02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
އައިއެފްސީ އާއި އައިއެމްއެފުން ފައިސާ ލިބޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން 30 މިލިއަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 23
ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓް ނުނަގަން ބީއެމްއެލުން ނިންމައިފި

ފަސް ކުރާ ލޯނުތަކަށް ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓް ނާރާ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 172
ލޯނަށް ލުއި ދޭނަމަ، ކުލި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރަންޖެހޭ

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކޮށް ދޭ ނަމަ، އެ ތަންތަނުގެ ކުލި އެ މުއްދަތުގައި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

March 27, 2020 23
"ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލުއި ގޮތްތަކަށް ލޯނު ލިބެންޖެހޭ"

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކުލީގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުން ލުއި ގޮތަކަށް ލޯނުތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

26 މާޗް

March 26, 2020 35
ހުރިހާ ބޭންކެއްގެ ލޯނުތައްވެސް ފަސްކޮށްދޭނެ: ގަވަރުނަރު

ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ހަ މަހަށް ފަސްކުރަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކަކުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 54
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައި މި އޮތް އިގުތިސާދީ ބޮޑު ހުއްޓުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ޕާސަނަލް، ހައުސިން އަދި ވިޔަފާރި ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފި ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 38
ޓޫރިޒަމަށް ބީއެމްއެލްއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 11 މީހަކު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު (30 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާ ހަމައަށް ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މ ނިންމުމާ އެކު، އެ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ރިޒޯޓަކަށް...

09 މާޗް

March 09, 2020 15
ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ވޯކިން ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ" މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 29
ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ވިޔަފާރި މި ގޮތުގައި ބާއްވަންވީތަ؟

ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ވެސް އޮންނަ މާލީ ނިޒާމަކީ، އެ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި، ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގައްޔާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި، ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމަކީ، އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައިމެ ގާއިމުވެފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. އެކި ތަންތަނުގައި، މި ނިޒާމު ތަރައްގީވެފައި ހުރީ އެކި...

01 މާޗް

March 01, 2020 61
ލުއިލޯނުތައް ނަގަން ބީއެމްއެލްއިން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުތައް ނެގުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށް، ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް މިއަދުު ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 10
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނު ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށާއި ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 11
ދައުވާ ލަސްވި މުއްދަތަށް އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ ނުދިން

ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދަން ބޭންކުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އަދި ދައުވާ ވެސް ނުކޮށް ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައި ވުމުން އެ މުއްދަތަށް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ ނަގައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 8
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 39
2.4 މިލިއަންގެ ލޯން އޮތީ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި:ޝައުނާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހަމަޖެހުނީ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން ކަމަށާއި އެ ލޯނު ހޯދުމުގައި ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތު ޝައުނާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 31
ދައުލަތުން ދިން ގެރެންޓީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ސަރުކާރުން ލޯނު ގެރެންޓީ ދިން އަދަދު 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 18
ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ސުނާމީ ލޯނުތައް ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދަައްކާ ހުރި ބައި، ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 16
ބީއެމްއެލް އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑީވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 12
699 މިލިއަން ދައްކަން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ތިން ބޭންކަކަށް 699 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 92
"ލުއި" ލޯނު ބޮޑުކުރިޔަސް އާންމުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ލުއި އެކްސްޕްރެސްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލޯނު 300،000ރ އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރިޔަސް އެ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ޝަރުތު ހަމަވާ މުސާރަ ބޮޑުވުމުން އާންމުންގެ ޝަކުވާ އޮއްސާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ބީއެމްއެލުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިފާއުކުރި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 33
ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ތިން ލައްކައަށް ބޮޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނުގެ މިންވަރު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ދެ ލޯނެއް ދޫކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 24
"އިންޓްރެސްޓް ބޮޑީ ލޯނު ދައްކާނެކަން ޔަގީން ނުވާތީ"

ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވާ އެއް ސަބަބަކީ އެ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޭންކުތަކަށް ކުޑަވާތީ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.