14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 7
ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހު ބާއްވަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 2
ދާއިމީ ސަބް ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ބާ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 3
ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް ބައެއް އިސްލާހު ގެންނަނީ

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ހުރިިގޮތުން ބައެއް ދަތިތައް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެ މާއްދާތަކަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 3
ވަކީލުން ދަރަޖަކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

އެކި މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ވަކީލުން ދަރަޖަ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި، މިއަދުން ފެށިގެން އެ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 14
މައުމޫން ހަމީދުގެ މައްސަލައެއް ބާ ކައުންސިލަށް

ގަތުލުކޮށްލާފައިވާ ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އޭނާގެ ވަކީލް އަދި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 1
ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ހުއްދައަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބާ ކައުންސިިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 8
ޖަމީލުގެ މައްސަލަ ބާކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޚަސްމެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައި، އެ ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހްމަދު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ ބާކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 13
ބާ ކައުންސިލަށް ނޫރުބާން އިންތިހާބުކޮށްފި

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީގެ ކޮއްކޮ، އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ނޫރުބާން ފަހުމީ މިއަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 4
ބާ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 22
ބާ ކައުންސިލަށް ބަޖެޓު ނުލިބޭތީ މައުމޫންގެ ކަންބޮޑުވުން

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު، ބަޖެޓު ލިބިފައި ނުވާތީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދު ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 3
ބާ ކައުންސިލުން ވަކީލުންގެ ފޯރަމެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ގާނޫނީ ވަކީލުން އެއް ތަނަކަށް އެއްވެ މަޝްވަރާ ކުރަން މާދަމާ ރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

September 08, 2019 1
ބާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން މި މަހު ބާއްވަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން މި މަހު ބާއްވަން އެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 1
ގަވާއިދު ހަދައި ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް ހުޅުވާލަނީ

ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު ހެދުމަށް ފަހު ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބާ ކައުންސިިލުން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 9
ޖޭއެސްސީ ގާނޫނުގެ އިސްލާހު ބާ ކައުންސިލުން ދިރާސާކުރަނީ

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ދިރާސާކުރަން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 5
ބާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ވަކީލުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމަށް ވަކީލުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 2
ބާ ކައުންސިލްގެ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލަނީ

ބާ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ސަބް ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވޯކިން ގްރޫޕްތަކެއް އުފައްދަން ނިންމައި، އެ ގްރޫޕްތަކުގައި ހިލޭ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ވަކީލުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 6
އިތުރު ހުއްދައެއް ނެތި ވަކީލުންނަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭނެ

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިއިރު ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ތިބި ހުރިހާ ވަކީލުންނަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ހޯދުމެއް ނެތި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ބާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 4
ބާ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ބާ ކައުންސިލްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބަށް އީސީގެ އެހީ

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގައި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވަން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަމުން އަންނަ...

July 19, 2019 3
ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު ހޮވާ އިންތިހާބު ޖުލައި 27 ގައި

ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދި ގާނޫނާ އެކު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ވަކީލުންގެ ފަރާތުން އިންނެވި މެމްބަރު ލަތީފާ ގާސިމްގެ މަގާމު ގެއްލިފައި ވާތީ އެ މަގާމަށް މެމްބަރަކު...

16 ޖުލައި

July 16, 2019 7
ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބާ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 18
ވޯޓެއްގެ ތަފާތުން އަނާރާ ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް

އެންމެ ވޯޓެއްގެ ތަފާތުން ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް މިއަދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

July 14, 2019 66
އަޅުގަނޑު ބަލައިނުގަތީ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔާތީ: ސުއޫދު

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވީ އެކި ކަންކަމަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވާތީ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު...

July 14, 2019 18
ބާ ކައުންސިލަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭނެ: މައުމޫން

ވަކީލުންގެ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް އުފެއްދި ބާ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ރައީސް މައުމޫން ހަމީދު މިއަދު...