04 ޖުލައި

July 04, 2020 2
މާދަމާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލުން 5 ދުވަހު ޚިދުމަތްދޭނެ

މާދަމާއި ން ފެށިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަފްތާ ބަންދު ނޫން ހުރިހާ ދުވަހަކު ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
ހަފުތާ ބަންދުގައި ނޫނީ ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހިދުމަތުގެ ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް ފަހު، އަންނަ ހަފުތާއިން ފެށިގެން، ހަފުތާ ބަންދުގައި ނޫނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
ލޮކްޑައުންނަށް ލުއިދިނަސް ހިދުމަތްދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

ލޮކްޑައުންނަށް ލުއިތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގެ ބްރާންޗްތަކާއި ބްރާންޗްތަކުންނާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން އަދިވެސް ހިދުމަތް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްގެ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

June 22, 2020 7
ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް އިތުރު ހަތަރު ރަށަކަށް

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓު ފުޅާކުރުމަށް އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި އޭޓީއެމް ބަހައްޓަން ބީއެމްއެލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންއަށް މިހާރު ވަގުތުން ރެޖިސްޓަކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަށް ވަގުތުން ރެޖިސްޓާ ކުރެވޭ ގޮތް އެ ބޭންކުން ހަދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 24
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ކާޑުތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ޑާކްވެބުގައި ލީކު ކުރި މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން...

June 15, 2020 1
ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ފައިސާ ފޮނުވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރުފިޔާ އެކައުންޓުން މަހަކު 500 ޑޮލަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ މުއްދަތު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލު) އިން ހަދައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ހޯމައިން ބުރާސްފައްޗަށް އެމްއައިބީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މި ހަފްތާގެ ހޯމައިން ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އެވެ.

June 14, 2020 14
ބޭންކުން ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ލީކެއް ނުވޭ: ބީއެމްއެލް

ބޭންކުން އެއްވެސް ކާޑެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 4
މި މަހު ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނެ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
އޮންލައިން ނޫން ހިދުމަތް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު މި ހަފުތާއިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކުން އެޕޮއިންޓްމަންޓުތަކަށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
އެމްއައިބީން ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭނެ

ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު މާދަމާ އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ން ވެސް ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 30, 2020 3
ހޯމަދުވަހު ހުޅުވާނީ އަތޮޅުތެރޭގެ ބްރާންޗުތައް:ބީއެމްއެލް

ބޭންކުތަކުން ހިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް އިތުރު ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާނީ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރު އެކަނި ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި...

28 މެއި

May 28, 2020
ބޭންކްތައް އަނެއްކާވެސް ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އީދުގެ ކުރިން ހިދުމަތް ދެމުން އައި ގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި، ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާ ގޮތަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާގައި ބެންކު ހުޅުވާނީ ތިން ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން ދެ ހަފުތާއަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާތީ އެ ދެ ހަފުތާގައި ބޭންކިން ހިދުމަތް ލިބޭނީ ތިން ދުވަހު ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020
މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 36 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުރުވި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އިގްތިސާދުގައި ދައުރުވި ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 36.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 2
ބޭންކްގެ ހިދުމަތްތައް ދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި

މާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތްދޭނީ ހޯމަ އާއި ބުދައިގައި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
ބީއޯސީން ހިދުމަތްތައް ދެނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން މި ވަގުތު ހިދުމަތް ދޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކަނި ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު އެމްއައިބީ ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ހަފްތާގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

April 18, 2020 5
މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޮކްޑައުންގައި އޮތަސް މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 4
ބީއެމްއެލުން ދެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގއ. މާމެންދޫ އާއި ގއ. ނިލަންދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
މާދަމާ ބީއެމްއެލް ބަންދުވާނެ

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ހުރިހާ ބްރާންޗަކުން ދޭ ހިދުމަތްތައް ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 5
އޭޝިޔާގެ ބޭންކްތައް ރިފޯމް ނުކުރުމަކީ ނަސީބެއް!

ސައުތު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ބޭންކިން ދާއިރާގެ 40 ޕަސެންޓު ހިއްސާ އޮތީ ސަރުކާރުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ދަށުގަ އެވެ. މިއީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބެލިއަސް ގައުމުތަކުގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރުތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރާ ބޭންކްތައް އެންމެ ގިނަ ސަރަހައްދެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ގައުމު، އިންޑިއާ އިން އެ ގައުމުގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ 62...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް ބޭންކްތައް ހުޅުވާނީ ތިން ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އިތުރު އެއް ހަފުތާ އަށް ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާއި ބޭންކުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް ހުޅުވާނީ ތިން ދުވަހު ކަމަަށް އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.