01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 37
ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭވަރު 200،000ރ. އަށް ލިމިޓު

ބޭންކުތަކުން ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ނަގުދު ފައިސާ ނެގޭވަރު ދުވާލަކަށް 200،000ރ. އަށް ލިމިޓު ކުރަން މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން އަންގައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 6
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައި އާންމުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ބީއެމްއެލުން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާ ގުޅޭ ވެބިނާއެއް ބާއްވަނީ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލުން ހުޅުވާފައިވާ "އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑާ" ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވެބިނާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 1
ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފީއަކާނުލައި ފައިސާ ނެގޭނެ

ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ބީއެމްއެލުން ހަދައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 1
ބީއެމްއެލް މޯބައިލް ޕޭއިން ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

މޯބައިލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ބީއެމްއެލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 6
ރީޓެއިލާސް ލޯނުގެ ޝަރުތުތައް ފަސޭހަކޮށްދީފި

ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަކަށް "ރީޓެއިލާސް" ލޯނަށް އެދެވޭގޮތަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 63
ބައެއް ވެބްސައިޓުތަކަށް ބީއެމްއެލުން ކާޑު ބްލޮކްކޮށްފި

ޖުވާ އާއި ކްރިޕްޓޯ ކަރަންސީ އަދި އޮންލައިން ޓްރޭޑިން ވެބްސައިޓުތަކުގައި ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 58
ބީއެމްއެލް ބައެއް ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓްރޭޓު ކުޑަކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މެދުވެރިކޮށް އަލަށް ނަގާ ޕާސަނަލް ލޯނާއި ހައުސިން ލޯނު އަދި ފައިނޭންސްގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް މިއަދުން ފެށިގެން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

November 01, 2020 13
ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ 258މިލިއަނަށް

މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ބީއެމްއެލް އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 1
އުކުޅަހުގައި ބީއެމްއެލް ސެލްފްސާވިސް ސެންޓަރެއް

ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް އއ. އުކުޅަހުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ބީއެމްއެލުން ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް

ބީއެމްއެލުން އއ. ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 26, 2020 6
ބޭންކްރަޕްސީ ގާނޫނެއް މުހިއްމު: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ގާނޫނު ނުވަތަ ބޭންކްރަޕްސީ ގާނޫނުގެ ބިލަކީ އިގުތިސާދީ ގޮތުން މިހާރު އޮތް ހާލަތާ ވެސް ވަރަށް ގުޅޭ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 7
ބީއެމްއެލުން ޑިޖިޓަލް ޕިންގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި

އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް، ކްރެޑިޓު ކާޑާއި ޑެބިޓް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކާޑުތަކުގެ ޕިން ބަދަލު ކުރެވޭގޮތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 13
ޕޭމަންޓް ހިދުމަތާ ބެހޭ ބިލް "އޮޅުމެއް ނުފިލި"

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ހިދުމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަން ސަރުކާރުން ފޮނުވި ބިލްގައި ޓެކްނިކަލް ވާހަކަތައް ގިނަކަމުން އެ ބިލްގައި އޮތް އެއްޗެއް އޮޅުން ނުފިލާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 7
ރާއްޖޭގައި އާ ބޭންކެއް ހަދާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް

މޯލްޑިވްސް ޑިޖިޓަލް ކޮމާޝަލް ބޭންކްގެ ނަމުގައި އާ ބޭންކެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 18
ބީއެމްއެލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ދެ ދިވެހިން

ބީއެމްއެލްގެ ރީޓެއިލް އަދި އެސްއެމްއީ ބޭންކިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މޫސާ ނިމާލް އާއި ކޯޕަރޭޓް ބޭންކިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު އަސީފް އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 44
ފިންސެންފައިލްސް: ރާއްޖޭގައި ޝައްކުކުރެވޭ 18 މުއާމަލާތެއް

ޝައްކުކުރެވޭ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ދެނެގަނެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ޓްރެޒަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްސް އެންފޯސްމަންޓް ނެޓްވޯކްގެ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް...

September 21, 2020 5
ފިންސެންފައިލްސް: ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުގައި ކަޅުފައިސާ!

ކުށުގެ އަމަލުތަކުންނާއި ނުހައްގު މަންފާގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ދައުރުކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ބޭންކުތަކުން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރު ހާމަވާ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 22
ބަލިމީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑު ލިމިޓު އިތުރުކުރެވޭނެ

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު ލިމިޓު ކުރި ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ މީހުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިމިޓް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 6
ކާޑު ނެތި ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތް އެމްއައިބީން ހަދައިފި

ކޭޝްކާޑު ބޭނުން ނުކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ޒަމާނީ އޭޓީއެމެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ބަހައްޓައިފި އެވެ.

September 01, 2020 8
ބީއެމްއެލްގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ސަނާ މަންސޫރު

ބީއެމްއެލްގެ އާ ޗެއާ ޕާސަނަކަށް އެ ބޭންކުގެ އެކްޓިން ޗެއާގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސަނާ މަންސޫރު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 12
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ބީއެމްއެލް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ފައިނޭންސް ސްކީމްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ދީފައިވާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ މޮރިޓޯރިއަމްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ދަންމާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މޮރިޓޯރިއަމް ހަމަވާ ލޯނުތަކަށް ލުއި ހޯދަން އަލުން ޖެހޭނީ އެދޭށެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 29
ބޭރުން ފޮނުވާ ފައިސާ ޖަމާކޮށްދޭ އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

"ވިސާ ޑައިރެކްޓް" އާއި "މާސްޓާ ކާޑް ސެންޑް" ފަދަ ބޭރުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދިނުން ބީއެމްއެލް އިން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
"ބޭންކުތަކުގައި އެދުނީ ފައިދާ ބަހާނަމަ އަންގަން"

ބޭންކުތަކުގައި އެމްއެމްއޭ އިން އެދުނީ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހާ ނަމަ އަންގަން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.