04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 78
ބީއެމްއެލަށް ލިބޭ ފައިދާ މާ ބޮޑު: ފައްޔާޒު

ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނަގާ ފައިދާ މާ ބޮޑު ކަމަށާއި، އެފައިދާ ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
ބީއެމްއެލްއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އޭޖްޑް ކެއާ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މާލީ ދާއިރާ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އުމުރުން ދުވަސް މީހުންނަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 5
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ކެލާ އާއި ބާރަށަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އާއި އެ އަތޮޅު ބާރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 9
ބޭންކިން ދާއިރާގެ 60 ޕަސެންޓް ލޯނު ދިނީ ބީއެމްއެލުން

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ 60 ޕަސެންޓް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ކުރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސާ (ސީއެފްއޯ) އަބްދުލް ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
އެމްއައިބީން ވެސް 14 ވަނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭނެ

އީދު ބަންދުގައި މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
އޮގަސްޓް 14 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްދޭނެ

އަޟްހާ އީދު ބަންދުތަކުގެ ތެރެއިން އޮގަސްޓް 14 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އެމްއައިބީގެ އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް ބަހައްޓައި މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 8
ބޮޑު ފައިދާއަކާ އެކު ބީއެމްއެލަށް ކުރިއެރުމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ފައިދާ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރުމަކީ ބޭންކްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބޭންކްގެ ޖުމްލަ ޕާފޯމަންސްގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 2
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ހަބަކަށް ރާއްޖެ ހަދާނަން: އަމީރް

ރާއްޖޭ އަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ހަބަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 1
ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކް ފާހަގަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގްލޯބަލް މަނީ ވީކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް ފަށައިފި އެވެ.

March 27, 2019
ހިއްސާ ވިއްކުމަށް އެމްއައިބީއިން ތައްޔާރުވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 18
އެސްއެމްއީ ލޯނު އަންނަ ހަފުތާގައި ދޫކުރާނެ: ރައީސް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ހަފުތާގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 10
އެމްއައިބީން 'އުޖާލާ ދިރިއުޅުން' އިފްތިތާހުކޮށްފި

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން މުދާ ގަނެވޭ އާ ޚިދުމަތެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން ޕޭމެންޓް ގޭޓްވޭ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 4
އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހިންގަން ލައިސަންސް ދީފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް، ފައިނޭންސިން ބިޒްނަސް ލައިސަންސް މިއަދު ދޫކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 4
"މަސްދޯނި އެކައުންޓު" ހުޅުވަން ރައީސް ގއ. އަތޮޅަށް

މަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ބެންކިން ނިޒާމެއް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ވިލިނގިއްްްޔަށް މިއަދު ވަޑައިގެެެެެެެންފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 1
"ބީއެމްއެލް ރިވެލި" ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

ބޭންކިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް "ބީއެމްއެމްއެލް ރިވެލި" ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 6
ބޭންކިން ސެކްޓާ އުޖާލާ، އިގްތިސާދަށް އާ އުންމީދެއް!

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މާލީ ދާއިރާގެ ހިއްސާ އަދިވެސް ވަރަށް ކުޑަ އެވެ. އާންމުކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ފަދަ އެކްޓިވް ކެޕިޓަލް މާކެޓެއް ނެތް އިރު ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް މަދެވެ. އެކަމަކު އަނެއްކޮޅުން ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ސެކްޓަރަށް ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 24
"އިންޓްރެސްޓް ބޮޑީ ލޯނު ދައްކާނެކަން ޔަގީން ނުވާތީ"

ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވާ އެއް ސަބަބަކީ އެ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޭންކުތަކަށް ކުޑަވާތީ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ސޭވިންގްސް އެކައުންޓާއި ވަދީއާ އެކައުންޓާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.