފް ސިލޯންގެ ދެ ވަނަ ބްރާންޗު ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 60
ބީއެމްއެލް އެތެރޭގެ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ބީއެމްއެލްގެ މުވަައްޒަފުންތަކެއް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ހިޔާނާތްވި މައްސަލައެއް އެ ބޭންކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 7
ބީސީސީއައި އަށް ޖަމާކުރި ފައިސާ ނަގަން ފަހު ފުރުސަތު

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހިންގި ބޭންކް އޮފް ކްރެޓިޑް އެންޑް ކޮމާސް އިންޓަނޭޝަނަލް (ބީސީސީއައި) އަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ ނެގުމަށް އެންމެ ފަހު ފުރުސަތު އެމްއެމްއޭ އިން ދީފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 3
އިންޑިޔާ ރުޕީސްގެ އަގު ދަށަށް!

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިންޑިޔާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާގެ ގަވަރުނަރުގެ އިސްތިއުފާއާ އެކު އިންޑިޔާ ރުޕީސްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ސައުދީ ބޭންކެއްގެ ވެރިއަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނެއް

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބޭންކެއްގެ ވެރިއަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ބޭންކުތަކުގެ ބޯޑުގެ މުއްދަތު ކުޑަ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބޭންކުތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރުންގެ މުއްދަތު ތިން އަހަރަށް ކުޑަ ކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 4
އޭޝިއާގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެއަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޭޝިއަން ބޭންކާސް އެސޯސިއޭޝަން (އޭބީއޭ)ގެ އަހަރީ ކޮންފަރެންސްގެ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 12
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ބްރާންޗެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.