28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 1
ސެޓިއެންގެ ބަދަލުތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 28) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ކީކޭ ސެޓިއެންގެ ވިސްނުމުގައި އެ ޓީމު ކުޅުވަން ބޭނުންވާ ސިސްޓަމަށް ހާނުވަން ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އުނދަގޫވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 15
ވެލެންސިއާ އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 26) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 2
ބާސެލޯނާ އަކީ މެސީގެ ފަހު ކްލަބަށް ނުވެދާނެ: މަޝެރާނޯ

ސެން ހުއާން، އާޖެންޓީނާ (ޖެނުއަރީ 23) - ބާސެލޯނާ އަކީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ކުޅޭނެ ފަހު ކްލަބަށް ނުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާއާ އެކު އެ ޓީމަށް ކުޅުނު އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަވިއޭ މަޝެރާނޯ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ކުރިއަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 32 ޓީމުގެ ބުރުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން އިބީޒާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޔޫނިއަނީސްޓާސް އަތުން 3-1 މޮޅުވެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 6
ބާސެލޯނާ އަލުން ތާވަލުގެ ކުރިއަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 20) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގްރަނަޑާ 1-0 އިން ބަލިކޮށް އާ ކޯޗު ކުއިކީ ސެޓިއެންގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައި ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 1
ބާސެލޯނާ އަށް ނުދިޔަ ސަބަބު ޒަވީ އޮޅުންފިލުވައިދީފި

ދޯހާ، ގަތަރު (ޖެނުއަރީ 17) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލީ ހާލަތުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
އާ ކޯޗެއް ގެނައުމުން ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް ތުހުމަތުތަކެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 15) - އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ދުރުކޮށް ރެއާލް ބެޓިސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެންއާ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ހަވާލުކުރުމުގައި އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ކަންތައްތައްކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިފައިވާއިރު، ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުން ކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 10
ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ސެޓިއެން

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) - ބާސެލޯނާ އިން ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް ރެއާލް ބެޓިސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން އަށް މަގާމް ދީފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވުމުން ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން އެ ޓީމުން މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ފޯވާޑެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވަނީ

ދޯހާ (ޖެނުއަރީ 12) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 4
ހެދުނީ ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ ގޯސްތަކެއް: މެސީ

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ފަހު ކޮޅުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ހެދުނު ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ...

January 10, 2020 7
އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައިފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 7
ސުޕަ ކަޕް ސައުދީގައި ކުޅޭ ސަބަބަކީ ފައިސާ: ވަލްވޭޑޭ

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 9) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކޮށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މި މުބާރާތް ގެންދާ ސަބަބަކީ ފައިސާ ކަމަށާއި މިއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 10
ރެއާލަށް މޮޅެއް، ބާސެލޯނާ ފަހު ވަގުތު އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 3-0 އިން ގެޓަފޭ ބަލިކުރިއިރު، ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހު ވަގުތު އެސްޕަންޔޯލުން ޖެހި ގޯލާ އެކު 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ބާސެލޯނާ ކީޕަރު ސްޓެގެން އަށް ސުޕަ ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) - ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރު ޓާ ސްޓެގެންގެ ފަޔަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ހަފްތާގައި ފަށާ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
ނޭމާ ވިއްކާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ފީފާ އިން

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 3) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޭނާ ވިއްކާލާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 3
އިންޓަ އާއި ބާސެލޯނާ އިން އޮބާމަޔަން އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 1) - އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން އަށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 10
މެސީ ހުއްޓުވުމަކީ ކޯޗުންނަށް ވެސް ޗެލެންޖެއް: މޮރީނިއޯ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހުއްޓުވުމަކީ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި އޭނާ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެއީ މެސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ކޯޗަކަށް ވެސް އޮންނާނެ ޗެލެންޖެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 4
ބޮޑު މުސާރަ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ބާސާ، ރެއާލް އަދި ޔުވެންޓަސް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 25) - އެވްރެޖްކޮށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަދޭ ކުޅިވަރު ޓީމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީ ތިން ޖާގަ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 11
ބާސާ އިން މެސީ އަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 20) - ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވަނީ އުމުރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 7
ބާސާ-ރެއާލް އެއްވަރު، ދަނޑު ބޭރުގައި ހަމަނުޖެހުން

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 19) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު ދަނޑު ބޭރުގައި އަނިޔާވެރި ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ.