03 މެއި

May 03, 2020
މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުރުވި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އިގްތިސާދުގައި ދައުރުވި ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 36.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 2
ބޭންކްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި

މާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތްދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
އަންނަ ހަފުތާގައި ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ހޯމަ، ބުދަ ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ މި ދުވަސްވަރު، އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކުތަކުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ އެންމެ ދެ ދުވަހު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު އެމްއައިބީ ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ހަފްތާގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

April 18, 2020 5
މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޮކްޑައުންގައި އޮތަސް މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 5
އޭޝިޔާގެ ބޭންކްތައް ރިފޯމް ނުކުރުމަކީ ނަސީބެއް!

ސައުތު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ބޭންކިން ދާއިރާގެ 40 ޕަސެންޓު ހިއްސާ އޮތީ ސަރުކާރުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ދަށުގަ އެވެ. މިއީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބެލިއަސް ގައުމުތަކުގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރުތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރާ ބޭންކްތައް އެންމެ ގިނަ ސަރަހައްދެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމު، އިންޑިއާ އިން އެ ގައުމުގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ 62...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 10
އަންނަ ހަަފުތާގައި ތިން ދުވަހު ބޭންކްތަކުގެ ޚިދުމަތް

އަންނަ ހަފުތާގައި ބޭންކްތަކުގެ ޚިދުމަތް ތިން ދުވަހު ދޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 1
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް މިއަދުން ފެށިގެން އެއް ހަފުތާ އަށް ބަންދުކުރުމާ އެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ހިދުމަތް ދޭ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ބަންދުގައި އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކް ހުޅުވާނީ 3 ދުވަހު

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް ބަލީގެ 13 މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފުތާ އަކަށް ސަރުކާރުން ބަންދު ކުރާތީ، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކްތައް ތިން ދުވަހަށް ހުޅުވަން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 12
ބީއެމްއެލްގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބީއެމްއެލަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
5 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބީއެމްއެލް އިން އެހީވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފްކުރި "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ" ފަންޑުގެ ދަށުން އިތުރު ފަސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ފަންޑު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން 60 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 60 މީހަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ބެޓެރީން ދުއްވާ ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 3
ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ޚިޔާނާތުގެ އިސް މީހާ ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭނުންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ އެ ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރްޖުނާ މަހެންދުރަން ފޮނުވައިދިނުމަށް ލަންކާ އިން ސިންގަޕޫރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 17
އެފްއައިޔޫން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަ މުއާމަލާތް ހުއްޓުވުނީސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އެސްއޯއެފްގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުން ކުރި ޝައްކު އުފެދޭ މުއާމަލާތްތަައް އެމްއެމްއޭގައި އޮންނަ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެ ކަމާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެތަނުން އެޅި ނަމަ އެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 7
ކުޑަ އިންޓަރެސްޓްގައި ލޯނު ލިބޭގޮތް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ލޯނު ލިބޭގޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެ ކަަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ނަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ގުޅައި އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދި، ކާޑުގެ މައުލޫމާތާއި ސެކިއުރިޓީ ކޯޑާއި ޕިން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
"ޝަރޫ އާއި އެމްސީބީއަށް ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު"

ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް ކުންފުނިން ދެ މީހަކަށް ދޫކުރި ދެ ޗެކެއް ބައުންސްވި މައްސަލާގައި އެ ފައިސާ އެ ދެ މީހުންނަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް ޝަރޫ އާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 10
އެފްއައިޔޫގެ ވެރިޔަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ފައިނޭޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) ގެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.