26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 6
ބާސާ އިން 105 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ޑެމްބެލޭ ގަނެފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 26) – ނޭމާ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން 105 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފްރެންޗް ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ގަނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 3
ނޭމާ އަށް ދިން ބޯނަސް އަނބުރާ ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 23) – ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވެފައިވާ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އަތުން 8.5 މިލިއަން ޔޫރޯ ހޯދަން ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 4
ޑެމްބެލޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 22) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފްރާންސް ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ވަރަށް އަވަހަށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 10
ބާސާގެ ބޯޑް މެމްބަރުންނަށް މައާފެއް ނެތް: ނޭމާ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 21) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލީ ކްލަބާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ކްލަބް ބޯޑް މެމްބަރުންނަށް މައާފް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް...

August 21, 2017 2
މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ މޮޅަކުން ލީގު ފަށައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 21) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސްޕެއިނުގެ ގަދަދެބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުތައް ރޭ މާ ބޮޑު އުނދަގުލަތެއް ނެތި ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 1
ސުއަރޭޒް މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) – ބާސެލޯނާގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒުގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހި އެ ޓީމަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވެ ބާސާއަށް ހާސްކަން

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 17) – ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ އަށް އިތުރު ބޮލުގެ ރިހުމެއް...

August 17, 2017 19
ރޮނާލްޑޯ ނެތި މެޑްރިޑުން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 17) – ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ދެ ވަނަ ލެގުން ބާސެލޯނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 2
ބާސެލޯނާ އިން 40 މިލިއަނަށް ޕައުލީނިއޯ ގަންނަނީ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 15) – ޗައިނާގެ ގުއަންޒޫ އެވަގްރޭންޑުގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލީނިއޯ 40 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ގަންނަން ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 20
ރެއާލުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރިއިރު، ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތެއް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 14) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެެއާލް މެޑްރިޑުން 3-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރިއިރު، ރެއާލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 1
ކުޅުންތެރިން ނުގަނެވޭތީ ބާސެލޯނާގެ ރައީސަށް ފާޑުކިއުން

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 11) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުންތެރިން ނުގަނަވޭތީ އެ ޓީމުގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
ޑެމްބެލޭގެ އަގު ޑޯޓްމަންޑުން ބޮޑުކޮށްފި

ބާލިން، ޖަރުމަން (އޮގަސްޓް 10) - ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ވިއްކަން އެ ޓީމުން ކިޔާ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 1
ބާސެލޯނާގެ ދެ ރައީސުންނަށް ލަޕޯޓާގެ ފާޑުކިޔުން

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 9) - ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔޮއާން ލަޕޯޓާ، އޭނާގެ ފަހުން އެ ކްލަބާ ހަވާލުވި ދެ ރައީސުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
ކުޓީނިއޯ މައްސަލައިގައި ފަހު ގޮތް ނިންމާނީ ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 8) - ލިވަޕޫލުގެ ބްރެޒިލް ޕްލޭމޭކަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ބާސެލޯނާ އަށް ވިއްކާލުމާ މެދު ފަހު ގޮތް ނިންމާނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 2
ޑެމްބެލޭއާ އެކު ބާސާ އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ؟

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 7) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފްރާންސް ވިންގާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 7
ނޭމާ 222 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށް ބާސާ ދޫކޮށްލައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 4) – ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ކްލަބް ބަދަލުކުރި ކުޅުންތެރިއާގެ ގޮތުގައި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 1
ނޭމާގެ ބޯނަސް ހިފަހައްޓަން ބާސެލޯނާ އިން ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 2) - ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑު ފެތުރިފައިވާ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ނޭމާ އަށް އެ ޓީމުން ދޭން ޖެހޭ ބޯނަސް ހިފަހައްޓަން އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 4
ޕީއެސްޖީގެ މައްސަލަ ބާސާ އިން ޔުއެފާ އަށް ހުށަހަޅަނީ

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 1) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީން ކޮށްފައިވާ 220 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ބިޑަކީ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ބިޑެއް ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ މައްސަލަ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ އަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 2
ބާސެލޯނާ އިން އޮޒިލް އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 31) - ލިވަޕޫލްގެ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ނުލިބިއްޖެނަމަ އާސެނަލްގެ މެސުޓް އޮޒިލަށް ބިޑް ކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 4
"ނޭމާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔާނަން، ވެރާޓީ މަޑުކުރާނެ"

ޕެރިސް (ޖުލައި 30) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީން މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ...

July 30, 2017 10
އެމެރިކާގައި ބާސާ އިން މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮގަސްޓް 30) – ސްޕެއިނުން ބޭރުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ އެލް-ކްލެސިކޯ މެޗުގައި މިއަދު އެމެރިކާގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017
ކުޓީނިއޯ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ލިވަޕޫލްގެ ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 29) - ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ޕްލޭމޭކަރު ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އެ ޓީމުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި...

July 29, 2017 13
މެސީގެ ހިޔަނީގައި ކުޅެން ނޭމާ ބޭނުމެއްނުވޭ: ރިޕޯޓް

މިއާމީ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 29) - ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ބޭނުންވަނީ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހިޔަނީގައި ހުރެގެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދެވޭނެތީ ކަމަށް މީޑިއާ...

27 ޖުލައި

July 27, 2017
ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިން އެދެނީ ނޭމާ މަޑުކުރަން

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 27) - ޕީއެސްޖީގެ ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރުމަށް ނޭމާ ގާތުގައި އެ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިތަކެއް އެދިއްޖެ އެވެ.