12 ޖުލައި

July 12, 2020 1
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު އޮންރީގެ ރެކޯޑާ މެސީ ހަަމަކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ތިއަރީ އޮންރީ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020
ބާސެލޯނާ އިން ރެއާލާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 9) – އެސްޕަންޔޯލް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެއް ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ވީއޭއާރާ މެދު ބާސެލޯނާގެ ރައީސާއި ކޯޗުގެ ހިޔާލު ތަފާތު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 8) - ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)އާ ބެހޭގޮތުން ބާސެލޯނާގެ ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ މެދު އެއްބަސްވެވެން ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020
ހާއްސަ އިހުތިޔާރަކާ އެކު ޒަވީ އަލް ސާދުގައި މަޑުކޮށްފި

ދޯހާ، ގަތަރު (ޖުލައި 6) - ހާއްސަ އިހުތިޔާރެއް ލިބޭގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށް ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭސް ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުކުރަން...

July 06, 2020 10
ބާސެލޯނާ އިން އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ވިޔަރެއާލް (ޖުލައި 6) – ރަށުން ބޭރުގައި ވިޔަރެއާލް 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހަނި އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 14
މެސީ އަންނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަނީ: ރިޕޯޓް

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 4) - ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަންނަ އަހަރު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 12
މެސީ 700 ގޯލް ހަމަކޮށްފި އެކަމަކު ބާސާއަށް ހާސްކަން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ 2-2 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ 700 ވަނަ ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް މި މެޗުން ދެ ޕޮއިންޓް ގެއްލުމުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
ކޯޗު ސެޓިއެންއާ މެދު ބާސެލޯނާ އިން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 30) - މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ކީކޭ ސެޓިއެން ވަކިކުރުމާ މެދު މި ހަފްތާ ތެރޭ އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 7
ސެލްޓާއާ އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސެލްޓަ ވީގޯއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ބާސެލޯނާގެ އާތޫރް ޔުވެންޓަސް އަށް؟!

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 24) – ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު އާތޫރް މެލޯ 80 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ވިއްކާލަން ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

June 24, 2020 6
ސްޕެނިޝް ލީގު: ބާސެލޯނާ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 24) – އެތުލެޓިކް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައި ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަލުން އަރައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ބާސެލޯނާގެ ވިސްނުން އޯބަމަޔަން އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 23) – އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލޮޓާރޯ މާޓިނޭޒް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، އާސެނަލްގެ ގެބޯން ފޯވާޑް ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަން ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން އިސްކަންދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 1
ބާސެލޯނާ އަށް ނޭމާ 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 20) - ނޭމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނިމި ބާސެލޯނާ އަށް 8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 20, 2020 7
ސެވިއްޔާއާ އެއްވަރު، ބާސެލޯނާ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ސެވިއްޔާއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމުން، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 7
ފާޓީގެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީޑުފުޅާކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ ޖެހި ގޯލާ އެކު 2-0 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 2
ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 15) - ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ކުރީގް ކްލަބް، ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 21
ބާސެލޯނާ އެނބުރި އައި މެޗުގައި މެސީ ތަފާތު ދައްކައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 14) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅުކުޅުމާ އެކު އެ ޓީމުން 4-0 އިން ރެއާލް މަޔޯކާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 1
ފުރަތަމަ މެޗު މިރޭ: މެސީ އާއި ސުއަރޭޒް ފިޓްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 13) – ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފަށާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގަދަފަދަ ބާސެލޯނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ފިޓްވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 5
ބާސާ އަށް ގެއްލުން، ރެއާލަށް އޮތީ ފައިދާ: ވަލްޑާނޯ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 10) - ކޮވިޑް-19 ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ސްޕެނިޝް ލީގު މާދަމާރޭ އަލުން ފަށާއިރު މެޗެއްގެ ތެރެއިން ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާ އަށް ގެއްލުންވި ނަމަވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ފައިދާ ނެގޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން ޖޯޖް ވަލްޑާނޯ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 1
ޔުނައިޓެޑުން ފާޓީ އަށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯ!

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި އަަންސޫ ފާޓީ ގަތުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އޮފާކުރި 103 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ބާސެލޯނާ އިން ދާދި ފަހުން ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ފުރަތަަމަ މެޗަށް މެސީ ފިޓްވާނެ: ބާސެލޯނާ ކޯޗު

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 8) - ކޮވިޑް-19 އަށް މެދުކަނޑާލި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުޅުން މި ހަފްތާގައި ފަށާއިރު ބާސެލޯނާގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ފިޓްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކިކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020
ގްރީޒްމަން ރިޓަޔާކުރާނީ އެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅެފައި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 6) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލާނީ އެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅުމަށް ފަހު ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 1
އިންޓަ އިން ބާސާ އަށް މާޓީނޭޒް ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަނީ

މިލާން (ޖޫން 3) - އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލަޓާރޯ މާޓީނޭޒްގެ ބާސެލޯނާ އަށް ވިއްކާލަން އިންޓަ މިލާނުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.