04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 10
ބީއެމްއެލްއިން އިންޑިއާގެ ރުޕޭ ކާޑު ތައާރަފު ކުރަނީ

ނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އޮފް އިންޑިޔާ (އެންޕީސީއައި)ގެ "ރުޕޭ" ކާޑު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު...

December 04, 2019 11
ދައުވާ ލަސްވި މުއްދަތަށް އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ ނުދިން

ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދަން ބޭންކުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އަދި ދައުވާ ވެސް ނުކޮށް ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައި ވުމުން އެ މުއްދަތަށް ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓާއި ޖޫރިމަނާ ނަގައި...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 2
ބީއެމްއެލުން ވަކި ހިދުމަތްތަކަށް ސެންޓަރުތަކެއް ހުޅުވަނީ

ބީއެމްއެލުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިވަކި ހިދުމަތްތަކަށް ހާއްސަ ސެންޓަރުތައް ހުޅުވަން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 5
ކޯސްތަކަށް ބީއެމްއެލް އިން ފަންޑު ދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މަތީ ތައުލީމާއި ޓްރެއިނިންގެ ފުރުސަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި...

November 29, 2019 3
ބީއެމްއެލުން އެމެކްސްގެ ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް (އެމެކްސް) ގެ ޕްލެޓިނަމް ކްރެޑިޓް ކާޑު ރާއްޖެ އަށް މިރޭ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 10
ރާއްޖޭގެ 80 ޕަސެންޓް ޒުވާނުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްހުރޭ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަށް ބަލާއިރު 80 ޕަސެންޓް ޒުވާނުން ބޭންކް އެކައުންޓް ގެންގުޅޭކަން ވޯލްޑް ބޭންކުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 6
ކިއުއާރުކޯޑުން ފައިސާ ދައްކައިގެން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން "ސްކޭން ޓު ޕޭ އެންޑް ޕޭ ބައި ލިންކް" ގެ ނަމުގައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާތައް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ އައިޕީއޯގެ ގައި ހިއްސާ ގަތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2019 1
މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 4
ޑީޑޮސް އެޓޭކުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ޑިނަޔަލް އޮފް ސާވިސް އެޓޭކް (ޑީޑޮސް) ގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

November 07, 2019
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ށ. ފޭދޫ ގެތަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ށ. ފޭދޫގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ބަހައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 8
ބީއެމްއެލްގެ ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން މިހާރު އެއްދުވަހުން

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް މުދާ ގަތުމަށް ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ދޭ ޕާސަނަލް ފައިނޭންސްގެ ހިދުމަތް މިއަދުން ފެށިގެން އެއް ދުވަސްތެރޭގައި ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 1
ބީއެމްއެލަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރާނަން: ބީއެމްއެލް

ބީީއެމްއެލުން ޑިޖިޓަލްކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ޓިމް ސޯޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ބީއެމްއެލް އިން މާސްޓަކާޑާއި އެމްޕޮސް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބޭންކިންގެ އާ ހިދުމަތްތަކެއް ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 78
ބީއެމްއެލަށް ލިބޭ ފައިދާ މާ ބޮޑު: ފައްޔާޒު

ގައުމީ ބޭންކް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނަގާ ފައިދާ މާ ބޮޑު ކަމަށާއި، އެފައިދާ ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
ބީއެމްއެލްއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އޭޖްޑް ކެއާ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މާލީ ދާއިރާ އަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އުމުރުން ދުވަސް މީހުންނަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 5
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ކެލާ އާއި ބާރަށަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ އާއި އެ އަތޮޅު ބާރަށުގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 9
ބޭންކިން ދާއިރާގެ 60 ޕަސެންޓް ލޯނު ދިނީ ބީއެމްއެލުން

ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ދާއިރާގެ 60 ޕަސެންޓް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ކުރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސާ (ސީއެފްއޯ) އަބްދުލް ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
އެމްއައިބީން ވެސް 14 ވަނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭނެ

އީދު ބަންދުގައި މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
އޮގަސްޓް 14 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލުން ހިދުމަތްދޭނެ

އަޟްހާ އީދު ބަންދުތަކުގެ ތެރެއިން އޮގަސްޓް 14 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އެމްއައިބީގެ އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް ބަހައްޓައި މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 8
ބޮޑު ފައިދާއަކާ އެކު ބީއެމްއެލަށް ކުރިއެރުމެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ފައިދާ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެރުމަކީ ބޭންކްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބޭންކްގެ ޖުމްލަ ޕާފޯމަންސްގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެވެ.