21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 44
ފިންސެންފައިލްސް: ރާއްޖޭގައި ޝައްކުކުރެވޭ 18 މުއާމަލާތެއް

ޝައްކުކުރެވޭ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ދެނެގަނެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ޓްރެޒަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްސް އެންފޯސްމަންޓް ނެޓްވޯކްގެ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް...

September 21, 2020 5
ފިންސެންފައިލްސް: ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުގައި ކަޅުފައިސާ!

ކުށުގެ އަމަލުތަކުންނާއި ނުހައްގު މަންފާގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ދައުރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު ހާމަވާ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 22
ބަލިމީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑު ލިމިޓު އިތުރުކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކުރި ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ މީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 6
ކާޑު ނެތި ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތް އެމްއައިބީން ހަދައިފި

ކޭޝްކާޑު ބޭނުން ނުކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ޒަމާނީ އޭޓީއެމެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ބަހައްޓައިފި އެވެ.

September 01, 2020 8
ބީއެމްއެލްގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ސަނާ މަންސޫރު

ބީއެމްއެލްގެ އާ ޗެއާ ޕާސަނަކަށް އެ ބޭންކުގެ އެކްޓިން ޗެއާގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސަނާ މަންސޫރު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 12
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ފައިނޭންސް ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ދީފައިވާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ މޮރިޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ދަންމާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މޮރިޓޯރިއަމް ހަމަވާ ލޯނުތަކަށް ލުއި ހޯދަން އަލުން ޖެހޭނީ އެދޭށެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 29
ބޭރުން ފޮނުވާ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

"ވިސާ ޑައިރެކްޓް" އާއި "މާސްޓާ ކާޑް ސެންޑް" ފަދަ ބޭރުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުން ބީއެމްއެލް އިން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
"ބޭންކުތަކުގައި އެދުނީ ފައިދާ ބަހާނަމަ އަންގަން"

ބޭންކުތަކުގައި އެމްއެމްއޭ އިން އެދުނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާ ނަމަ އަންގަން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ދެ ފަހަރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކޮށްދީފި

ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑުނު ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް، އިތުރަށް ކެނޑުނު ފައިސާ އަނބުރާ ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 22
ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ކެނޑެނީ

ބީއެމްއެލް ޑެބިޓް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ބައެއް ކަސްޓަމަރުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ދެ ފަހަރަށް ކެނޑޭ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ހަފުތާގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މާދަމާ އެކަނި ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
40 އޭޖެންޓުންނާއެކު ބީއެމްއެލް ހިދުމަތް ފުޅާކޮށްފި

އޭޓީއެމް ނުހުންނަ ރަށްތަކުގައި 40 ކޭޝް އެޖެންޓުންނާ އެކު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ނެގުމުގެ ހިދުމަތްތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 4
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ފޭކް މެއިލްއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ނަމުގައި އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ބަޔަކު އީމެއިލް ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެ ބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
އީދު ބަންދުގައި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ 29 ގައި އެކަނި

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ބަންދުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މި މަހުގެ ފަހު ހަފުތާގައި މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތް ދޭނީ މި މަހުގެ 29 ގައި އެކަނިި ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 3
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތަށް އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ނެެގޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖއްސައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 2
މާދަމާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލުން 5 ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނެ

މާދަމާއި ން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަފްތާ ބަންދު ނޫން ހުރިހާ ދުވަހަކު ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
ހަފުތާ ބަންދުގައި ނޫނީ ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހިދުމަތުގެ ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ފަހު، އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން، ހަފުތާ ބަންދުގައި ނޫނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
ލޮކްޑައުންނަށް ލުއިދިނަސް ހިދުމަތްދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

ލޮކްޑައުންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގެ ބްރާންޗްތަކާއި ބްރާންޗްތަކުންނާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން އަދިވެސް ހިދުމަތް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

June 22, 2020 7
ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް އިތުރު ހަތަރު ރަށަކަށް

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓު ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި އޭޓީއެމް ބަހައްޓަން ބީއެމްއެލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް މިހާރު ވަގުތުން ރެޖިސްޓަކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަށް ވަގުތުން ރެޖިސްޓާ ކުރެވޭ ގޮތް އެ ބޭންކުން ހަދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 24
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ޑާކްވެބުގައި ލީކު ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން...

June 15, 2020 1
ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ފައިސާ ފޮނުވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރުފިޔާ އެކައުންޓުން މަހަކު 500 ޑޮލަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ މުއްދަތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލު) އިން ހަދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ހޯމައިން ބުރާސްފައްޗަށް އެމްއައިބީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މި ހަފްތާގެ ހޯމައިން ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އެވެ.

June 14, 2020 14
ބޭންކުން ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކެއް ނުވޭ: ބީއެމްއެލް

ބޭންކުން އެއްވެސް ކާޑެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.