02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ބާސާ އިން ގްރީޒްމަން އާއި ނޭމާ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަނީ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 2) - ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އާއި ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 2
މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހެޅީ ކުޅުންތެރިން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (މާޗް 31) - ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލީ ގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އިން ބޮޑުބައެއް އުނިކުރަން ހުށަހެޅީ ކުޅުންތެރިން އަމިއްލަ އަށް އިސް ނަގައިގެން ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 2
ޝަރުތަކާ އެކު ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާން ޒަވީ ތައްޔާރު

މެޑްރިޑް (މާޗް 30) - ޝަރުތަކަކާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށްލި ގަތަރުގެ އަލް ސާދުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 1
މުސާރަ ކުޑަކުރަން ބާސާ ކުޅުންތެރިން އެއްބަސް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 23) – ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ މާލީ ގެއްލުންތަކާ ހެދި، މުސާރަ ކުޑަކުރަން ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ތައްޔާރުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ބާސާގެ އޮފާ އަށް ވުރެ ކޫމަނަށް ނެދަލެޑްންސް މުހިއްމު

މެޑްރިޑް (މާޗް 21) - ބާސެލޯނާ ކޯޗަކަށްވާން ލިބުނު ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލީ ނެދަލެންޑްސްގައި އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ މަަސައްކަތް މި ވަގުތަށް މުހިއްމުވުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 11
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (މާޗް 8) – ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 9
ނޭމާ ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާ އަމާޒު ހިފައިފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 5) – ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަނބުރާ ގެނައުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) – ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް އެއް ވަނަ މަގާމަށް އަރައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 7
ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލަށް، ބާސާއަކަށް ނޫން: ސެޓިއެން

މެޑްރިޑް (މާޗް 1) - އެލް ކްލަސިކޯ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޕްރެޝަރު އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށާއި ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ވެސް މެޗަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 13
ބާސެލޯނާ އާއި ނަޕޯލީ އެއްވަރު

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 26) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ނަޕޯލީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 6
ކުރީގެ ހަނދާންތަކަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ހުރަހެއް: ސެޓިއެން

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ނުކުންނައިރު، މިދިޔަ ދެ މުބާރާތުގައި ލިވަޕޫލާއި ރޯމާ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވި ގޮތުގެ ހަނދާންތަކަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުރަހެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 10
ރެއާލް ބަލިވުމުން ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވުމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން އެއިބާ ބަލިކުރި ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 2
އަގުވައްޓާލަން އުޅޭތޯ ބަލަންޖެހޭ: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 21) - ބާސެލޯނާ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަައި އެ ކުޅުންތެރިންގެ އަގުވައްޓާލަން އެ ކްލަބުން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 4
ގާޑިއޯލާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ޔުއެފާގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމުމާ އެކު ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 2
ކުޅުންތެރިންގެ އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތް ނުކުރަން: ބާސާ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 18) – ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޖެރާޑް ޕީކޭ އަދި ކުރީގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަން ބާސެލޯނާ އިން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެ ކްލަބުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 6
ގްރީޒްމަންގެ ގޯލާއާ އެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 16) - މިދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު 2-1 އިން ގެޓަފޭ އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 6
ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ބާސާ އިން ފޯވާޑެއް ގެންނަނީ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 13) - ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވެ އޭނާ އަށް ސީޒަން ނިމުމުން، ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އޭނާގެ މަގާމަށް ފޯވާޑެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 2
ޑެމްބެލޭ އަށް ޔޫރޯ ގެއްލިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބާސެލޯނާގެ ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ފަލަމަސްގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް މި އަހަރު ޖޫން މަހުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 3
މެސީ ބާސާ ދޫކޮށްލުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން: ބްރެއިޑާ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އޭނާ އަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ވެސް ކުޅެވިދާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު އަރިއެޑޯ ބްރެއިޑާ ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ރެއާލުން ލީޑުދަމަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން ފަހަތުން އަރައި ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވިއިރު، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން އޮސަސޫނާ ބަލިކޮށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.