22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 8
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 39
2.4 މިލިއަންގެ ލޯން އޮތީ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި:ޝައުނާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހަމަޖެހުނީ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދޮޅު އަހަރު ކުރިން ކަމަށާއި އެ ލޯނު ހޯދުމުގައި ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އައިމިނަތު ޝައުނާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 31
ދައުލަތުން ދިން ގެރެންޓީ 13 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ސަރުކާރުން ލޯނު ގެރެންޓީ ދިން އަދަދު 13 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 18
ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ސުނާމީ ލޯނުތައް ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދަައްކާ ހުރި ބައި، ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 16
ބީއެމްއެލް އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑީވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވެހިކަލް ލޯނު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 12
699 މިލިއަން ދައްކަން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ތިން ބޭންކަކަށް 699 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 91
"ލުއި" ލޯނު ބޮޑުކުރިޔަސް އާންމުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ލުއި އެކްސްޕްރެސްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލޯނު 300،000ރ އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރިޔަސް އެ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ޝަރުތު ހަމަވާ މުސާރަ ބޮޑުވުމުން އާންމުންގެ ޝަކުވާ އޮއްސާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ބީއެމްއެލުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިފާއުކުރި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 33
ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނު ތިން ލައްކައަށް ބޮޑުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯނުގެ މިންވަރު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ދެ ލޯނެއް ދޫކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 24
"އިންޓްރެސްޓް ބޮޑީ ލޯނު ދައްކާނެކަން ޔަގީން ނުވާތީ"

ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވާ އެއް ސަބަބަކީ އެ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޭންކުތަކަށް ކުޑަވާތީ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 1
ސަސްޕެންޑްކުރި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 17) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އުފެދުނު ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑާ ގުޅިގެން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ސަސްޕެންޑް ކުރި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖް އަލުން ދޫކޮށްދިނުމަށް ކޮލަމްބޯ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 4
ޗައިނާ ބޭންކުން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 16) - ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ އިން ލަންކާ އަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 41
ޗައިނާ އިން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ މާ އަގު ބޮޑުކޮށް

ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ މާ ބޮޑު އަގުތަކެއްގައި ކަަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު ފަށާފައިވާ އެފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓައިނުލެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
ބޭންކްތަކުން ދޫކުރި ލޯނު 13 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކްތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ މިންވަރު 13 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 18
ރިސޯޓު ހަދަން ކުރާ ހޭދަ އަނބުރާ ލިބެން 20 އަހަރު

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުތައް ހަދަންކުރާ ހޭދަ އަނބުރާ ލިބެން މިހާރު 20 އަހަރު ނަގާނެ ކަމަށް ރިސޯޓުތައް ހިންގާ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 2
ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޗައިނާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އޮފިޝަލުން ރޮއިޓާސް އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 5
ލުއި ލޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން މެއި 15ގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލުއި ލޯނު ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 1
ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރި ލޯނު 27 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ބީއެމްއެލް އިން މިދިޔަ އަހަރު ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 27 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
ބޭންކުތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 15 ޕަސެންޓް އިތުރު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 3
ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 29
ލޯނު ނުދައްކައިފިއްޔާ މަނިކުގެ 3 ރަށް ވިއްކާލެވިދާނެ

މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) އާއި އިތުރު ބަޔަކު ގެރެންޓީ ދީގެން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ނަގާފައިވާ ދެ ލޯނަކަށް، 35 މިލިއަން ޑޮލަރު (552 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނުދައްކައިފި ނަމަ، މަނިކަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ތިން ރަށެއް ވިއްކާލުމުގެ ހައްގު ބޭންކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.