02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 11
ބޭންކުތައް ހުޅުވާލުމާ އެކު ކިޔޫތައް ދަމާލައިފި

ބަންދު ތިން ދުވަހަށް ފަހު، މިއަދު ބޭންކުތައް ހުޅުވާލުމާ އެކު މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ!ހުރިހާ ބޭންކެއްގެ ބޭރުގައި ކިޔޫތައް ދަމާލިއިރު، އެންމެން ވެސް މި ވަނީ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން ހަނދާން ނެތިފަ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 30
ހަމްޒާގެ ރިސޯޓެއް ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި

ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަމްޒާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ތްރީ އޭ ކޮމްޕެނީން ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން އަންނަ ށ. ދޮޅިޔަދޫ ރަހުނުކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެން އެ ރަށް ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019
ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމުން 70 ކުންފުންޏަކަށް ލޯނުދިން

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގި ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 70 ލޯނު އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 2
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ބެންކް އޮފް ސިލޯންގެ ދެ ވަނަ ބްރާންޗު ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 2
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ބޭންކް އޮފް ސިލޯނު (ބީއޯސީ)ގެ ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރާ ދެ ވަނަ ގޮފި ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 9
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން ހައުސިން ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައުސިން ލޯނެއް މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 9
ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލައި، ލޯނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

ނުދައްކާ އޮތް ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި، އައްޑޫގައި ހުންނަ ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ދީފައިވިޔަސް އެ ބޭންކުން ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލާނެ ކަމަށާއި އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ދޫގަސް ހިންގުމާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރުވަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
ލޯނު ނުދައްކާ ނަމަ ބޭންކަށް ދޫގަސް ވިއްކާލެވިދާނެ

އައްޑޫ ގަމުގައި ހުންނަ ދޫގަސް ހިންގުމާ ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީއެލް އިން ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްވީކޭ އިން ނެގި ލޯނު ނުދައްކައިފި ނަމަ ދޫގަސް ވިއްކާލުމުގެ ބާރު ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 9
ދަރަނި އަދާކުރަން ދޮޅިޔަދޫ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ނެގި ބޮޑު ލޯނު ނުދައްކައިފި ނަމަ ށ. ދޮޅިޔަދޫ ރިސޯޓް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ސިވިލް ކޯޓުން އެ ބޭންކަަށް ދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 15
ދޫގަސް މޯގޭޖްކޮށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު އޮތީ ނަގާފައި

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ދޫގަސް ރަހުނު ކޮށްފައި ވާތީ، އެތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 1
ބީއޯސީގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރާ އެކައުންޓްތައް އާންމުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) ގައި ހުރި މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ އެކައުންޓްތައް އަލުން އެކްޓިވޭޓް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން އެ ބޭންކަށް އަންގަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 4
އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް މިދިޔަ އަހަރު އެސްބީއައިއަށް!

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭރުގެ ތިން ބޭންކެއްގެ ފައިދާ ވަނީ ދަށްވެފައި. ގިނަ ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ ދަށްވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ލޯނުތަކަށް ޕްރޮވިޝަނަށް އުނިކުރުމުން. މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް އެސްބީއައިއަށް ލިބުނުއިރު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނީ އެޗްއެސްބީސީއަށް.