18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ސެޓިއެން ރަސްމީކޮށް ވަކިނުކުރާތީ ކޫމަނަށް ހުރަސްތަކެއް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ރަސްމީކޮށް ކިކޭ ސެޓިއެން ވަކިކޮށްފައިނުވާތީ އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން އަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ޑިޕާއި ބާސެލޯނާއާ އަށް، ބޭލް ޕްރިމިއާ ލީގަށް: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ލިޔޯންގެ ނެދަލެންޑްސް ފޯވާޑް މެމްފިސް ޑިޕާއި ބާސެލޯނާ އަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވޭލްސް ތަރި ގަރެތު ބޭލް...

September 16, 2020 9
މެސީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްލަބާ ދިމާލަށް!

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ކުޅުންތެރިއަކަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ޔުވެންޓަސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ނަހަދަން: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް، އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ފެތުރޭތީ އޭނާ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 10
މެސީ ނެތަސް ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަނުވާނެ: ލަލީގާ ރައީސް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަނުވާނެ ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 14
"ގަދަ ބާރުން މެސީ މަޑުކުރުވުން ރަނގަޅެއް ނޫން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމެނޭ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބޭނުންހިފައި ގަދަ ބާރުން ބާސެލޯނާގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބެހެއްޓުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަދި ސްޕެއިނާ މިހާރު ހަވާލުވެ ހުރި މަޝްހޫރު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 20
ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަން މެސީ ނިންމައިފި

ރޮސާރިއޯ، އާޖެންޓީނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - މީގެ 10 ދުވަސްކުރިން ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކްލަބަށް އެންގިނަމަވެސް މިހާރު އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 14
ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރަނީ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް އޭނާ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

September 03, 2020
މެސީ ދިއުމުން ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަވާނެ: މޮޑްރިޗް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ހައިބަތަށް ކުރާނެ އަސަރެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

September 03, 2020 5
މެސީގެ އަގު 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކުޑަކޮށްފާނެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ލިއޮނަލް މެސީ އެހެން ކްލަބަކަށް ދޫކޮށްލަން ކިޔާ އަގު 100 މިިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކުޑަކުރަން ބާސެލޯނާ އިން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 6
ވިޑާލާއި ސުއަރޭޒް ވެސް ބާސާ ދޫކޮށްލަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާ އިން އިވާން ރަކިޓިޗް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ސެވިއްޔާ އަށް ވިއްކާލާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒާއި އާޓޫރޯ ވިޑާލް...

September 02, 2020 9
އިންޓަ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ، މެސީ ސިޓީ އަށް؟

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ގެންނަން އިންޓަ މިލާނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މެސީގެ ސޮއި ހޯދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 18
މެސީ އަށް ހިލޭ އެހެން ޓީމަކަށް ނުދެވޭނެ: ލަލީގާ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 31) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވެވޭނީ އޭނާ ގެންދަން ބޭނުންވާ ކްލަބަކުން 700 މިލިއަން ޔޫރޯ (624 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދެއްކުމުން ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 13
ބާސެލޯނާގެ ޕްރެކްޓިހަށް މެސީ ހާޒިރެއްނުވި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 30) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ، މިއަދު ފެށި އެ ކްލަބުގެ ޕްރީ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިނުވާ...

August 30, 2020
ހައިދަރުއާބާދުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައި ރޮކާ ބާސާ އަށް

ހައިދަރުއާބާދު (އޮގަސްޓް 30) - އިންޑިއާ ސުޕަ ލީގުގެ ހައިދަރުއާބާދު އެފްސީން ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށް ފަހު އަލްބާޓް ރޮކާ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗިން ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 13
މެސީ ގުޅޭނީ ކޮން ކްލަބަކާ؟

ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެ، އެކަން އަންގަން އެ ޓީމަށް ފެކުހެއް ފޮނުވުމާ އެކީ ހައިރާންކަން ލިބުނީ ހަމައެކަނި އެ ކްލަބަކަށް ނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ މީހުންގެ ސަމާލުކަން އެ ދިމާލަށް ހުއްޓި އެތައް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. މެސީގެ އެ ނިންމުމާ އެކު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 4
މެސީ ދޫކޮށްލަން ބާސެލޯނާ ދެކޮޅު

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 27) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ ދޫކޮށްލަން އެ ޓީމުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން ހަމަޖެއްސި ބާސެލޯނާގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ރާމޮން ޕްލޭނެސް ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 21
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމައިފި!

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 26) - އާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ލިއޮނަލް މެސީ ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާ އިން ބުނަމުންދަނިކޮށް، ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން މެސީ ބާސެލޯނާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ބެންގަލޫރުގެ ކުރީގެ ކޯޗަށް ބާސެލޯނާގެ ހުށަހެޅުމެއް

ހައިދަރުއާބާދު (އޮގަސްޓް 25) - ބެންގަލޫރުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަލްބާޓް ރޮކާ އަށް ބާސެލޯނާގެ އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ ކޯޗިން ޓީމާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ބާސެލޯނާގެ އިންތިހާބީ ކެންޑިޑޭޓަކާ ކްލޮޕް ވާހަކަދެއްކި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 24) - ބާސެލޯނާއާ ކޯޗަކަށް ގެންނަން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕާ މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ބާސެލޯނާގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޖޯޑީ ފާރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 6
މެސީ ބާސާ ދޫކޮށްލުމީ ހައްލެއް ނޫން: ބްރެޒިލް ރޮނާލްޑޯ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 23) – ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ލިއޮނަލް މެސީ ދޫކޮށްލުމަކީ ހައްލު ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 1
ކޫމަންގެ އެދުމަކީ ބާސެލޯނާގައި މެސީ މަޑުކުރުން

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 20) - އޭނާގެ އެދުމަކީ ބާސެލޯނާގައި ލިއޮނަލް މެސީ މަޑުކުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ހަވާލުވި ނެދަލެންޑްސްގެ ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 3
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ކޫމަން ހަމަޖައްސައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 19) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ކީކޭ ސެޓިއެން ވަކިކޮށް އެ މަގާމާ ދެން ހަވާލުވާނީ ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 4
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައިިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 8-2 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކެޓުމާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 3
ބާސެލޯނާ ކޯޗު ސެޓިއެން އިސްތިއުފާ ދޭން ބޭނުމެއް ނޫން

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ލަދުވެތި ގޮތަކަށް 8-2 އިން ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން ރޭ ބަލިވި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން...

August 15, 2020 31
ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ބަޔާން ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ ލަދުވެތި ގޮތަކަށް 8-2 އިން ބަލިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް މުބާރާތުގެ...