13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ބީއެމްއެލުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މިހާތަނަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ލޯނު ފަސްކޮށްދޭން އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދެއްކުމާއި ފައިނޭންސިން އަށް ފައިސާ ދެއްކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްދޭން އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ބޭންކުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 13
އެޗްޑީއެފްސީގެ ލޯނުތައް މިމަހުން ފެށިގެން ދައްކަން ޖެހޭ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން ލޯނުތަކަށް ދީފައިވާ މޮރިޓޯރިއަމް މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން މި މަހުން ފެށިގެން ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 15
ޕާމްބީޗް ރިސޯޓް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން އިއުލާންކޮށްފި

ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓު ނީލަމުގައި ވިއްކައިލަން ސްޓޭޓް އޮފް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 1
އީއައިބީން ރާއްޖެއަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަނެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ން ރާއްޖެ އަށް 22.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (349.5 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.މިއީ، އެ އިދާރާ އިން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އޭޝިއާގެ ގައުމަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 34
ލުއި ދިނުމުގައި ކުލި ކުޑަވާ ގޮތް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ގެދޮވެރިކަމުގެ ލޯނުތަކަށް ބޭންކްތަކުން ލުއި ދިނުމުގައި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 5
އޭޝިޔާގެ ބޭންކްތައް ރިފޯމް ނުކުރުމަކީ ނަސީބެއް!

ސައުތު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ބޭންކިން ދާއިރާގެ 40 ޕަސެންޓު ހިއްސާ އޮތީ ސަރުކާރުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ދަށުގަ އެވެ. މިއީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބެލިއަސް ގައުމުތަކުގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރުތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރާ ބޭންކްތައް އެންމެ ގިނަ ސަރަހައްދެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމު، އިންޑިއާ އިން އެ ގައުމުގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ 62...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 6
12،000 ލޯނު ފަސްކުރަން އެދިފައިވޭ: ބީއެމްއެލް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭންކު ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދޭން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 12،000 ލޯނު ފަސްކޮށްދޭން އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 7
އެސްޑީއެފްސީން ރިކަވަރީ ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތައާރަފުކުރި ރިކަވަރީ ލޯނު އެސްއެމްއީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
އައިއެފްސީ އާއި އައިއެމްއެފުން ފައިސާ ލިބޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކި ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އިން 30 މިލިއަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 23
ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓް ނުނަގަން ބީއެމްއެލުން ނިންމައިފި

ފަސް ކުރާ ލޯނުތަކަށް ޑަބަލް އިންޓްރެސްޓް ނާރާ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 172
ލޯނަށް ލުއި ދޭނަމަ، ކުލި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރަންޖެހޭ

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކޮށް ދޭ ނަމަ، އެ ތަންތަނުގެ ކުލި އެ މުއްދަތުގައި ކުޑަކުރަން ޝަރުތު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

March 27, 2020 23
"ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލުއި ގޮތްތަކަށް ލޯނު ލިބެންޖެހޭ"

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކުލީގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުން ލުއި ގޮތަކަށް ލޯނުތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

26 މާޗް

March 26, 2020 35
ހުރިހާ ބޭންކެއްގެ ލޯނުތައްވެސް ފަސްކޮށްދޭނެ: ގަވަރުނަރު

ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ހަ މަހަށް ފަސްކުރަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޭންކަކުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 55
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފި

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައި މި އޮތް އިގުތިސާދީ ބޮޑު ހުއްޓުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ޕާސަނަލް، ހައުސިން އަދި ވިޔަފާރި ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދީފި ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 39
ޓޫރިޒަމަށް ބީއެމްއެލްއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 11 މީހަކު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާއިރު، އޭގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު (30 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާ ހަމައަށް ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މ ނިންމުމާ އެކު، އެ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ރިޒޯޓަކަށް...

09 މާޗް

March 09, 2020 15
ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ވޯކިން ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ" މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 29
ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ވިޔަފާރި މި ގޮތުގައި ބާއްވަންވީތަ؟

ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ވެސް އޮންނަ މާލީ ނިޒާމަކީ، އެ ގައުމެއްގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި، ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގައްޔާއި، ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި، ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމަކީ، އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައިމެ ގާއިމުވެފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. އެކި ތަންތަނުގައި، މި ނިޒާމު ތަރައްގީވެފައި ހުރީ އެކި...

01 މާޗް

March 01, 2020 61
ލުއިލޯނުތައް ނަގަން ބީއެމްއެލްއިން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުތައް ނެގުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށް، ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް މިއަދުު ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 10
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނު ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށާއި ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 11
ދައުވާ ލަސްވި މުއްދަތަށް އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ ނުދިން

ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދަން ބޭންކުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އަދި ދައުވާ ވެސް ނުކޮށް ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައި ވުމުން އެ މުއްދަތަށް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ ނަގައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.